ahlak kuralları

ahlak kavramı günümüzde çokça tartışılan bir kavramdır. bu tartışmaların temelinde yatan sebep ise bilgisizliktir. kavramın etimolojik kökenini bilmemekten kaynaklanan tartışmaların neredeyse tamamı dönüp dolaşıp cinsellikte tıkanır kalır. öyleyse herşeyden önce "ahlak" kavramının ne demek olduğunu anlayalım:

günümüzde yunanca kökenli etik kavramı ile değiştirilmeye çalışılan "ahlak " kavramı, arapça bir kelimedir. kelimeyi lengüistik açıdan incelemeyi * bir kenara bırakıp, semantik açıdan ele aldığımızda, bu kavramın: "yaratılıştan getirilen ve fıtrat tarafından özümsenen özelliklerin bütünü" anlamına geldiğini görmekteyiz.

dolayısyla "insan ahlakı"; doğuştan getirilen tüm özellikler ile insan tarafından özümsenen tüm yaşamsal tecrübelerin, insanın ruhunda birleşip eriyerek, iyi ve kötü yönleriyle dışa yansımasıdır. toplum ahlakı ise bu durumun kitlesel olarak ortaya konmasıdır.

aynen toplumsal normların ve toplumsal değerlerin ana kaynağı konusunda tespit ettiğimiz gibi bireysel ve toplumsal ahlakın ana kaynağı da aynı makamdır: "allah" insan ne kadar inkar ederse etsin, şayet bahsettiğimiz bu olguların kökenine ulaşmaya çalışırsa, bunun ne doğanın bizatihi kendisinde, ne de uzayın derinliklerinde olmadığını görecektir. yapılacak bu araştırmanın sonucunda, yaratılan ilk insana ve alak suresinin 3 ve 4. ayetlerinde zikredilen "öğretim" işlemine ulaşılacaktır.

sonuç olarak ahlak kuralları; Allah ın beşer için belirlediği sınırların, insan tecrübesi ile çeşitlenmiş ya da kokuşmuş halidir... her şeyi kokuşturmakta üstün bir yeteneğe sahip olan ademoğlunun kahir ekseriyetinin, yaratıcının belirlediği ahlakã® kuralları kokuşturmakta geç kalmadığı malumunuzdur sanırım.
devamını gör...
ahlâk arabca bir kelimedir ve halak (yaratmak) kelimesi ile akrabâdır. buna binâen, ahlâk; insanın yaratılış üzere, fıtrata uygun bir şekilde yaşamasıdır. dolayısıyla, ahlâk kuralları diye oturulup, düşünülüp, yazılıp, uyulması gereken normlar yoktur. ahlâk, insanın kendisi olmasıdır, insân olmasıdır.
devamını gör...
herhangi bir insanın toplumun diğer ferdlerine karşı vazifelerini gündeme getirir. tarih boyunca; üzerinde en çok durulan konulardan birisi de ahlak felsefesidir.
devamını gör...
toplum tarafından oluşturulan iyi - kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarıdır.
devamını gör...
[egitb.] belli bir toplumda ya da büyük bir toplumsal kümede, herkesin uyması beklenen ve az çok düzene konmuş kurallar, ilkeler.

(alm. sittenregel, f, sittenkodex, f; fr. code moral, m; ing. moral code, code of ethics; esk. ahlak kaideleri) *
devamını gör...
kişilerin kendisine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.

subjektif ahlak kuralları: kişinin kendisine karşı görev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.

objektif ahlak kuralları: kişinin diğer insanlara karşı görev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.

ahlak kurallarının yaptırımı manevi niteliktedir; ayıplama, dışlama, küçük görülme gibi.
devamını gör...
toplumsal değer yargılarına göre insan davranışlarını kötü veya iyi, yanlış veya doğru olarak değerlendiren kuralların tümü ahlak kurallarını oluşturur. ahlak kuralları, öznel yani bireysel ahlak kuralları ve nesnel yani sosyal ahlak kuralları olarak ikiye ayrılabilir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar