2. mahmud

1. (Tematik)
mahmud ıı. (ö. 1255/1839)

osmanlı padişahı (1808-1839).

13 ramazan 1199’da (20 temmuz 1785) doğdu. ı. abdülhamid’in oğludur. annesi nakşidil sultan’ın fransız asıllı olduğu iddiası doğru değildir. adlî mahlası doğumuyla birlikte verilmiştir. ayrıca “büyük” sıfatıyla da anılır. amcası ııı. selim’in tahttan indirilmesi (29 mayıs 1807), ağabeyi ıv. mustafa’nın cülûsu ve bunun da alemdar mustafa paşa tarafından hal‘i üzerine 4 cemâziyelâhir 1223’te (28 temmuz 1808) padişah oldu. ııı. selim’in katli sırasında ölümden dönmüş olarak darbeler ve karşı darbelerle başlayan saltanatı aynı yoğunlukta devam etti. yeniçeri isyanları, merkezî idareyi zaafa uğratan zorba idareciler ve âyanların te’dibi, sırp ve yunan milliyetçi ayaklanmaları, iran ve rus savaşları ve özellikle mısır valisi mehmed ali paşa’nın isyanı devrini tamamen işgal eden önemli gelişmeler arasındadır. bütün bunların içinde devletin yeniden yapılanmasıyla ilgili hayatî önem ve zaruret arzeden köklü ıslahatların sürdürülmesi saltanat döneminin belirgin özelliğini oluşturur.

saltanatının yeniçeri ocağı’nın kaldırılmasına kadar (1826) geçen ilk devresi bu ocağın adını öne çıkartmış olarak bütünleşen, menfaatini geleneksel düzenin korunmasında gören, ağırlıklı olarak askerî ve ilmiye sınıfı tarafından temsil edilen, anadolu ve rumeli’deki âyanlar tarafından desteklenen ıslahat karşıtı cephenin tahakkümü altında geçti. alemdar mustafa paşa’nın dört ay kadar süren sadâretinde meydana getirilen sened-i ittifak âyanlık kurumunu meşrulaştırmayı amaçlamakla beraber bu girişim, merkezî hükümet karşısında âyanların yekpâre bir cephe teşkil etmeleri aşamasına gelememiş olduğundan sonuçsuz kaldı. bunlara karşı girişilen uzun soluklu mücadele, giderek tepedelenli ali paşa gibi güçlü âyanların da ortadan kaldırılması aşamasına ulaştı ve 1832 yılına gelindiğinde devletin avrupa ve anadolu yakası bunlardan büyük ölçüde temizlendi.

iç ve dış gelişmeler. ıı. mahmud tahta çıktığında avrupa’da fransa’ya karşı verilen mücadele devam etmekteydi ve osmanlı devleti, fransa yanlısı siyasete dönülmek zorunda kalınmış olmasından ötürü rusya ve ingiltere ile savaş halindeydi (1806). ingiltere ile savaş kal‘a-i sultâniyye antlaşması’yla (9 ocak 1809) sona ermiş olmakla birlikte rus savaşı bükreş antlaşması’na kadar devam etti (28 mayıs 1812). bu barışla besarabya’nın kaybı söz konusu olmuş, ruslar’a önemli bazı haklar tanınmış, memleketeyn tahliye edilmiş, kafkaslar’daki rus ilerlemesi tanınmış ve özellikle sırplar’a özerklik verilmesi kaçınılmaz olmuştu. bununla beraber napolyon’un moskova seferine çıkması (1812), avrupa’daki nihaî hesaplaşma ve viyana kongresi’yle başlayan yeniden yapılanmanın getirdiği meşguliyet, bu antlaşmanın sırplar’la ilgili maddelerinin bir süre için uygulanmasının askıya alınmasına imkân verdi. ancak rusya’nın daha sonra bu meseleyi tekrar gündeme getirmesi sırplar’a fiilen özerklik verilmesini zaruri kıldı (1817).

1821’de başlayan rum isyanı kısa zamanda bastırılamamış olmasından ötürü devletler arası bir mesele haline geldi. isyan avrupa’da türk aleyhtarlığını aşırı derecede körükledi. kavalalı mehmed ali paşa’nın kuvvetlerinin başarılı harekâtı ve isyanın bastırılması aşamasına gelinmesi dış müdahaleyi hızlandırdı. navarin’de demir atmış olan osmanlı-mısır donanması âni bir baskınla yakıldı (20 ekim 1827), fransızlar mora’ya asker çıkardı. akkirman antlaşması’yla (7 ekim 1826) iki devlet arasında sürüncemede kalan meseleleri kendi isteği doğrultusunda çözmüş ve önemli haklar elde etmiş olmasına rağmen rusya, rum meselesini bahane ederek savaş açtı. rus kuvvetleri edirne’ye kadar geldi ve burada yapılan barış neticesinde (14 ağustos 1829) mora’yı ve bazı adaları içine alan atina merkezli küçük bir yunan devletinin kurulmasının yolu açıldı. bu krizde ıı. mahmud sert ve kararlı bir tutum sergilemiş, büyük devletlerin, mora’daki bütün müslümanları katlederek soy kırımına uğratmış olan rumlar lehinde yapmış oldukları müdahaleleri son ana kadar kabul etmeye yanaşmamıştır.

sırbistan’ın özerkliğe kavuşmasından sonra bağımsız bir yunan devleti’nin kurulması, balkanlar’daki diğer hıristiyan halklar üzerinde örnek alınacak bir etki oluşturdu ve yükselmekte olan milliyetçilik akımlarına hız kazandırdı. ayaklanma metbû devletle çatışmalara girişme, avrupa’nın hıristiyan dayanışmasını tahrik ederek müslüman-türkler’e karşı duyulan ön yargıları devreye sokma ve büyük devletlerin müdahalesiyle bağımsızlığa erişme, ileriki yıllarda takip edilecek başarı vaad eden bir yol olarak ortaya çıktı. 1830’da cezayir’in fransızlar tarafından işgali ise dağılma ve parçalanmanın sömürgeci-emperyalist cepheden gelen tehlikesini gözler önüne serdi.

ıı. mahmud’un mısır valisi mehmed ali paşa ile giriştiği mücadele, parçalanma tehdidinin doğudan ve bir müslüman güç tarafından gelmesi açısından ayrı bir önem arzeder ve yalnızca saltanatını sarsmakla kalmaz, bir hânedan değişikliği tehlikesini de ciddi olarak gündeme getirir. mücadelenin avrupa devletlerinin müdahalesine yol açması mısır meselesiyle birlikte boğazlar meselesinin de ortaya çıkmasına sebep oldu. mısır kuvvetlerinin muzaffer bir şekilde konya’ya kadar ilerlemesi, burada yapılan savaşta sadrazam reşid mehmed paşa kumandasındaki osmanlı ordusunu yenmesi (21 aralık 1832) ve sadrazamı esir almış olarak kütahya’ya kadar gelmesi (2 şubat 1833) ıı. mahmud’un karşılaştığı en büyük tehlikelerden birini teşkil etti. osmanlı devleti’nin mehmed ali’nin eline geçebileceği ve devletin mısır’daki reformlar doğrultusunda yeniden yapılanarak kuvvetlenebileceği ihtimalinden hareketle, zayıf bir komşunun varlığını muhafaza etmeyi kendi çıkarları açısından daha hayırlı gören rusya’nın yardıma koşması için özel bir davette bulunulmasına pek fazla gerek kalmadı; rus kara ve deniz kuvvetleri beykoz’a geldi (şubat 1833). neticede kütahya’da varılan uzlaşmayla ıı. mahmud, 1516 ve 1517 fetihleriyle elde edilmiş toprakları mehmed ali idaresine bırakmak zorunda kaldı. rusya ile de hünkâr iskelesi’nde bir ittifak antlaşması akdederek (8 temmuz 1833) bu devlete boğazlar üzerinde önemli haklar ve diğer avrupa devletleri karşısında üstünlük tanıdı. rusya’nın işe karışmasıyla bir avrupa meselesi haline gelen mısır krizinin birinci safhası böylece kapanırken boğazlar’daki rus üstünlüğü avrupa’da infiale yol açtı. münchengrätz’de bir araya gelen (eylül 1833) avusturya ve rus hükümdarlarının, ileride meydana gelecek yeni bir mücadelede mehmed ali’nin tekrar muzaffer olması ihtimalinden hareketle onun anadolu’yu da elde ederek osmanlı tahtına geçmesi, ancak hâkimiyetini avrupa’daki topraklara teşmil etmesine izin verilmemesi ve burada müstakil hıristiyan devletler kurulması hususunda mutâbık kalmış olmaları, gelişmelerin ıı. mahmud için arzettiği tehlike boyutunu gözler önüne serer. her iki tarafın giriştiği uzun hazırlıklardan sonra 24 haziran 1839’da nizip’te meydana gelen son hesaplaşma osmanlı kuvvetlerinin tekrar yenilmesiyle sonuçlandı ve anadolu kapıları mısır kuvvetlerine yeniden açıldı. mısır ve buna bağlı olarak boğazlar meselesi, bu defa baştan beri her yönüyle fransa tarafından desteklenmekte olan mehmed ali’ye karşı osmanlı devleti’yle dayanışma içine girecek olan ingiltere’nin silâhlı müdahalesi sayesinde halledildi. mehmed ali sıkı şartlara bağlandı ve verasetle mısır valiliğini elde etmiş olmakla yetinmek zorunda bırakıldı (1840). boğazlar meselesi devletlerarası bir konuma sokulmuş olarak çözüme kavuşturuldu (1841).

ıslahatlar. iç ve dış tehditler girişilen ıslahatlar için önemli bir tahrik unsuru olmuştur. dönemin çağdaş devletleri için kaçınılmaz bir zaruret olan merkezî idarenin üstün otoritesinin sağlanması hususu, memleket içindeki çeşitli isimlerle anılan zorba idarecilerin ortadan kaldırılması mücadelesini gerekli kıldı. mehmed ali örneği bu girişimin başarısız kalan tek istisnası olmakla beraber ıı. mahmud, kendinden önceki dönemlerde olmayacak derecelerde osmanlı toprakları üzerinde merkezî otoritenin ağırlığını hissettirmeyi başardı. avrupaî anlamda çağdaş bir devlet yapısını meydana getirmekle ilgili olarak girişilen ıslahatların dönüm noktasını, geleneksel yapının taraftarlığının ve yenilenmenin karşısında olmanın genel simgesi haline gelmiş olan yeniçerilik zihniyetinin ve bunun müşahhas varlığını teşkil eden yeniçeri ocağı’nın ortadan kaldırılması oluşturdu. tahta çıktığı andan itibaren düşündüğü bu konuyu ıı. mahmud, ince hesapların yapılmasını ve dengelerin gözetilmesini gerektiren hassas bir mesele olarak ele aldı. ııı. selim dönemi gelişmelerinden gerekli dersleri çıkarmış, özellikle asker ve ulemâ ittifakının bertaraf edilmesini hedefleyen tedbirleri almış olarak faaliyete geçti. önde gelen ulemâ ıslahatın gerekliliğine inandırıldı. başta şeyhülislâmlık makamı olmak üzere bu inanış içinde olanları çevresinde topladı, daha alt düzeydeki ulemânın taltifine ve hoş tutulmasına çalıştı, böylece bu önemli kesim kontrol altına alınmış oldu. matbaada basılan kitapların sözlüklerden, arapça dil bilgisinden, dinî eserlerden, dönemin önemli ve islâmî safiyete dönüş ve her türlü kötü uygulamanın karşısında olarak âdil bir sistem söyleminde bulunan ve teceddüt istikametinin etkili bir akımı olan nakşibendî tarikatıyla ilgili eserlere kadar çeşitlilik arzetmesi ıı. mahmud’un amacı açısından dikkat çekicidir (beydilli, türk bilim ve matbaacılık tarihinde mühendishane, s. 256, 258). ordunun önde gelen makamlarına yaptığı tayinlerde de bu anlamda özen gösterdi ve önlemlerini almış olarak son darbeyi vurmak üzere uygun fırsatın çıkmasını bekledi.

yunan ayaklanmasının ve bununla bağlantılı olarak dış tehditlerin had safhada olduğu bir sırada yeniçeri ocağı’nın imhasına kalkışılmış olması zamansız ve izaha muhtaç bir girişim olarak görünmekle beraber bu karar, ıı. mahmud’un gelişmeleri ne kadar iyi takip ettiğinin ve en uygun zamanı ne kadar isabetle seçmiş bulunduğunun bir göstergesidir. çağdaş usullere göre eğitilmiş nizamlı mısır kuvvetlerinin her türlü disiplin ve eğitimden yoksun osmanlı güçlerinin yıllardır bastıramadığı isyanı kısa bir zaman içinde kontrol altına alması, özellikle istanbul’daki kamuoyu üzerinde önemli bir psikolojik etki yaratmıştı. eğitimli mısır kuvvetlerinin başarısı, ııı. selim’in itibarını iade ve reformlar konusundaki haklılığını teslim eden bir gelişme olarak algılandı ve tedbirlerini almış olarak bekleyen ıı. mahmud böylece senelerdir kolladığı fırsatı yakalamış oldu. onun, vaktiyle alemdar mustafa paşa zamanında denenen ve yeniçerilerin hışmına uğrayan sekbân-ı cedîd uygulaması örneğinde olduğu gibi, yine aynı tepkinin gösterileceğini bile bile eşkinci ocağı adı altında çağdaş usullerle eğitilecek yeni bir askerî teşkilât kurma denemesi (29 mayıs 1826) tasarladığı tuzağın sadece bir parçasını teşkil etti. hatta bazı tertiplerle, bu arada meselâ eş-kinci askerlerinin 11 haziran’da avrupa tarzında üniformalar giymiş olarak tâlimlere başlayacaklarının ilânıyla bunları âdeta açıkça ayaklanmaya yöneltti (rosen, ı, 11). imhalarına yol açacak olan son yeniçeri isyanının (15 haziran 1826) tesadüfî bir ayaklanma olmadığı ve artık vaktin geldiğine inanan ıı. mahmud’un bir eseri olduğuna şüphe yoktur.

yeniçeri ocağı’nın ilgası, ıı. mahmud devrinin on üç yıl süren son dönemine damgasını vuran reformların önünü açtı. eskiyi ve yeniyi yan yana yaşatmak zorunda kalan nizâm-ı cedîd devri reformlarının aksine bu yeni dönemde eski düzene ve kurumlarına herhangi bir hayat hakkı tanınmadı. çağdaş bir ordunun teşkili öncelikli bir mesele olarak ele alındı. ordunun finansmanı özellikle vakıf zenginliklerinin rasyonel bir tarzda kullanımı ile gerçekleştirilmeye çalışıldı ve bu amaçla evkāf-ı hümâyun nezâreti kuruldu (1826), bütün vakıf zenginlikleri bu nezâretin idaresinde toplandı. böylece mevcut kötü uygulama ve istismara bir son verilmek istendi. ıı. mahmud uygulamayı oldukça katı bir şekilde sürdürdü. birçok caminin el konulmuş olan mevcut vakıf gelirlerine rağmen tamirleri geciktirildi ve hizmetlileri yetersiz maaşlara bağlandı. yeniçerilik zihniyetini temsil etmelerinden ötürü bektaşî tarikatının kovuşturulması, özellikle istanbul’da kadîm olmayan tekkelerinin yıkılması ve önde gelen tarikat mensuplarının idamı veya sürgüne gönderilmesi, mevcut tekkelerin rejimin yanında yer alan nakşibendî tarikatına devredilmesi gibi sert uygulamalar yanında yeni düzeni desteklemeleri beklentisiyle bazı tarikat şeyhlerine para yardımında bulunuldu (beydilli, osmanlı döneminde imamlar, s. 39 vd.). bu anlamda ıı. mahmud, kamuoyunu yanına çekmeyi önemseyen bir siyaset takip eden ve bu amaçla basından istifade eden ilk padişah olmuştur. 1831’de istanbul’da çıkmaya başlayan ve imparatorlukta geçerli diğer başlıca dillerde de nüshalar yayımlayan takvîm-i vekāyi‘ gazetesinde reformlarla ilgili haberlere yer verilerek kamu oyunun kazanılmasına çalışıldı. padişahın kendisini halkla kaynaştıran seyahatlerinin, huzur ve güvenin sağlanmasını temin etmek üzere alınan inzibatî tedbirlerin, yiyecek fiyatlarının sabit tutulması ve belirlenmesiyle ilgili fiyat listelerinin neşrinin veya meselâ cami imamlarına yapılan maaş zammının gazetede duyurulması yanında yeniçeri ocağı’nın kaldırılmasındaki haklılığı ve zarureti dile getiren, başta üss-i zafer olmak üzere netîcetü’l-vekāyi‘, gülzâr-ı fütûhât gibi eserlerin kaleme alınmış olması ıı. mahmud’un bu anlamda propaganda amacı taşıyan yaklaşımlarındandır,

örnek alınan avrupa’nın dışında kalan başka bir medeniyet ve kültür dünyasına mensup olan milletler gibi -meselâ büyük petro devri rusya’sında olduğu üzere- reformların ilk izlenimde geniş halk kitleleri üzerinde psikolojik etki sağlayan şeklî tedbirlere ıı. mahmud da başvurdu. kendisinin kılık kıyafetle ilgili düzenlemeleri bu anlamdadır. etek ve sakal boyutlarını belirleyen ve şehirlerin giriş kapılarına, talep edilen ölçüleri gösteren sûretler asmış olarak uygulamayı kapılarda beklemekte olan makasçılara havale eden petro örneğinde olmasa bile, bıyıkların uzunluğunun kaş genişliğini aşmaması ve sakalların çeneden aşağıya ancak iki parmak kadar sarkması gerektiği tesbit edildi. din âlimi ve din görevlileri özel kıyafetlerini muhafaza etmekle beraber devlet hizmetinde yer alacak mülkî idare elemanları için avrupaî bir kıyafet olarak ceket ve pantolon öngörüldü ve fes giyilmesi kabul edilerek geleneksel kıyafetlerden vazgeçildi. askerler için benimsenen ve ııı. selim zamanından beri bilinen üniformanın kabulünün ise müslüman mısır’daki uygulamanın da gösterdiği gibi askerî anlamda görülen çağdaş hizmet ve alınan silâhlı eğitimle ilgili teknik bir zorunluluk olduğu açıktır. çağdaş eğitimin ve savaşların eski geleneksel kıyafetler içinde yapılması söz konusu olamayacağı gibi, yeni orduların haberleşme ve savaş taktik ve hilelerinin uyarma vasıtası olan trampet ve borazanın da yerleşmesi kaçınılmaz olduğundan (beydilli, ilmî araştırmalar, sy. 8 [1999], s. 36) eski dönemi hatırlatması sakıncası yanında mehterhâneye bu bağlamda da artık yer kalmamıştı. böylece bu müessese ortadan kaldırıldı. bâbıâli mehterhanları odacı, mehterbaşı başodacı yapılarak bunların mağdur olmaları önlendi. avrupaî kıyafeti içinde rus çarından, avusturya imparatoru veya prusya kralından görünüş itibariyle başındaki fes istisna edilirse artık hiçbir farkı kalmayan, resimlerini devlet dairelerine, yurt dışındaki elçiliklerine astıran ve mehter müziği yerine acemice çalınan opera parçalarının bozuk tonlarıyla cuma selâmlıklarında dehşet saçan ıı. mahmud’a petro’ya “deli” diyen halkı gibi “gâvur padişah” denilmiş olması, milletlerin mukadderatını değiştiren büyük mücedditlerin ortak kaderi olsa gerektir.

ıı. mahmud’un eski türk süvariliğini zayıflattığı, bu bağlamda türk eyerlerini ortadan kaldırarak yerlerine ingiliz tarzında düz avrupa eyerlerini aldığı ve türk süvarilerinin bunların üstünde eski maharetlerini gösteremedikleriyle ilgili tenkitler ise anlamsızdır. avrupa süvari birliklerinin örnek alınması, bunların eğitimleri ve uzun çizmeli donanımlarına uygun sarkık üzengileri ve düz eyerlerinin, dolayısıyla eğri türk kılıçları yerine düz ve uzun avrupa kılıçlarının kabulü söz konusu olduğundan bu yönde yapılan eleştiriler (slade, ıı, 210-211), işin teknik zaruretini kavramaktan uzak yüzeysel gözlemlerin ve duygusal yaklaşımların bir sonucudur.

ıı. mahmud, saray ve hükümet teşkilât ve teşrifat usullerinde de önemli değişiklikler yapmıştır. uzun zamandır sürekli oturulmayan topkapı sarayı’ndaki vazifeliler dağıtıldı. eski teşrifat büyük ölçüde terkedildi. padişah ağırlıklı olarak beşiktaş’taki ahşap sahilsarayda kaldı. gözlemcilerin tesbitleri doğrultusunda buradaki teşrifat ve gündelik hayatı sade ve gösterişten uzaktı. burada huzura alınan moltke veya beylerbeyi sahilsarayında huzura çıkan mülbach gibi prusya zâbitlerinin ifadesiyle hamburglu zengin bir tâcirin mâlikânesi buralardan daha gösterişli bir şekilde döşenmişti. bu ise ruslar’ın edirne’ye kadar ilerleyecekleri 1828-1829 savaşı esnasında, bir yıldan fazla bir zaman için sade bir albay rütbesini almış olarak askerî üniformasıyla râmi kışlası’nda yatıp kalkan ıı. mahmud’un sağlam ve sert karakterine uygun bir yaşam biçimiydi.

hükümet işlerinin yeniden düzenlenmesi ve merkezîleşmenin ihtiyaçları için yeni idarî organlar ihdas edildi. divan işlevini kaybetmiş olduğundan bağımsız iş görebilecek nâzırlıkların kurulması ve birtakım meclislerin oluşturulması gereği ortaya çıktı. ıı. mahmud, avrupa kabine usulüne yaklaşacak bir sistemi denedi. hariciye, dahiliye, maliye, evkaf nezâretleri ve nâzırlıkları gibi yeni isimleriyle mülkî idareyi çağdaş bir işleve büründürdü. nâzırlardan birinin başvekil unvanıyla hükümet işlerini organize etmesiyle sadrazamlık makamı devrinin sonunda bir süre için tarihe karıştı (1838). dağılan divan ve mutlak salâhiyeti haiz sadrazamlık makamının giderek ikinci plana atılması ıı. mahmud’un reformları bizzat takip etmek istemesindeki azmini ifade eder. bu anlamda reformların icrasını genelde nizâm-ı cedîd ricâline havale etmiş olan amcasının hatasını tekrarlamamış olduğu açıktır. üyeleri mülkî ve askerî ricâl ve ulemânın önde gelenlerinden oluşan çeşitli meclisler (dâr-ı şûrâ-yı bâbıâlî, dâr-ı şûrâ-yı askerî, meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyye, meclis-i has, meclis-i vükelâ, meclis-i umûr-ı sıhhiyye), matbuat, takvimhâne, karantina, posta gibi nâzırlıklar (müdürlükler), örneklemesi avrupa’da olan ve gittikçe yoğunlaşan devlet işlerinin üstesinden gelinmesinin çağdaş bir çaresinden başka bir şey olmayan, ancak ıı. mahmud devri uygulamalarına has kurumlardır.

eğitim, bilhassa çağdaş devlete hizmet verebilecek düzeyde eğitilmiş insan kaynağındaki zafiyet, ıı. mahmud’un eksikliğini en fazla duyduğu ve âcilen gidermeye çalıştığı bir konu olmuştur. 1821 rum isyanında idam edilen veya görevlerine son verilen dîvân-ı hümâyun ve donanmadaki rum tercümanların yerine müslümanlardan lisan bilenlerin tedarikinde yaşanan zorluk, xıx. yüzyılın ilk çeyreği sonunda üç kıtada hâlâ geniş toprakları bulunan bir imparatorluk için fevkalâde acı bir tecrübe olmuş olmalıdır. ıı. mahmud dönemin hâkim dili olan fransızca’nın öğrenilmesini mustafa reşid paşa örneğinde olduğu gibi bizzat teşvik etti ve bunun için bâbıâli’de bir tercüme odası açtırdı. yurt dışına ilk defa olmak üzere öğrenci gönderdi ve bunların içinde yabancı dili ilerletenleri takip ederek ödüllendirdi. kendisi yabancı dil bilmemekle beraber bu eksikliğin çocuklarında devam etmesini istemediği kesindir. mühendishâne, harbiye ve yeni açılan tıphâne gibi kurumlarda fransızca eğitim dili olarak ağırlık kazandı. 1820’lerden itibaren ihmal edilmiş olarak gayri müslim kâtipler elinde muattal kalan yurt dışındaki elçilikler yeniden işlerlik kazandı ve müslüman elçiler tayiniyle dil öğrenmek üzere gençlerin yetişmesine vesile olundu. yabancı dil bilenlere karşı duyduğu hayranlığına, huzurunda imparatorun itimatnâmesini takdim ederek (15 ekim 1822) güzel bir türkçe ile nutkunu irat eden avusturya elçisi baron von ottenfels’ten bunu özellikle rica etmiş olması ve protokol dışına çıkarak onunla türkçe konuşması bir delildir (krauter, s. 88-89). 1838’de rüşdiye mekteplerinin açılması planlandıysa da hayata geçirilemedi. mekteb-i maârif-i adliyye ve mekteb-i ulûm-i edebiyye adlarıyla açılan iki okul genelde memur ihtiyacını karşılayacak eğitim kurumları olarak düşünüldü, ancak geleneksel ders programlarıyla fazla başarı kaydetmeleri mümkün olmadı.

ıı. mahmud mülkî idarede hizmet vermekte olan memurların yeni bir düzene sokulmasını, hiyerarşik yapılarının, haiz oldukları rütbe ve kademelerinin belirlenmesini sağladı; kötü bir uygulama olarak eskiden beri şikâyet konusu olan müsâdere usulünü kaldırdı. müsâderât ve mahlûlât kalemlerinin kapatılması, sürülmüş veya idam edilmiş kimselerin mallarına el konulması uygulamasından vazgeçildiğinin ilânı, hazinenin aleyhine olmakla beraber devlet hizmetlerinin hayat ve mal güvenliği içinde görülebilme ümidini vermesi bakımından faydalı bir girişim olmuştur. uzun zamandan beri çökmüş olan timar sisteminin kaldırılması (1831) ve ilgililerin maaşa bağlanması, giderek sistemin değişmesine yol açacak olan önemli ve yeni kurulan askerî düzen içinde gerekli bir düzenlemedir.

ıı. mahmud, müslüman ve gayri müslim farkı gözetmeden bütün halkın kucaklanması ve devlete ısındırılmasını özellikle ruslar’ın edirne’ye, mısır kuvvetlerinin kütahya’ya kadar geldikleri son savaşların ortaya çıkardığı gerçekler karşısında hayatî bir zorunluluk olarak görmüştür. balkanlar’ı geçen ruslar’ın bulgar halkı ve işgal ettikleri doğu anadolu’daki ermeniler üzerindeki etkileri, bu savaşta ayrıca istanbul halkının gayretsizliğini bizzat gözlemleyen ve şikâyetini dile getiren padişah için önemli bir uyarı oldu. ancak kendisini endişeye düşüren ve yaralayan daha önemli bir gelişme, mısır kuvvetlerinin anadolu’daki ilerleyişine müslüman halkın gösterdiği sıcak yaklaşım olmuştur. idarenin süratle iyileştirilmesi, halkın hoşnutsuzluğunun giderilmesinin çarelerine bakılması ve özellikle gayri müslimlerin devlete ısındırılması üzerinde hassasiyetle durmak zorunda kaldı. aksaklıkların “ehl-i ırzın kendi kazanlarını kapılarının önüne koymaları” halinde giderileceği, dolayısıyla halkı da inisiyatif almaya davet eden sözleri, müslüman ve gayri müslim halk arasında bir hükümdar olarak fark gözetmediğini ifade etmesi bu anlamdadır. ıı. mahmud, daha önceki devirlerde görülmeyen bir yoğunlukta sayıları binlerle ifade edilecek derecede kilisenin tamir edilmesine izin verdi. ortaya çıkan katolik ermeniler’in müstakil bir cemaat olarak resmen tanınmasını (1830) ve bunlar için yeni kiliseler inşa edilmesini sağladı. son savaşta ruslar’la iş birliği içine giren ermeni ve bulgarlar’a karşı bağışlayıcı bir tutum sergiledi. malî imkânlar ölçüsünde cami ve tekkelerin tamirine el attı. uzun yıllardan beri ihmal edilmiş devlet binalarının onarımına, rusya’ya ödenen ve devletin bir yıllık toplam gelirlerinin çok üstünde olan (400 milyon kuruş) ağır savaş tazminatının ve karşılanmasında zorluk çekilen devlet giderlerinin el verdiği derecede özen gösterdi. ancak malî sahadaki zafiyet ıı. mahmud devrinin en zayıf tarafıdır. ağır bir hayat pahalılığı ve paranın değerindeki sürekli düşüş döneminin belirgin özelliğini teşkil etmiştir. bilhassa ödeme birimi olan kuruşun gümüş içeriğinin on defa yapılan devalüasyon sonucunda % 80 oranlarında azalmış olması (pamuk, s. 210 vd.), küçük maaşlarla yetinmek zorunda kalan kesimleri büyük bir sıkıntı içine düşürmüştür.

kişiliği, hastalığı ve ölümü. ıı. mahmud’un klasik eğitimi dışında devlet bilgisini ve reform zaruretini, rahat bir şehzadelik dönemi geçirmesini de sağlayan amcası ııı. selim’den aldığı kabul edilir. mûsiki ve hat sanatıyla ilgilenmiştir. kendi eliyle yazdığı bir levha babası ı. abdülhamid’in türbesinde asılıdır. onu görenler sağlam yapılı ve ilk dikkati çeken tarafının karşısındakini dikkatle inceleyen, uzun kirpiklerin çevrelediği iri siyah gözleriyle küçük ve zarif elleri olduğunu belirtirler.

torunu ıı. abdülhamid’de de gözlenen mevrus bir hususiyet olarak en küçük ayrıntıya kadar devlet işlerini bizzat takip eder. siyasî belgeler ve yazışma evrakının anlaşılır dili ve yalın ifadesi üzerinde özellikle durur. bâbıâli’ye verilen notaların yapılan tercümelerini anlatım ve satır aralarında gizlenen mânalar yönünden incelemeye tâbi tutar, diplomatik ifade yeteneğini geliştirmeye çalışır ve yabancı devletlere verilecek bazı önemli resmî belgeleri bizzat kaleme alır (münch, s. 220). güzel ifade ve yazma (selîka) konusundaki hassasiyetinin, kendisine takdim edilmek üzere hazırlanan evrakı kaleme alan genç mustafa reşid’i keşfetmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. kendisi ve yaptıkları hakkında yabancı basında çıkanları takip eder, bunlardan istifade etmeye çalışır; özellikle mehmed ali paşa’nın bol para sarfederk basın yoluyla oluşturduğu karşı propagandasına aynı silâhı kullanıp cevap vermeye çalışır. bu anlamda yabancı basını takip edecek bir kalem oluşturan babasının yolunu izler; ancak basını ve kamuoyunu siyasî bir unsur olarak görmesi ve önemsemesi açısından kendinden önceki hükümdarların çok üstünde bilinçli bir yer işgal eder. ıı. abdülhamid’in de bu konuda büyük ölçüde dedesini örnek aldığı açıktır.

dirayetli, azimli ve çalışkandır; henüz daha ölümden yeni dönmüş olarak alemdar mustafa paşa’ya ilk emirlerini verdiği andaki davranışından da anlaşılacağı üzere gayet soğukkanlıdır. şahsî kızgınlıklarını affedecek kadar âlicenap olmakla beraber devlete karşı işlenen suçları asla bağışlamaz. ileride fırsat çıktığında ortadan kaldırmak üzere bu gibiler için ilk günden itibaren bir liste tutmuş olması ve bunu zamanı gelince çıkarıp kullanması (rosen, ı, 19) bunun bir göstergesidir. hâfızası, birkaç ay önce okuduğu telhislerdeki olayı ve bununla ilgili adı geçen şahısları daha sonra hatırlayacak kadar kuvvetliydi (beydilli, ıı. mahmud devrinde katolik ermeni cemaati, s. 6).

saltanatı boyunca devletin ayakta kalması mücadelesi veren ve son on üç yıllık dönemini ağır iç ve dış meselelere rağmen yoğun reformlarla geçiren ıı. mahmud, devleti ihya etmek üzere yüzyılda bir gelen bir “müceddit” olarak (ashâb-ı mie) tebcil edilmiş (şirvanlı fâtih efendi, s. xlı) ve halk arasında velâyetine dair söylentiler çıkmıştır (câbî ömer efendi, ı, 604-605). “gāile-i saltanattan usandım” diyecek kadar yoğun bir mücadeleyle geçen ömrü ve bunun neticesi olarak son yıllarda aşırı derecede kullanmaya başladığı içki kendisini kısa zamanda ölümcül sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır (akyıldız, türk kültürü incelemeleri dergisi, sy. 4 [2001], s. 52 vd.). duyulmaması için saklanan ve yerli doktorların tedavisine bırakılan hastalığına baştan itibaren isabetli bir teşhis konulamadığı ve avrupa’dan getirtilen doktorların müdahalesinin geç kaldığı anlaşılır. durumunun ağırlaşması üzerine hava değişimi için çamlıca’daki sayfiyeye nakledilmiş, kamuoyu ise sıhhatinin iyi olduğu haberleriyle oyalanmıştır. 26 haziran’da, yanında bulunan oğlu abdülmecid ve o sırada otuz dört yaşında olan eşi bezmiâlem sultan, damadı halil paşa ve meclis-i ahkâm-ı adliyye reisi hüsrev paşa ile vedalaştıktan ve oğluna devlet işleri ve reformların takibiyle ilgili vasiyette bulunduktan sonra ağırlaşmış ve 28 haziran’da vefat etmiştir (münch, s. 215). ölümü yeniçerilik zihniyetinin harekete geçebileceği, huzursuzluk ve hatta ayaklanmalara yol açabileceği endişesiyle şehirde askerî ve inzibatî tedbirler alınması için 30 haziran’a kadar gizlenmiştir. 1 temmuz’da cenazesi topkapı sarayı’na getirilmiştir. ikindi vakti yapılan cenaze merasimi endişelerin ne kadar yersiz olduğunu gözler önüne sermiştir. resmî merasim, müslüman ve gayri müslim geniş halk kitlelerinin katıldığı bir cenaze alayına dönüşmüştür (akyıldız, türk kültürü incelemeleri dergisi, sy. 4 [2001], s. 69-70). vasiyeti üzerine bugün türbe diye bilinen ve önünden geçen yola hâtırasını taciz edecek bir duyarsızlıkla yeniçeriler caddesi adı verilmiş olan mahalde medfundur. ıı. mahmud’un bilinen zevcelerinin sayısı on yedidir. otuz altı çocuğu olmuşsa da bunların büyük kısmını küçük yaşlarda kaybetmiştir. öldüğünde geride ikisi erkek (sultan abdülmecid, sultan abdülaziz), dördü kız (sâliha, atıyye, hatice, âdile) olmak üzere altı çocuk bırakmıştır.

bibliyografya:

vâsıf, târih (ilgürel), s. 279-280; şirvanlı fâtih efendi, gülzâr-ı fütûhât (haz. mehmet ali beyhan), istanbul 2001; sahaflar şeyhizâde esad efendi, târih (haz. ziya yılmazer), istanbul 2000, tür.yer.; hızır ilyas, letaif-i enderun: enderun tarihi, 1812-1830 (haz. cahit kayra), istanbul 1987, tür.yer.; câbî ömer efendi, târih (haz. mehmet ali beyhan), ankara 2003, ı, tür.yer.; slade, record of travels in turkey ... in the years 1829, 1830 and 1831, london 1832, ıı, 210-211; e. münch, mahmud ıı. padischah der osmanen. sein leben, seine regierung und seine reformen, nebst blicken auf die nächste gegenwart und die zukunft des türkischen reiches, stuttgart 1839, tür.yer.; h. von moltke, türkiye mektupları (trc. hayrullah örs), istanbul 1969, s. 277-285; g. rosen, geschichte der türkei. von dem seige der reform im jahre 1826 bis zum pariser tractat vom jahre 1856, leipzig 1866, ı, tür.yer.; j. m. bastelberger, die militärischen reformen unter mahmud ıı, dem retter des osmanischen reiches, gotha 1874, tür.yer.; cevdet, târih, vııı-xıı, tür.yer.; lutfî, târih (haz. ahmet hezarfen), istanbul 1999, ı-vııı, tür.yer.; ed. engelhardt, türkiye ve tanzimat (trc. ali reşâd), istanbul 1328, tür.yer.; e. molden, die orientpolitik metternichs (1829-1833), wien-leipzig 1913, tür.yer.; j. krauter, franz freiherr von ottenfels. beiträge zur politik metternichs im griechischen freiheitskämpfe 1822-1832, salzburg 1913, s. 88-89; cemal tukin, osmanlı imparatorluğu devrinde boğazlar meselesi, istanbul 1947, tür.yer.; ercüment kuran, cezayir’in fransızlar tarafından işgali karşısında osmanlı siyaseti (1827-1847), istanbul 1957, tür.yer.; cevat eren, ıı. mahmud zamanında bosna-hersek, istanbul 1965, tür.yer.; niyazi berkes, türkiye’de çağdaşlaşma, istanbul 1978, tür.yer.; c. v. findley, bureaucratic reform in the ottoman empire. the sublime porte, 1789-1922, princeton 1980, s. 112 vd.; m. ursinus, regionale reformen im osmanischen reich am vorabend der tanzimat, berlin 1982, tür.yer.; r. wagner, moltke und mülbach zusammen unter dem halbmond (1827-1839), berlin 1893, tür.yer.; yavuz cezar, osmanlı maliyesinde bunalım ve değişim dönemi, istanbul 1986, tür.yer.; b. lewis, modern türkiye’nin doğuşu (trc. metin kıratlı), ankara 1988, tür.yer.; kemal beydilli, 1828-1829 osmanlı-rus savaşında doğu anadolu’dan rusya’ya göçürülen ermeniler, ankara 1988, tür.yer.; a.mlf., ıı. mahmud devrinde katolik ermeni cemaati ve kilisesinin tanınması (1830), harvard 1995, tür.yer.; a.mlf., türk bilim ve matbaacılık tarihinde mühendishane, mühendishane matbaası ve kütüphanesi (1776-1826), istanbul 1995, tür.yer.; a.mlf., osmanlı döneminde imamlar ve bir imamın günlüğü, istanbul 2001, s. 39 vd.; a.mlf., “küçük kaynarca’dan tanzimat’a ıslahat düşünceleri”, ilmî araştırmalar, sy. 8, istanbul 1999, s. 25-64; uğur derman, “ıı. mahmud’un hattatlığı”, sultan ıı. mahmud ve reformları semineri bildirileri, istanbul 1990, s. 37-48; mehmet ipşirli, “ıı. mahmud döneminde vakıfların idaresi”, a.e., s. 49-57; selim deringil, “ıı. mahmud’un dış siyaseti ve osmanlı diplomasisi”, a.e., s. 59-80; mahir aydın, “sultan ıı. mahmud döneminde yapılan nüfûs tahrirleri”, a.e., s. 81-106; uriel heyd, “the ottoman ulema and westernization in the time of selim ııı and mahmud ıı”, the modern middle east: a reader, london 1993, s. 29-59; ufuk gürsoy, 1828-1829 osmanlı-rus savaşında rumeli’den rusya’ya göçürülen reâyâ, istanbul 1993, tür.yer.; şamil mutlu, yeniçeri ocağının kaldırılışı ve ıı. mahmud’un edirne seyahati. mehmed dâniş bey ve eserleri, istanbul 1994; mehmet ilkin erkutun, mevridü’l-uhûd. 1812 bükreş antlaşması ile ilgili galib paşa evrakı (yüksek lisans tezi, 1997), iü sosyal bilimler enstitüsü, tür.yer.; muhammed hanefi kutluoğlu, the egyptian question (1831-1841). the expansionist policy of mehmed ali paşa in syria and asia minor and the reaction of the sublime porte, istanbul 1998, tür.yer.; a.mlf., “mehmed ali paşa’nın suriye seferi öncesi bu bölgeye yönelik politikası ve seferin geri plânını oluşturan unsurlar”, ted, xv (1997), s. 457-475; a.mlf., “1833 kütahya antlaşması’nın yeni bir değerlendirmesi”, http://Osm.Ar., xvıı (1997), s. 265-287; şevket pamuk, osmanlı imparatorluğunda paranın tarihi, istanbul 1999, s. 210 vd.; fikret sarıcaoğlu, kendi kaleminden bir padişahın portresi: ı. abdülhamid (1774-1789), istanbul 2001, s. 12 vd.; musa çadırcı, “ıı. mahmud döneminde mütesellimlik kurumu”, dtcfd, ııı-ıv/28 (1970), s. 287-296; a. levy, “the ottoman ulema and the military reforms of sultan mahmud ıı”, asian and african studies, vıı, jerusalem 1971, s. 13-39; a.mlf., “mahmud ıı”, eı² (ing.), vı, 58-61; mübahat kütükoğlu, “ıı. mahmud devri yedek ordusu: redif-i asâkir-i mansure”, ted, sy. 12 (1982), s. 127-158; özcan mert, “ıı. mahmud devrinde anadolu ve rumeli’nin sosyal ve ekonomik durumu (1808-1839)”, tda, ııı/18 (1982), s. 33-73; abdülkadir özcan, “hassa ordusunun temeli mu’allem bostanciyân-ı hâssa ocağı”, td, sy. 34 (1984), s. 347-396; a.mlf., “ıı. mahmud ve reformları hakkında bazı gözlemler”, tid, x (1995), s. 13-39; butrus abu manneh, “gülhane hatt-ı hümayununun islâmî kaynakları” (trc. ş. bıyıklı), dergâh, sy. 73, istanbul 1996, s. 16-19; sy. 74 (1996), s. 19-21; sy. 75 (1996), s. 17-18; ali akyıldız, “sened-i ittifak’ın ilk tam metni”, islâm araştırmaları dergisi, sy. 2, istanbul 1998, s. 209-222; a.mlf., “ıı. mahmud’un hastalığı ve ölümü”, türk kültürü incelemeleri dergisi, sy. 4, istanbul 2001, s. 49-84; feridun m. emecen, “osmanlı hanedanına alternatif arayışları üzerine bazı örnekler ve mülahazalar”, islâm araştırmaları dergisi, sy. 6, istanbul 2001, s. 63-76; enver ziya karal, “mahmud ıı”, ia, vıı, 165-170.

kemal beydilli *
devamını gör...
2. (Tematik)
mahmud ıı. (ö. 1255/1839)

osmanlı padişahı (1808-1839).

13 ramazan 1199’da (20 temmuz 1785) doğdu. ı. abdülhamid’in oğludur. annesi nakşidil sultan’ın fransız asıllı olduğu iddiası doğru değildir. adlî mahlası doğumuyla birlikte verilmiştir. ayrıca “büyük” sıfatıyla da anılır. amcası ııı. selim’in tahttan indirilmesi (29 mayıs 1807), ağabeyi ıv. mustafa’nın cülûsu ve bunun da alemdar mustafa paşa tarafından hal‘i üzerine 4 cemâziyelâhir 1223’te (28 temmuz 1808) padişah oldu. ııı. selim’in katli sırasında ölümden dönmüş olarak darbeler ve karşı darbelerle başlayan saltanatı aynı yoğunlukta devam etti. yeniçeri isyanları, merkezî idareyi zaafa uğratan zorba idareciler ve âyanların te’dibi, sırp ve yunan milliyetçi ayaklanmaları, iran ve rus savaşları ve özellikle mısır valisi mehmed ali paşa’nın isyanı devrini tamamen işgal eden önemli gelişmeler arasındadır. bütün bunların içinde devletin yeniden yapılanmasıyla ilgili hayatî önem ve zaruret arzeden köklü ıslahatların sürdürülmesi saltanat döneminin belirgin özelliğini oluşturur.

saltanatının yeniçeri ocağı’nın kaldırılmasına kadar (1826) geçen ilk devresi bu ocağın adını öne çıkartmış olarak bütünleşen, menfaatini geleneksel düzenin korunmasında gören, ağırlıklı olarak askerî ve ilmiye sınıfı tarafından temsil edilen, anadolu ve rumeli’deki âyanlar tarafından desteklenen ıslahat karşıtı cephenin tahakkümü altında geçti. alemdar mustafa paşa’nın dört ay kadar süren sadâretinde meydana getirilen sened-i ittifak âyanlık kurumunu meşrulaştırmayı amaçlamakla beraber bu girişim, merkezî hükümet karşısında âyanların yekpâre bir cephe teşkil etmeleri aşamasına gelememiş olduğundan sonuçsuz kaldı. bunlara karşı girişilen uzun soluklu mücadele, giderek tepedelenli ali paşa gibi güçlü âyanların da ortadan kaldırılması aşamasına ulaştı ve 1832 yılına gelindiğinde devletin avrupa ve anadolu yakası bunlardan büyük ölçüde temizlendi.

iç ve dış gelişmeler. ıı. mahmud tahta çıktığında avrupa’da fransa’ya karşı verilen mücadele devam etmekteydi ve osmanlı devleti, fransa yanlısı siyasete dönülmek zorunda kalınmış olmasından ötürü rusya ve ingiltere ile savaş halindeydi (1806). ingiltere ile savaş kal‘a-i sultâniyye antlaşması’yla (9 ocak 1809) sona ermiş olmakla birlikte rus savaşı bükreş antlaşması’na kadar devam etti (28 mayıs 1812). bu barışla besarabya’nın kaybı söz konusu olmuş, ruslar’a önemli bazı haklar tanınmış, memleketeyn tahliye edilmiş, kafkaslar’daki rus ilerlemesi tanınmış ve özellikle sırplar’a özerklik verilmesi kaçınılmaz olmuştu. bununla beraber napolyon’un moskova seferine çıkması (1812), avrupa’daki nihaî hesaplaşma ve viyana kongresi’yle başlayan yeniden yapılanmanın getirdiği meşguliyet, bu antlaşmanın sırplar’la ilgili maddelerinin bir süre için uygulanmasının askıya alınmasına imkân verdi. ancak rusya’nın daha sonra bu meseleyi tekrar gündeme getirmesi sırplar’a fiilen özerklik verilmesini zaruri kıldı (1817).

1821’de başlayan rum isyanı kısa zamanda bastırılamamış olmasından ötürü devletler arası bir mesele haline geldi. isyan avrupa’da türk aleyhtarlığını aşırı derecede körükledi. kavalalı mehmed ali paşa’nın kuvvetlerinin başarılı harekâtı ve isyanın bastırılması aşamasına gelinmesi dış müdahaleyi hızlandırdı. navarin’de demir atmış olan osmanlı-mısır donanması âni bir baskınla yakıldı (20 ekim 1827), fransızlar mora’ya asker çıkardı. akkirman antlaşması’yla (7 ekim 1826) iki devlet arasında sürüncemede kalan meseleleri kendi isteği doğrultusunda çözmüş ve önemli haklar elde etmiş olmasına rağmen rusya, rum meselesini bahane ederek savaş açtı. rus kuvvetleri edirne’ye kadar geldi ve burada yapılan barış neticesinde (14 ağustos 1829) mora’yı ve bazı adaları içine alan atina merkezli küçük bir yunan devletinin kurulmasının yolu açıldı. bu krizde ıı. mahmud sert ve kararlı bir tutum sergilemiş, büyük devletlerin, mora’daki bütün müslümanları katlederek soy kırımına uğratmış olan rumlar lehinde yapmış oldukları müdahaleleri son ana kadar kabul etmeye yanaşmamıştır.

sırbistan’ın özerkliğe kavuşmasından sonra bağımsız bir yunan devleti’nin kurulması, balkanlar’daki diğer hıristiyan halklar üzerinde örnek alınacak bir etki oluşturdu ve yükselmekte olan milliyetçilik akımlarına hız kazandırdı. ayaklanma metbû devletle çatışmalara girişme, avrupa’nın hıristiyan dayanışmasını tahrik ederek müslüman-türkler’e karşı duyulan ön yargıları devreye sokma ve büyük devletlerin müdahalesiyle bağımsızlığa erişme, ileriki yıllarda takip edilecek başarı vaad eden bir yol olarak ortaya çıktı. 1830’da cezayir’in fransızlar tarafından işgali ise dağılma ve parçalanmanın sömürgeci-emperyalist cepheden gelen tehlikesini gözler önüne serdi.

ıı. mahmud’un mısır valisi mehmed ali paşa ile giriştiği mücadele, parçalanma tehdidinin doğudan ve bir müslüman güç tarafından gelmesi açısından ayrı bir önem arzeder ve yalnızca saltanatını sarsmakla kalmaz, bir hânedan değişikliği tehlikesini de ciddi olarak gündeme getirir. mücadelenin avrupa devletlerinin müdahalesine yol açması mısır meselesiyle birlikte boğazlar meselesinin de ortaya çıkmasına sebep oldu. mısır kuvvetlerinin muzaffer bir şekilde konya’ya kadar ilerlemesi, burada yapılan savaşta sadrazam reşid mehmed paşa kumandasındaki osmanlı ordusunu yenmesi (21 aralık 1832) ve sadrazamı esir almış olarak kütahya’ya kadar gelmesi (2 şubat 1833) ıı. mahmud’un karşılaştığı en büyük tehlikelerden birini teşkil etti. osmanlı devleti’nin mehmed ali’nin eline geçebileceği ve devletin mısır’daki reformlar doğrultusunda yeniden yapılanarak kuvvetlenebileceği ihtimalinden hareketle, zayıf bir komşunun varlığını muhafaza etmeyi kendi çıkarları açısından daha hayırlı gören rusya’nın yardıma koşması için özel bir davette bulunulmasına pek fazla gerek kalmadı; rus kara ve deniz kuvvetleri beykoz’a geldi (şubat 1833). neticede kütahya’da varılan uzlaşmayla ıı. mahmud, 1516 ve 1517 fetihleriyle elde edilmiş toprakları mehmed ali idaresine bırakmak zorunda kaldı. rusya ile de hünkâr iskelesi’nde bir ittifak antlaşması akdederek (8 temmuz 1833) bu devlete boğazlar üzerinde önemli haklar ve diğer avrupa devletleri karşısında üstünlük tanıdı. rusya’nın işe karışmasıyla bir avrupa meselesi haline gelen mısır krizinin birinci safhası böylece kapanırken boğazlar’daki rus üstünlüğü avrupa’da infiale yol açtı. münchengrätz’de bir araya gelen (eylül 1833) avusturya ve rus hükümdarlarının, ileride meydana gelecek yeni bir mücadelede mehmed ali’nin tekrar muzaffer olması ihtimalinden hareketle onun anadolu’yu da elde ederek osmanlı tahtına geçmesi, ancak hâkimiyetini avrupa’daki topraklara teşmil etmesine izin verilmemesi ve burada müstakil hıristiyan devletler kurulması hususunda mutâbık kalmış olmaları, gelişmelerin ıı. mahmud için arzettiği tehlike boyutunu gözler önüne serer. her iki tarafın giriştiği uzun hazırlıklardan sonra 24 haziran 1839’da nizip’te meydana gelen son hesaplaşma osmanlı kuvvetlerinin tekrar yenilmesiyle sonuçlandı ve anadolu kapıları mısır kuvvetlerine yeniden açıldı. mısır ve buna bağlı olarak boğazlar meselesi, bu defa baştan beri her yönüyle fransa tarafından desteklenmekte olan mehmed ali’ye karşı osmanlı devleti’yle dayanışma içine girecek olan ingiltere’nin silâhlı müdahalesi sayesinde halledildi. mehmed ali sıkı şartlara bağlandı ve verasetle mısır valiliğini elde etmiş olmakla yetinmek zorunda bırakıldı (1840). boğazlar meselesi devletlerarası bir konuma sokulmuş olarak çözüme kavuşturuldu (1841).

ıslahatlar. iç ve dış tehditler girişilen ıslahatlar için önemli bir tahrik unsuru olmuştur. dönemin çağdaş devletleri için kaçınılmaz bir zaruret olan merkezî idarenin üstün otoritesinin sağlanması hususu, memleket içindeki çeşitli isimlerle anılan zorba idarecilerin ortadan kaldırılması mücadelesini gerekli kıldı. mehmed ali örneği bu girişimin başarısız kalan tek istisnası olmakla beraber ıı. mahmud, kendinden önceki dönemlerde olmayacak derecelerde osmanlı toprakları üzerinde merkezî otoritenin ağırlığını hissettirmeyi başardı. avrupaî anlamda çağdaş bir devlet yapısını meydana getirmekle ilgili olarak girişilen ıslahatların dönüm noktasını, geleneksel yapının taraftarlığının ve yenilenmenin karşısında olmanın genel simgesi haline gelmiş olan yeniçerilik zihniyetinin ve bunun müşahhas varlığını teşkil eden yeniçeri ocağı’nın ortadan kaldırılması oluşturdu. tahta çıktığı andan itibaren düşündüğü bu konuyu ıı. mahmud, ince hesapların yapılmasını ve dengelerin gözetilmesini gerektiren hassas bir mesele olarak ele aldı. ııı. selim dönemi gelişmelerinden gerekli dersleri çıkarmış, özellikle asker ve ulemâ ittifakının bertaraf edilmesini hedefleyen tedbirleri almış olarak faaliyete geçti. önde gelen ulemâ ıslahatın gerekliliğine inandırıldı. başta şeyhülislâmlık makamı olmak üzere bu inanış içinde olanları çevresinde topladı, daha alt düzeydeki ulemânın taltifine ve hoş tutulmasına çalıştı, böylece bu önemli kesim kontrol altına alınmış oldu. matbaada basılan kitapların sözlüklerden, arapça dil bilgisinden, dinî eserlerden, dönemin önemli ve islâmî safiyete dönüş ve her türlü kötü uygulamanın karşısında olarak âdil bir sistem söyleminde bulunan ve teceddüt istikametinin etkili bir akımı olan nakşibendî tarikatıyla ilgili eserlere kadar çeşitlilik arzetmesi ıı. mahmud’un amacı açısından dikkat çekicidir (beydilli, türk bilim ve matbaacılık tarihinde mühendishane, s. 256, 258). ordunun önde gelen makamlarına yaptığı tayinlerde de bu anlamda özen gösterdi ve önlemlerini almış olarak son darbeyi vurmak üzere uygun fırsatın çıkmasını bekledi.

yunan ayaklanmasının ve bununla bağlantılı olarak dış tehditlerin had safhada olduğu bir sırada yeniçeri ocağı’nın imhasına kalkışılmış olması zamansız ve izaha muhtaç bir girişim olarak görünmekle beraber bu karar, ıı. mahmud’un gelişmeleri ne kadar iyi takip ettiğinin ve en uygun zamanı ne kadar isabetle seçmiş bulunduğunun bir göstergesidir. çağdaş usullere göre eğitilmiş nizamlı mısır kuvvetlerinin her türlü disiplin ve eğitimden yoksun osmanlı güçlerinin yıllardır bastıramadığı isyanı kısa bir zaman içinde kontrol altına alması, özellikle istanbul’daki kamuoyu üzerinde önemli bir psikolojik etki yaratmıştı. eğitimli mısır kuvvetlerinin başarısı, ııı. selim’in itibarını iade ve reformlar konusundaki haklılığını teslim eden bir gelişme olarak algılandı ve tedbirlerini almış olarak bekleyen ıı. mahmud böylece senelerdir kolladığı fırsatı yakalamış oldu. onun, vaktiyle alemdar mustafa paşa zamanında denenen ve yeniçerilerin hışmına uğrayan sekbân-ı cedîd uygulaması örneğinde olduğu gibi, yine aynı tepkinin gösterileceğini bile bile eşkinci ocağı adı altında çağdaş usullerle eğitilecek yeni bir askerî teşkilât kurma denemesi (29 mayıs 1826) tasarladığı tuzağın sadece bir parçasını teşkil etti. hatta bazı tertiplerle, bu arada meselâ eş-kinci askerlerinin 11 haziran’da avrupa tarzında üniformalar giymiş olarak tâlimlere başlayacaklarının ilânıyla bunları âdeta açıkça ayaklanmaya yöneltti (rosen, ı, 11). imhalarına yol açacak olan son yeniçeri isyanının (15 haziran 1826) tesadüfî bir ayaklanma olmadığı ve artık vaktin geldiğine inanan ıı. mahmud’un bir eseri olduğuna şüphe yoktur.

yeniçeri ocağı’nın ilgası, ıı. mahmud devrinin on üç yıl süren son dönemine damgasını vuran reformların önünü açtı. eskiyi ve yeniyi yan yana yaşatmak zorunda kalan nizâm-ı cedîd devri reformlarının aksine bu yeni dönemde eski düzene ve kurumlarına herhangi bir hayat hakkı tanınmadı. çağdaş bir ordunun teşkili öncelikli bir mesele olarak ele alındı. ordunun finansmanı özellikle vakıf zenginliklerinin rasyonel bir tarzda kullanımı ile gerçekleştirilmeye çalışıldı ve bu amaçla evkāf-ı hümâyun nezâreti kuruldu (1826), bütün vakıf zenginlikleri bu nezâretin idaresinde toplandı. böylece mevcut kötü uygulama ve istismara bir son verilmek istendi. ıı. mahmud uygulamayı oldukça katı bir şekilde sürdürdü. birçok caminin el konulmuş olan mevcut vakıf gelirlerine rağmen tamirleri geciktirildi ve hizmetlileri yetersiz maaşlara bağlandı. yeniçerilik zihniyetini temsil etmelerinden ötürü bektaşî tarikatının kovuşturulması, özellikle istanbul’da kadîm olmayan tekkelerinin yıkılması ve önde gelen tarikat mensuplarının idamı veya sürgüne gönderilmesi, mevcut tekkelerin rejimin yanında yer alan nakşibendî tarikatına devredilmesi gibi sert uygulamalar yanında yeni düzeni desteklemeleri beklentisiyle bazı tarikat şeyhlerine para yardımında bulunuldu (beydilli, osmanlı döneminde imamlar, s. 39 vd.). bu anlamda ıı. mahmud, kamuoyunu yanına çekmeyi önemseyen bir siyaset takip eden ve bu amaçla basından istifade eden ilk padişah olmuştur. 1831’de istanbul’da çıkmaya başlayan ve imparatorlukta geçerli diğer başlıca dillerde de nüshalar yayımlayan takvîm-i vekāyi‘ gazetesinde reformlarla ilgili haberlere yer verilerek kamu oyunun kazanılmasına çalışıldı. padişahın kendisini halkla kaynaştıran seyahatlerinin, huzur ve güvenin sağlanmasını temin etmek üzere alınan inzibatî tedbirlerin, yiyecek fiyatlarının sabit tutulması ve belirlenmesiyle ilgili fiyat listelerinin neşrinin veya meselâ cami imamlarına yapılan maaş zammının gazetede duyurulması yanında yeniçeri ocağı’nın kaldırılmasındaki haklılığı ve zarureti dile getiren, başta üss-i zafer olmak üzere netîcetü’l-vekāyi‘, gülzâr-ı fütûhât gibi eserlerin kaleme alınmış olması ıı. mahmud’un bu anlamda propaganda amacı taşıyan yaklaşımlarındandır,

örnek alınan avrupa’nın dışında kalan başka bir medeniyet ve kültür dünyasına mensup olan milletler gibi -meselâ büyük petro devri rusya’sında olduğu üzere- reformların ilk izlenimde geniş halk kitleleri üzerinde psikolojik etki sağlayan şeklî tedbirlere ıı. mahmud da başvurdu. kendisinin kılık kıyafetle ilgili düzenlemeleri bu anlamdadır. etek ve sakal boyutlarını belirleyen ve şehirlerin giriş kapılarına, talep edilen ölçüleri gösteren sûretler asmış olarak uygulamayı kapılarda beklemekte olan makasçılara havale eden petro örneğinde olmasa bile, bıyıkların uzunluğunun kaş genişliğini aşmaması ve sakalların çeneden aşağıya ancak iki parmak kadar sarkması gerektiği tesbit edildi. din âlimi ve din görevlileri özel kıyafetlerini muhafaza etmekle beraber devlet hizmetinde yer alacak mülkî idare elemanları için avrupaî bir kıyafet olarak ceket ve pantolon öngörüldü ve fes giyilmesi kabul edilerek geleneksel kıyafetlerden vazgeçildi. askerler için benimsenen ve ııı. selim zamanından beri bilinen üniformanın kabulünün ise müslüman mısır’daki uygulamanın da gösterdiği gibi askerî anlamda görülen çağdaş hizmet ve alınan silâhlı eğitimle ilgili teknik bir zorunluluk olduğu açıktır. çağdaş eğitimin ve savaşların eski geleneksel kıyafetler içinde yapılması söz konusu olamayacağı gibi, yeni orduların haberleşme ve savaş taktik ve hilelerinin uyarma vasıtası olan trampet ve borazanın da yerleşmesi kaçınılmaz olduğundan (beydilli, ilmî araştırmalar, sy. 8 [1999], s. 36) eski dönemi hatırlatması sakıncası yanında mehterhâneye bu bağlamda da artık yer kalmamıştı. böylece bu müessese ortadan kaldırıldı. bâbıâli mehterhanları odacı, mehterbaşı başodacı yapılarak bunların mağdur olmaları önlendi. avrupaî kıyafeti içinde rus çarından, avusturya imparatoru veya prusya kralından görünüş itibariyle başındaki fes istisna edilirse artık hiçbir farkı kalmayan, resimlerini devlet dairelerine, yurt dışındaki elçiliklerine astıran ve mehter müziği yerine acemice çalınan opera parçalarının bozuk tonlarıyla cuma selâmlıklarında dehşet saçan ıı. mahmud’a petro’ya “deli” diyen halkı gibi “gâvur padişah” denilmiş olması, milletlerin mukadderatını değiştiren büyük mücedditlerin ortak kaderi olsa gerektir.

ıı. mahmud’un eski türk süvariliğini zayıflattığı, bu bağlamda türk eyerlerini ortadan kaldırarak yerlerine ingiliz tarzında düz avrupa eyerlerini aldığı ve türk süvarilerinin bunların üstünde eski maharetlerini gösteremedikleriyle ilgili tenkitler ise anlamsızdır. avrupa süvari birliklerinin örnek alınması, bunların eğitimleri ve uzun çizmeli donanımlarına uygun sarkık üzengileri ve düz eyerlerinin, dolayısıyla eğri türk kılıçları yerine düz ve uzun avrupa kılıçlarının kabulü söz konusu olduğundan bu yönde yapılan eleştiriler (slade, ıı, 210-211), işin teknik zaruretini kavramaktan uzak yüzeysel gözlemlerin ve duygusal yaklaşımların bir sonucudur.

ıı. mahmud, saray ve hükümet teşkilât ve teşrifat usullerinde de önemli değişiklikler yapmıştır. uzun zamandır sürekli oturulmayan topkapı sarayı’ndaki vazifeliler dağıtıldı. eski teşrifat büyük ölçüde terkedildi. padişah ağırlıklı olarak beşiktaş’taki ahşap sahilsarayda kaldı. gözlemcilerin tesbitleri doğrultusunda buradaki teşrifat ve gündelik hayatı sade ve gösterişten uzaktı. burada huzura alınan moltke veya beylerbeyi sahilsarayında huzura çıkan mülbach gibi prusya zâbitlerinin ifadesiyle hamburglu zengin bir tâcirin mâlikânesi buralardan daha gösterişli bir şekilde döşenmişti. bu ise ruslar’ın edirne’ye kadar ilerleyecekleri 1828-1829 savaşı esnasında, bir yıldan fazla bir zaman için sade bir albay rütbesini almış olarak askerî üniformasıyla râmi kışlası’nda yatıp kalkan ıı. mahmud’un sağlam ve sert karakterine uygun bir yaşam biçimiydi.

hükümet işlerinin yeniden düzenlenmesi ve merkezîleşmenin ihtiyaçları için yeni idarî organlar ihdas edildi. divan işlevini kaybetmiş olduğundan bağımsız iş görebilecek nâzırlıkların kurulması ve birtakım meclislerin oluşturulması gereği ortaya çıktı. ıı. mahmud, avrupa kabine usulüne yaklaşacak bir sistemi denedi. hariciye, dahiliye, maliye, evkaf nezâretleri ve nâzırlıkları gibi yeni isimleriyle mülkî idareyi çağdaş bir işleve büründürdü. nâzırlardan birinin başvekil unvanıyla hükümet işlerini organize etmesiyle sadrazamlık makamı devrinin sonunda bir süre için tarihe karıştı (1838). dağılan divan ve mutlak salâhiyeti haiz sadrazamlık makamının giderek ikinci plana atılması ıı. mahmud’un reformları bizzat takip etmek istemesindeki azmini ifade eder. bu anlamda reformların icrasını genelde nizâm-ı cedîd ricâline havale etmiş olan amcasının hatasını tekrarlamamış olduğu açıktır. üyeleri mülkî ve askerî ricâl ve ulemânın önde gelenlerinden oluşan çeşitli meclisler (dâr-ı şûrâ-yı bâbıâlî, dâr-ı şûrâ-yı askerî, meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyye, meclis-i has, meclis-i vükelâ, meclis-i umûr-ı sıhhiyye), matbuat, takvimhâne, karantina, posta gibi nâzırlıklar (müdürlükler), örneklemesi avrupa’da olan ve gittikçe yoğunlaşan devlet işlerinin üstesinden gelinmesinin çağdaş bir çaresinden başka bir şey olmayan, ancak ıı. mahmud devri uygulamalarına has kurumlardır.

eğitim, bilhassa çağdaş devlete hizmet verebilecek düzeyde eğitilmiş insan kaynağındaki zafiyet, ıı. mahmud’un eksikliğini en fazla duyduğu ve âcilen gidermeye çalıştığı bir konu olmuştur. 1821 rum isyanında idam edilen veya görevlerine son verilen dîvân-ı hümâyun ve donanmadaki rum tercümanların yerine müslümanlardan lisan bilenlerin tedarikinde yaşanan zorluk, xıx. yüzyılın ilk çeyreği sonunda üç kıtada hâlâ geniş toprakları bulunan bir imparatorluk için fevkalâde acı bir tecrübe olmuş olmalıdır. ıı. mahmud dönemin hâkim dili olan fransızca’nın öğrenilmesini mustafa reşid paşa örneğinde olduğu gibi bizzat teşvik etti ve bunun için bâbıâli’de bir tercüme odası açtırdı. yurt dışına ilk defa olmak üzere öğrenci gönderdi ve bunların içinde yabancı dili ilerletenleri takip ederek ödüllendirdi. kendisi yabancı dil bilmemekle beraber bu eksikliğin çocuklarında devam etmesini istemediği kesindir. mühendishâne, harbiye ve yeni açılan tıphâne gibi kurumlarda fransızca eğitim dili olarak ağırlık kazandı. 1820’lerden itibaren ihmal edilmiş olarak gayri müslim kâtipler elinde muattal kalan yurt dışındaki elçilikler yeniden işlerlik kazandı ve müslüman elçiler tayiniyle dil öğrenmek üzere gençlerin yetişmesine vesile olundu. yabancı dil bilenlere karşı duyduğu hayranlığına, huzurunda imparatorun itimatnâmesini takdim ederek (15 ekim 1822) güzel bir türkçe ile nutkunu irat eden avusturya elçisi baron von ottenfels’ten bunu özellikle rica etmiş olması ve protokol dışına çıkarak onunla türkçe konuşması bir delildir (krauter, s. 88-89). 1838’de rüşdiye mekteplerinin açılması planlandıysa da hayata geçirilemedi. mekteb-i maârif-i adliyye ve mekteb-i ulûm-i edebiyye adlarıyla açılan iki okul genelde memur ihtiyacını karşılayacak eğitim kurumları olarak düşünüldü, ancak geleneksel ders programlarıyla fazla başarı kaydetmeleri mümkün olmadı.

ıı. mahmud mülkî idarede hizmet vermekte olan memurların yeni bir düzene sokulmasını, hiyerarşik yapılarının, haiz oldukları rütbe ve kademelerinin belirlenmesini sağladı; kötü bir uygulama olarak eskiden beri şikâyet konusu olan müsâdere usulünü kaldırdı. müsâderât ve mahlûlât kalemlerinin kapatılması, sürülmüş veya idam edilmiş kimselerin mallarına el konulması uygulamasından vazgeçildiğinin ilânı, hazinenin aleyhine olmakla beraber devlet hizmetlerinin hayat ve mal güvenliği içinde görülebilme ümidini vermesi bakımından faydalı bir girişim olmuştur. uzun zamandan beri çökmüş olan timar sisteminin kaldırılması (1831) ve ilgililerin maaşa bağlanması, giderek sistemin değişmesine yol açacak olan önemli ve yeni kurulan askerî düzen içinde gerekli bir düzenlemedir.

ıı. mahmud, müslüman ve gayri müslim farkı gözetmeden bütün halkın kucaklanması ve devlete ısındırılmasını özellikle ruslar’ın edirne’ye, mısır kuvvetlerinin kütahya’ya kadar geldikleri son savaşların ortaya çıkardığı gerçekler karşısında hayatî bir zorunluluk olarak görmüştür. balkanlar’ı geçen ruslar’ın bulgar halkı ve işgal ettikleri doğu anadolu’daki ermeniler üzerindeki etkileri, bu savaşta ayrıca istanbul halkının gayretsizliğini bizzat gözlemleyen ve şikâyetini dile getiren padişah için önemli bir uyarı oldu. ancak kendisini endişeye düşüren ve yaralayan daha önemli bir gelişme, mısır kuvvetlerinin anadolu’daki ilerleyişine müslüman halkın gösterdiği sıcak yaklaşım olmuştur. idarenin süratle iyileştirilmesi, halkın hoşnutsuzluğunun giderilmesinin çarelerine bakılması ve özellikle gayri müslimlerin devlete ısındırılması üzerinde hassasiyetle durmak zorunda kaldı. aksaklıkların “ehl-i ırzın kendi kazanlarını kapılarının önüne koymaları” halinde giderileceği, dolayısıyla halkı da inisiyatif almaya davet eden sözleri, müslüman ve gayri müslim halk arasında bir hükümdar olarak fark gözetmediğini ifade etmesi bu anlamdadır. ıı. mahmud, daha önceki devirlerde görülmeyen bir yoğunlukta sayıları binlerle ifade edilecek derecede kilisenin tamir edilmesine izin verdi. ortaya çıkan katolik ermeniler’in müstakil bir cemaat olarak resmen tanınmasını (1830) ve bunlar için yeni kiliseler inşa edilmesini sağladı. son savaşta ruslar’la iş birliği içine giren ermeni ve bulgarlar’a karşı bağışlayıcı bir tutum sergiledi. malî imkânlar ölçüsünde cami ve tekkelerin tamirine el attı. uzun yıllardan beri ihmal edilmiş devlet binalarının onarımına, rusya’ya ödenen ve devletin bir yıllık toplam gelirlerinin çok üstünde olan (400 milyon kuruş) ağır savaş tazminatının ve karşılanmasında zorluk çekilen devlet giderlerinin el verdiği derecede özen gösterdi. ancak malî sahadaki zafiyet ıı. mahmud devrinin en zayıf tarafıdır. ağır bir hayat pahalılığı ve paranın değerindeki sürekli düşüş döneminin belirgin özelliğini teşkil etmiştir. bilhassa ödeme birimi olan kuruşun gümüş içeriğinin on defa yapılan devalüasyon sonucunda % 80 oranlarında azalmış olması (pamuk, s. 210 vd.), küçük maaşlarla yetinmek zorunda kalan kesimleri büyük bir sıkıntı içine düşürmüştür.

kişiliği, hastalığı ve ölümü. ıı. mahmud’un klasik eğitimi dışında devlet bilgisini ve reform zaruretini, rahat bir şehzadelik dönemi geçirmesini de sağlayan amcası ııı. selim’den aldığı kabul edilir. mûsiki ve hat sanatıyla ilgilenmiştir. kendi eliyle yazdığı bir levha babası ı. abdülhamid’in türbesinde asılıdır. onu görenler sağlam yapılı ve ilk dikkati çeken tarafının karşısındakini dikkatle inceleyen, uzun kirpiklerin çevrelediği iri siyah gözleriyle küçük ve zarif elleri olduğunu belirtirler.

torunu ıı. abdülhamid’de de gözlenen mevrus bir hususiyet olarak en küçük ayrıntıya kadar devlet işlerini bizzat takip eder. siyasî belgeler ve yazışma evrakının anlaşılır dili ve yalın ifadesi üzerinde özellikle durur. bâbıâli’ye verilen notaların yapılan tercümelerini anlatım ve satır aralarında gizlenen mânalar yönünden incelemeye tâbi tutar, diplomatik ifade yeteneğini geliştirmeye çalışır ve yabancı devletlere verilecek bazı önemli resmî belgeleri bizzat kaleme alır (münch, s. 220). güzel ifade ve yazma (selîka) konusundaki hassasiyetinin, kendisine takdim edilmek üzere hazırlanan evrakı kaleme alan genç mustafa reşid’i keşfetmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. kendisi ve yaptıkları hakkında yabancı basında çıkanları takip eder, bunlardan istifade etmeye çalışır; özellikle mehmed ali paşa’nın bol para sarfederk basın yoluyla oluşturduğu karşı propagandasına aynı silâhı kullanıp cevap vermeye çalışır. bu anlamda yabancı basını takip edecek bir kalem oluşturan babasının yolunu izler; ancak basını ve kamuoyunu siyasî bir unsur olarak görmesi ve önemsemesi açısından kendinden önceki hükümdarların çok üstünde bilinçli bir yer işgal eder. ıı. abdülhamid’in de bu konuda büyük ölçüde dedesini örnek aldığı açıktır.

dirayetli, azimli ve çalışkandır; henüz daha ölümden yeni dönmüş olarak alemdar mustafa paşa’ya ilk emirlerini verdiği andaki davranışından da anlaşılacağı üzere gayet soğukkanlıdır. şahsî kızgınlıklarını affedecek kadar âlicenap olmakla beraber devlete karşı işlenen suçları asla bağışlamaz. ileride fırsat çıktığında ortadan kaldırmak üzere bu gibiler için ilk günden itibaren bir liste tutmuş olması ve bunu zamanı gelince çıkarıp kullanması (rosen, ı, 19) bunun bir göstergesidir. hâfızası, birkaç ay önce okuduğu telhislerdeki olayı ve bununla ilgili adı geçen şahısları daha sonra hatırlayacak kadar kuvvetliydi (beydilli, ıı. mahmud devrinde katolik ermeni cemaati, s. 6).

saltanatı boyunca devletin ayakta kalması mücadelesi veren ve son on üç yıllık dönemini ağır iç ve dış meselelere rağmen yoğun reformlarla geçiren ıı. mahmud, devleti ihya etmek üzere yüzyılda bir gelen bir “müceddit” olarak (ashâb-ı mie) tebcil edilmiş (şirvanlı fâtih efendi, s. xlı) ve halk arasında velâyetine dair söylentiler çıkmıştır (câbî ömer efendi, ı, 604-605). “gāile-i saltanattan usandım” diyecek kadar yoğun bir mücadeleyle geçen ömrü ve bunun neticesi olarak son yıllarda aşırı derecede kullanmaya başladığı içki kendisini kısa zamanda ölümcül sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır (akyıldız, türk kültürü incelemeleri dergisi, sy. 4 [2001], s. 52 vd.). duyulmaması için saklanan ve yerli doktorların tedavisine bırakılan hastalığına baştan itibaren isabetli bir teşhis konulamadığı ve avrupa’dan getirtilen doktorların müdahalesinin geç kaldığı anlaşılır. durumunun ağırlaşması üzerine hava değişimi için çamlıca’daki sayfiyeye nakledilmiş, kamuoyu ise sıhhatinin iyi olduğu haberleriyle oyalanmıştır. 26 haziran’da, yanında bulunan oğlu abdülmecid ve o sırada otuz dört yaşında olan eşi bezmiâlem sultan, damadı halil paşa ve meclis-i ahkâm-ı adliyye reisi hüsrev paşa ile vedalaştıktan ve oğluna devlet işleri ve reformların takibiyle ilgili vasiyette bulunduktan sonra ağırlaşmış ve 28 haziran’da vefat etmiştir (münch, s. 215). ölümü yeniçerilik zihniyetinin harekete geçebileceği, huzursuzluk ve hatta ayaklanmalara yol açabileceği endişesiyle şehirde askerî ve inzibatî tedbirler alınması için 30 haziran’a kadar gizlenmiştir. 1 temmuz’da cenazesi topkapı sarayı’na getirilmiştir. ikindi vakti yapılan cenaze merasimi endişelerin ne kadar yersiz olduğunu gözler önüne sermiştir. resmî merasim, müslüman ve gayri müslim geniş halk kitlelerinin katıldığı bir cenaze alayına dönüşmüştür (akyıldız, türk kültürü incelemeleri dergisi, sy. 4 [2001], s. 69-70). vasiyeti üzerine bugün türbe diye bilinen ve önünden geçen yola hâtırasını taciz edecek bir duyarsızlıkla yeniçeriler caddesi adı verilmiş olan mahalde medfundur. ıı. mahmud’un bilinen zevcelerinin sayısı on yedidir. otuz altı çocuğu olmuşsa da bunların büyük kısmını küçük yaşlarda kaybetmiştir. öldüğünde geride ikisi erkek (sultan abdülmecid, sultan abdülaziz), dördü kız (sâliha, atıyye, hatice, âdile) olmak üzere altı çocuk bırakmıştır.

bibliyografya:

vâsıf, târih (ilgürel), s. 279-280; şirvanlı fâtih efendi, gülzâr-ı fütûhât (haz. mehmet ali beyhan), istanbul 2001; sahaflar şeyhizâde esad efendi, târih (haz. ziya yılmazer), istanbul 2000, tür.yer.; hızır ilyas, letaif-i enderun: enderun tarihi, 1812-1830 (haz. cahit kayra), istanbul 1987, tür.yer.; câbî ömer efendi, târih (haz. mehmet ali beyhan), ankara 2003, ı, tür.yer.; slade, record of travels in turkey ... in the years 1829, 1830 and 1831, london 1832, ıı, 210-211; e. münch, mahmud ıı. padischah der osmanen. sein leben, seine regierung und seine reformen, nebst blicken auf die nächste gegenwart und die zukunft des türkischen reiches, stuttgart 1839, tür.yer.; h. von moltke, türkiye mektupları (trc. hayrullah örs), istanbul 1969, s. 277-285; g. rosen, geschichte der türkei. von dem seige der reform im jahre 1826 bis zum pariser tractat vom jahre 1856, leipzig 1866, ı, tür.yer.; j. m. bastelberger, die militärischen reformen unter mahmud ıı, dem retter des osmanischen reiches, gotha 1874, tür.yer.; cevdet, târih, vııı-xıı, tür.yer.; lutfî, târih (haz. ahmet hezarfen), istanbul 1999, ı-vııı, tür.yer.; ed. engelhardt, türkiye ve tanzimat (trc. ali reşâd), istanbul 1328, tür.yer.; e. molden, die orientpolitik metternichs (1829-1833), wien-leipzig 1913, tür.yer.; j. krauter, franz freiherr von ottenfels. beiträge zur politik metternichs im griechischen freiheitskämpfe 1822-1832, salzburg 1913, s. 88-89; cemal tukin, osmanlı imparatorluğu devrinde boğazlar meselesi, istanbul 1947, tür.yer.; ercüment kuran, cezayir’in fransızlar tarafından işgali karşısında osmanlı siyaseti (1827-1847), istanbul 1957, tür.yer.; cevat eren, ıı. mahmud zamanında bosna-hersek, istanbul 1965, tür.yer.; niyazi berkes, türkiye’de çağdaşlaşma, istanbul 1978, tür.yer.; c. v. findley, bureaucratic reform in the ottoman empire. the sublime porte, 1789-1922, princeton 1980, s. 112 vd.; m. ursinus, regionale reformen im osmanischen reich am vorabend der tanzimat, berlin 1982, tür.yer.; r. wagner, moltke und mülbach zusammen unter dem halbmond (1827-1839), berlin 1893, tür.yer.; yavuz cezar, osmanlı maliyesinde bunalım ve değişim dönemi, istanbul 1986, tür.yer.; b. lewis, modern türkiye’nin doğuşu (trc. metin kıratlı), ankara 1988, tür.yer.; kemal beydilli, 1828-1829 osmanlı-rus savaşında doğu anadolu’dan rusya’ya göçürülen ermeniler, ankara 1988, tür.yer.; a.mlf., ıı. mahmud devrinde katolik ermeni cemaati ve kilisesinin tanınması (1830), harvard 1995, tür.yer.; a.mlf., türk bilim ve matbaacılık tarihinde mühendishane, mühendishane matbaası ve kütüphanesi (1776-1826), istanbul 1995, tür.yer.; a.mlf., osmanlı döneminde imamlar ve bir imamın günlüğü, istanbul 2001, s. 39 vd.; a.mlf., “küçük kaynarca’dan tanzimat’a ıslahat düşünceleri”, ilmî araştırmalar, sy. 8, istanbul 1999, s. 25-64; uğur derman, “ıı. mahmud’un hattatlığı”, sultan ıı. mahmud ve reformları semineri bildirileri, istanbul 1990, s. 37-48; mehmet ipşirli, “ıı. mahmud döneminde vakıfların idaresi”, a.e., s. 49-57; selim deringil, “ıı. mahmud’un dış siyaseti ve osmanlı diplomasisi”, a.e., s. 59-80; mahir aydın, “sultan ıı. mahmud döneminde yapılan nüfûs tahrirleri”, a.e., s. 81-106; uriel heyd, “the ottoman ulema and westernization in the time of selim ııı and mahmud ıı”, the modern middle east: a reader, london 1993, s. 29-59; ufuk gürsoy, 1828-1829 osmanlı-rus savaşında rumeli’den rusya’ya göçürülen reâyâ, istanbul 1993, tür.yer.; şamil mutlu, yeniçeri ocağının kaldırılışı ve ıı. mahmud’un edirne seyahati. mehmed dâniş bey ve eserleri, istanbul 1994; mehmet ilkin erkutun, mevridü’l-uhûd. 1812 bükreş antlaşması ile ilgili galib paşa evrakı (yüksek lisans tezi, 1997), iü sosyal bilimler enstitüsü, tür.yer.; muhammed hanefi kutluoğlu, the egyptian question (1831-1841). the expansionist policy of mehmed ali paşa in syria and asia minor and the reaction of the sublime porte, istanbul 1998, tür.yer.; a.mlf., “mehmed ali paşa’nın suriye seferi öncesi bu bölgeye yönelik politikası ve seferin geri plânını oluşturan unsurlar”, ted, xv (1997), s. 457-475; a.mlf., “1833 kütahya antlaşması’nın yeni bir değerlendirmesi”, http://osm.ar., xvıı (1997), s. 265-287; şevket pamuk, osmanlı imparatorluğunda paranın tarihi, istanbul 1999, s. 210 vd.; fikret sarıcaoğlu, kendi kaleminden bir padişahın portresi: ı. abdülhamid (1774-1789), istanbul 2001, s. 12 vd.; musa çadırcı, “ıı. mahmud döneminde mütesellimlik kurumu”, dtcfd, ııı-ıv/28 (1970), s. 287-296; a. levy, “the ottoman ulema and the military reforms of sultan mahmud ıı”, asian and african studies, vıı, jerusalem 1971, s. 13-39; a.mlf., “mahmud ıı”, eı² (ing.), vı, 58-61; mübahat kütükoğlu, “ıı. mahmud devri yedek ordusu: redif-i asâkir-i mansure”, ted, sy. 12 (1982), s. 127-158; özcan mert, “ıı. mahmud devrinde anadolu ve rumeli’nin sosyal ve ekonomik durumu (1808-1839)”, tda, ııı/18 (1982), s. 33-73; abdülkadir özcan, “hassa ordusunun temeli mu’allem bostanciyân-ı hâssa ocağı”, td, sy. 34 (1984), s. 347-396; a.mlf., “ıı. mahmud ve reformları hakkında bazı gözlemler”, tid, x (1995), s. 13-39; butrus abu manneh, “gülhane hatt-ı hümayununun islâmî kaynakları” (trc. ş. bıyıklı), dergâh, sy. 73, istanbul 1996, s. 16-19; sy. 74 (1996), s. 19-21; sy. 75 (1996), s. 17-18; ali akyıldız, “sened-i ittifak’ın ilk tam metni”, islâm araştırmaları dergisi, sy. 2, istanbul 1998, s. 209-222; a.mlf., “ıı. mahmud’un hastalığı ve ölümü”, türk kültürü incelemeleri dergisi, sy. 4, istanbul 2001, s. 49-84; feridun m. emecen, “osmanlı hanedanına alternatif arayışları üzerine bazı örnekler ve mülahazalar”, islâm araştırmaları dergisi, sy. 6, istanbul 2001, s. 63-76; enver ziya karal, “mahmud ıı”, ia, vıı, 165-170.

kemal beydilli *
devamını gör...
hayatını ve saltanatını alemdar mustafa paşa'ya borçlu olan 30. osmanlı padişahı.

hakkında bu aralar yaptığım araştırmalar sonucu başta ilber ortaylı olmak üzere birçok kaynaktan, tarihin dedikodu sayfalarına denk geldim. 2. mahmud sadaret mührünü aldığı sıralarda osmanlı hanedanlığında korku hakimdi. otoritesi çok zayıftı. âyânlar olarak ifade edilen toprak ağaları ile sened-i ittifak'ı imzalamak zorunda kalması 2. mahmud'un onurunu zedelemiş. buna vesile olan alemdar mustafa paşa'ya içten içe kinlenmiş. aslında uzun vadede ona yarar sağlayan bu belgeyi, eli güçlenir güçlenmez yok ettirmiş.
sened-i ittifak'ın elimizde aslı yok, ahmet cevdet paşa'ya ait tarih-i cevdet'teki nüshasını kullanmaktayız.

neyse işte 2. mahmud bu sened-i ittifak'tan dolayı alemdar mustafa paşa'ya karşı içindeki bütün minnet duygusunu kaybetmiş. yeniçeri ocağını kaldırmak isteyen 2. mahmud, yeniçerilerin alemdar mustafa paşa'nın konağına saldırarak onu katledişini seyretmekle yetinmiş. yazık, alemdar ölürken yine mahmudcuğunu düşünmüş. ölürken konağının barut deposunu patlatarak kendisiyle birlikte yaklaşık 150 yeniçeri askerini yok etmiş.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar