ashab ı bedir


--- alıntı ---
Bedir savaşŸında Hz. Peygamber'le birlikte savaşŸa katılan sahabeye Ashâb-ı Bedir denir. Sayılarının 313 civarında olduğŸu rivâyet edilir. islâm Tarihi'nde, Müslümanların oldukça olumsuz şŸartlarda kazandıkları ilk büyük zaferi olan bu savaşŸa katılan mü'minlerin, Allah ve Rasûlü katında şŸerefli ve seçkin bir yeri vardır.
--- alıntı ---

*
devamını gör...

--- alıntı ---
Bedir savaşında Hz. Peygamber'le birlikte savaşa katılan sahabeye Ashâb-ı Bedir denir. Sayılarının 313 civarında olduğu rivâyet edilir. İslâm Tarihi'nde, Müslümanların oldukça olumsuz şartlarda kazandıkları ilk büyük zaferi olan bu savaşa katılan mü'minlerin, Allah ve Rasûlü katında şerefli ve seçkin bir yeri vardır.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
1- bedir savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat resulü ekrem efendimiz müjdelemişlerdir.

2- savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

3- ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran evliyâullah'dan pek çoğu velilik makamına bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

4- birçok hastalığa tutulan kimsenin bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık*larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

5- ehli irfan bir zat: "hasta bir kimsenin başı*na elimi koyup halis bir niyyetle bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.

6- bazıları da: "duadan önce bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür'atle kabulüne vesile olduğunu" söylemişlerdir.

cafer b. abdullah şöyle diyor:

"babam bana peygamber (s.a.v.)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi.

"ey canım yavrum, bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı ilâhã® kuşatır. bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir..."

7- "ehli bedrin üzerinde bulundurmak, oku*mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman*ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul*maktan sıyânet ve veba ve tâã»n ve cünã»n ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husã»lu gına ve vefâi duyã»n ve güfrânü zünã»b ve keşfi kürã»b ve ten*viri kulã»b velhâsıl cemã®i matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazarat-larını def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna meşihât-ı islâmiyye tarafından mücahidini ıslamiyyeye hediye olunmuştur."

åžu kadar var ki: bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, radıyallahü anh (allah ondan razı olsun) demek lazımdır. åžüphe yok ki peygamberimizin adı söylenince sallallahü aleyhi ve sellem denecektir. zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.

cenab-ı hakk (c.c.) bizleri onların şefaatine nail eylesin. amin(rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn)


01. seyyidüna ve nebiyyüna muhammed el-muhaciri (sallallahu teala aleyhi ve sellem)
02. seyyidüna ebã» bekir sıddıyk el-muhaciri (r.a.)
03. seyyidüna ömer ibnü'l-hattab el-muhaciri (r.a.)
04. seyyidüna osman ibn-i affan el-muhaciri (r.a.)
05. seyyidüna aliyy ibn-i ebi talib el-muhaciri (r.a.)
06. seyyidüna talha bin ubeydullah el-muhaciri (r.a.)
07. seyyidüna zübeyr ibn-i avvam el-muhaciri (r.a.)
08. seyyidüna abdurrahman bin avf el-muhaciri (r.a.)
09. seyyidüna sa'd bin ebi vakkas el-muhaciri (r.a.)
10. seyyidüna said ibn-i zeyd el-muhaciri (r.a.)
11. seyyidüna ebu ubeyde bin cerrah el-muhaciri (r.a.)
12. seyyidüna übeyy ibn-i ka'b el-hazreci (r.a.)
13. seyyidüna el-ahnes ibn-i habib el-muhaciri (r.a.)
14. seyyidüna el-erkam ibn-i erkam el-muhaciri (r.a.)
15. seyyidüna es'ad ibn-i yezã®d el-hazreci (r.a.)
16. seyyidüna enes mevla rasülillah muhaciri (r.a.)
17. seyyidüna enes ibn-i muaz el-hazreci (r.a.)
18. seyyidüna enes ibn-i katadet'el-evsi (r.a.)
19. seyyidüna evs ibn-i sabit el-hazreci (r.a.)
20. seyyidüna evs ibn-i havli el-hazreci (r.a.)
21. seyyidüna iyas ibn-i evs el-evsi (r.a.)
22. seyyidüna iyas ibn'il-bükeyr el-muhaciri (r.a.)
23. seyyidüna büceyr ibn-i ebi büceyr el-hazreci (r.a.)
24. seyyidüna bahhas ibn-i sa'lebe el-hazreci (r.a.)
25. seyyidüna el-bera bin ma'rur el-hazreci (r.a.)
26. seyyidüna besbese bin amr el-hazreci (r.a.)
27. seyyidüna bişr ibn'il-bera el-hazrecã® (r.a,)
28. seyyidüna beşir ibn-i said el-hazrecã® (r.a.)
29. seyyidüna bilal ibn-i rebah el-muhaciri (r.a.)
30. seyyidüna temim mevla hıraş el-hazreci (r.a.)
31. seyyidüna temim mevla beni ganem bin es-silm el-evsã® (r.a.)
32. seyyidüna temim ibn-i yuar el-hazrecã® (r.a.)
33. seyyidüna sabit ibn-i akram el-evsi (r.a.)
34. seyyidüna sabit ibn-i sa'lebe el-hazrecã® (r.a.)
35. seyyidüna sabit ibn-i halid el-hazrecã® (r.a.)
36. seyyidüna sabit ibn-i amr el-hazreci (r.a.)
37. seyyidüna sabit ibn-i hezzal el-hazrecã® (r.a.)
38. seyyidüna sa'lebe bin hatim el-evsã® (r.a.)
39. seyyidüna sa'lebe bin amr el-hazrecã® (r.a.)
40. seyyidüna sa'lebe bin aneme el-hazreci (r.a.)
41. seyyidüna sıkf ibn-i amr el-muhaciri (r.a.)
42. seyyidüna cabir ibn-i abdullah bin riyab el-hazrecã® (r.a.)
43. seyyidüna cabir ibn-i abdullah bin amr el-hazreci (r.a.)
44. seyyidüna cebbar ibn-i sahr el-hazrecã® (r.a.)
45. seyyidüna cübr ibn-i atik el-evsi (r.a.)
46. seyyidüna cübeyr ibn-i iyas el-evsi (r.a.)
47. seyyidüna hamza bin abd'il-muttalib el-muhaciri (r.a.)
48. seyyidüna el-haris ibn-i enes el-evsi (r.a.)
49. seyyidüna el-haris ibn-i evs bin rafi' el-evsi (r.a.)
50. seyyidüna el-haris ibn-i evs bin muaz el-evsã® (r.a.)
51. seyyidüna el-haris ibn-i hatib el-evsã® (r.a.)
52. seyyidüna el-haris ibn-i ebã® hazme el-evsi (r.a.)
53. seyyidüna el-haris ibn-i hazme el-hazreci (r.a.)
54. seyyidüna el-haris ibn-i simme el-hazrecã® (r.a.)
55. seyyidüna el-haris ibn-i arfece el-evsi (r.a.)
56. seyyidüna el-haris ibn-i kays el-evsã® (r.a.)
57. seyyidüna el-haris ibn-i kays el-hazrecã® (r.a.)
58. seyyidüna el-haris ibn'un-nu'man ibn-i ümeyye el-evsi (r.a.)
59. seyyidüna harise bin süraka el-hazrecã® (åžehid) (r.a.)
60. seyyidüna harise bin nu'man el-hazreci (r.a.)
61. seyyidüna hatıb ibn-i ebi beltea el-muhaciri (r.a.)
62. seyyidüna hatıb ibn-i amr el-muhaciri (r.a.)
63. seyyidüna el-hubab ibn-i münzir el-hazrecã® (r.a.)
64. seyyidüna habã®b ibn-i esved el-hazrecã® (r.a.)
65. seyyidüna haram ibn-i milhan el-hazreci (r.a.)
66. seyyidüna hureys ibn-i zeyd el-hazreci (r.a.)
67. seyyidüna el-husayn ibn-i haris el-muhaciri (r.a)
68. seyyidüna hamza bin el-mumeyyir el-hazreci (r.a.)
69. seyyidüna harice bin zeyd el-hazrecã® (r.a.)
70. seyyidüna halid ibn-i el-bükeyr el-hazrecã® (r.a.)
71. seyyidüna halid ibn-i kays el-hazreci (r.a.)
72. seyyidüna habbab ibn'ül-eret el-muhaciri (r.a.)
73. seyyidüna habbab mevla utbe el-muhaciri (r.a.)
74. seyyidüna hubeyb ibn-i isaf el-hazreci (r.a.)
75. seyyidüna hıdaş ibn-i katade el-evsi (r.a.)
76. seyyidüna hıraş ibn'is-sımme el-hazrecã® (r.a.)
77. seyyidüna hureym ibn-i fatik el-muhacirã® (r.a.)
78. seyyidüna hallad ibn-i rafi' el-hazreci (r.a.)
79. seyyidüna hallad ibn-i süveyd el-hazrecã® (r.a.)
80. seyyidüna hallad ibn-i amr el-hazreci (r.a.)
81. seyyidüna hallad ibn-i kays el-hazreci (r.a.)
82. seyyidüna huleyd ibn-i kays el-hazrecã® (r.a.â»
83. seyyidüna halife bin adiyy el-hazrecã® (r.a.)
84. seyyidüna huneys ibn-i hazafe el-muhaciri (r.a.)
85. seyyidüna havvat ibn-i cübeyr el-evsã® (r.a.)
86. seyyidüna havli bin ebã® havli el-muhaciri (r.a.)
87. seyyidüna zekvan ibn-i ubeyd el-hazrecã® (r.a.)
88. seyyidüna zü'ş-åžimaleyn ibn-i abd amr el-muhaciri (åžehid) (r.a.)
89. seyyidüna raşid ibn-i mualla el-hazrecã® (r.a.)
90. seyyidüna rafi bin haris el-hazreci (r.a.)
91. seyyidüna rafi' bin ğunecde el-evsã® (r.a.)
92. seyyidüna rafi' bin malik el-hazrecã® (r.a.)
93. seyyidüna rafi'ibn'ül-muall el-hazrecã® (åžehid) (r.a.)
94. seyyidüna rafi' bin yezã®d el-evsi (r.a.)
95. seyyidüna rib'ıy bin rafi' el-evsã® (r.a.)
96. seyyidüna er-rebi'ibn-ü iyas el-hazrecã® (r.a.)
97. seyyidüna rabia bin eksem el-muhaciri (r.a.)
98. seyyidüna ruhayle bin sa'lebe el-hazrecã® (r.a.)
99. seyyidüna rifaa bin haris el-hazreci (r.a.)
100.seyyidüna rifaa bin rafi' el-hazrecã® (r.a.)
101.seyyidüna rifaa bin abd'il münzir el-evsã® (r.a.)
102.seyyidüna rifaa bin amr el-hazreci (r.a.)
103.seyyidüna zübeyr ibn-i avvam (r.a.)
104.seyyidüna ziyad ibn'is-seken el-evsã® (r.a.)
105.seyyidüna ziyad ibn-i lebid el-hazrecã® (r.a.)
106.seyyidüna ziyad ibn-i amr el-hazreci (r.a.)
107.seyyidüna zeyd ibn-i eslem el-evsi (r.a.)
108.seyyidüna zeyd ibn-i harise el-muhaciri (r.a.)
109.seyyidüna zeyd ibn'ül-hattab el-muhaciri (r.a.)
110.seyyidüna zeyd ibn'ül-müzeyyen el-hazrecã®(r.a.)
111.seyyidüna zeyd ibn'ül-mualla el-hazrecã® (r.a.)
112.seyyidüna zeyd ibn-i vedia el-hazreci (r.a.)
113.seyyidüna salim mevla ebã® huzeyfe el-muhaciri (r.a.)
114.seyyidüna salim ibn-i umeyr el-evsã® (r.a.)
115.seyyidüna es-saib ibn-i osman el-muhaciri (r.a)
116.seyyidüna sebre bin fatik el-muhaciri (r.a.)
117.seyyidüna süraka bin amr el-hazrecã® (r.a.)
118.seyyidüna süraka bin ka'b el-hazreci (r.a.)
119.seyyidüna sa'd mevla hatıb el-muhaciri (r.a.)
120.seyyidüna sa'd ibn'i havle el-muhaciri (r.a.)
121.seyyidüna sa'd ibn'i hayseme el-evsã® (åžehid)(r.a.)
122.seyyidüna sa'd ibn'ür-rebi el-hazrecã® (r.a.)
123.seyyidüna sa'd ibn-i zeyd el-evsi (r.a.)
124.seyyidüna sa'd ibn-i sa'd el-hazrecã® (r.a.)
125.seyyidüna sa'd ibn-i sehi el-hazreci (r.a.)
126.seyyidüna sa'd ibn-i ubade el-hazrecã® (r.a.)
127.seyyidüna sa'd ibn-u ubeyd el-evsi (r.a.)
128.seyyidüna sa'd ibn-i osman el-hazrecã® (r.a.)
129.seyyidüna sa'd ibn-i muaz el-evsi (r.a.)
130.seyyidüna süflan ibn-i bişr el-hazrecã® (r.a.)
131.seyyidüna seleme bin eslem el-evsã® (r.a.)
132.seyyidüna süleym ibn-ül-haris el-hazrecã® (r.a.)
133.seyyidüna seleme bin selame el-evsi (r.a.)
134.seyyidüna selã®t'ibn-i kays el-hazrecã® (r.a.)
135.seyyidüna süleym ibn-ül haris el-hazrecã® (r.a.)
136.seyyidüna suleym ibn-i kays el-hazrecã® (r.a.)
137.seyyidüna süleym ibn-i amr el-hazrecã® (r.a.)
138.seyyidüna süleym ibn-i milhan el-hazrecã® (r.a.)
139.seyyidüna simak ibn-i sa'd el-hazrecã® (r.a.)
140.seyyidüna sinan ibn-i ebã® sinan el-muhaciri (r.a.)
141.seyyidüna sinan ibn-i sayfi el-muhaciri (r.a.)
142.seyyidüna sehl ibn-i huneyf el-evsã® (r.a.)
143.seyyidüna sehl ibn-i rafi' el-hazrecã® (r.a.)
144.seyyidüna sehl ibn-i atik el-hazreci (r.a.)
145.seyyidüna sehl ibn-i kays el-hazreci (r.a.)
146.seyyidüna sehl ibn-i vehb el-muhaciri (r.a.)
147.seyyidüna sehl ibn-i rafi' el-hazrecã® (r.a.)
148.seyyidüna sevad ibn-i zerin el-hazrecã® (r.a.)
149.seyyiduna sevad ibn-i äžaziyye el-hazrecã® (r.a.)
150.seyyidüna süveybıt ibn-i harmele el-muhaciri (r.a.)
151.seyyidüna åžüca' ibn-i ebi vehb el-muhaciri (r.a.)
152.seyyidüna åžerik ibn-i enes el-evsã® (r.a.)
153.seyyidüna åžemmas ibn-i osman el-muhaciri (r.a.)
154.seyyiduna sabiyh mevla eb'l-as el-muhaciri (r.a.)
155.seyyidüna safvan ibn-i vehb el-muhaciri (åžehid)(r.a.)
156.seyyidüna åžuheyb ibn-i sinan el-muhaciri (r.a.)
157.seyyidüna sayfi bin sevad el-hazreci (r.a.)
158.seyyidüna ed-dahhak ibn-i harise el-hazreci (r.a.)
159.seyyidüna ed-dahhak ibn-i abd-i amr el-hazrecã® (r.a.)
160.seyyidüna damre bin amr el-hazreci (r.a.)
161.seyyidüna et-tufeyl ibn-i haris el-muhaciri (r.a.)
162.seyyidüna et-tufeyl ibn-i malik el-hazrecã® (r.a.)
163.seyyidüna et-tufeyl ibn-i nu'man el-hazrecã® (r.a.)
164.seyyidüna tuleyb ibn-u umeyr el-muhaciri (r.a.)
165.seyyidüna asım ibn-i sabir el-evsã® (r.a.)
166.seyyidüna asım ibn-i adiyy el-evsã® (r.a.)
167.seyyidüna asım ibn-i ukeyr el-hazrecã® (r.a.)
168.seyyidüna asım ibn-i kays el-evsi (r.a.)
169.seyyiduna akıl ibn'ül-bükeyr el-muhaciri (r.a.)(åžehid)
170.seyyidüna amir ibn-i ümeyye el-hazreci (r.a.)
171.seyyidüna amir ibn-i bükeyr el-muhaciri (r.a.)
172.seyyiduna amir ibn-i rebia el-muhacirã® (r.a.)
173.seyyidüna amir ibn-i sa'd el-hazrecã® (r.a.)
174.seyyidüna amir ibn-i seleme el-hazrecã® (r.a.)
175.seyyidüna amir ibn-i füheyre el-muhaciri (r.a.)
176.seyyidüna amir ibn-i muhalled el-hazrecã® (r.a.)
177.seyyidüna amir ibn-i yezã®d el-evsã® (r.a.)
178.seyyidüna ayiz ibn-i maıs el-hazreci (r.a.)
179.seyyidüna abbad ibn-i bişr el-evsi (r.a.)
18o.seyyidüna abbad ibn-i kays el-hazrecã® (r.a.)
181.seyyidüna ubade bin samit el-hazrecã® (r.a.)
182.seyyidüna abdullah ibn-i sa'lebe el-hazrecã® (r.a.)
183.seyyidüna abdullah ibn-i cübeyr el-evsã® (r.a.)
184.seyyidüna abdullah ibn-i çahş el-muhaciri (r.a.)
185.seyyidüna abdullah ibnü'l-ced el-hazrecã® (r.a.)
186.seyyidüna abdullah ibn'ül-humeyyir el-hazreci (r.a.)
187.seyyiduna abdullah ibn'ür-rebi el-hazreci (r.a.)
188.seyyidüna abdullah ibn-i revaha el-hazrecã® (r.a.)
189.seyyidüna abdullah ibn-i zeyd el-hazreci (r.a.)
190.seyyidüna abdullah ibn-i süraka el-muhaciri (r.a.)
191.seyyidüna abdullah ibn-i seleme el-evsi (r.a.)
192.seyyidüna abdullah ibn-i sehi el-evsi (r.a.)
193.seyyidüna abdullah ibn-i süheyl el-muhaciri (r.a.)
194.seyyidüna abdullah ibn-i åžerik el-evsi (r.a.)
195.seyyidüna abdullah ibn-i tarık el-evsi (r.a.)
196.seyyidüna abdullah ibn-i amir el-hazreci (r.a.)
197.seyyidüna abdullah ibn-i abd-i menaf el-hazreci (r.a.)
198.seyyidüna abdullah ibn-i urfuta el-hazrecã® (r.a.)
199.seyyidüna abdullah ibn-i amr el-hazrecã® (r.a.)
200.seyyidüna abdullah ibn-i ümeyr el-hazrecã® (r.a.)
201.seyyidüna abdullah ibn-i kays bin halid el-hazrecã® (r.a.)
202.seyyiduna abdullah ibn-i kays bin sayfi el-hazrecã® (r.a.)
203.seyyidüna abdullah ibn-i ka'b el-hazrecã® (r.a.)
204.seyyidüna abdullah ibn-i mahreme el-muhaciri (r.a.)
205.seyyidüna abdullah ibn-i mes'ud el-muhacirã® (r.a.)
206.seyyidüna abdullah ibn-i maz'un el-muhacirã® (r.a.)
207.seyyidüna abdullah ibn-i numan el-muhacirã® (r.a.)
208.seyyidüna abd-i rabb ibn-i cebr el-evsã® (r.a.)
209.seyyiduna abdurrahman ibn-i cebr el-evsi (r.a.)
210.seyyidüna abdet'el-haşhaş el-hazrecã® (r.a.)
211.seyyidüna abd ibn-i amir el-hazrecã® (r.a.)
212.seyyidüna ubeyd ibn'ut-teyyihan ey-evsã® (r.a.)
213.seyyidüna ubeyd ibn-i zeyd el-hazrecã® (r.a.)
214.seyyidüna ubeyd ibn-i ebã® ubeyd el-evsi (r.a.)
215.seyyidüna ubeyde bin haris el-muhaciri (r.a.)
216.seyyidüna utban ibn-i malik el-hazrecã® (r.a.)
217.seyyidüna utbe bin rebıa el-hazrecã® (r.a.)
218.seyyidüna utbe bin abdullah el-hazrecã® (r.a.)
219.seyyidüna utbe bin gazvan el-muhacirã® (r.a.)
220.seyyidüna osman ibn-i maz'un el-muhacirã® (r.a.)
221.seyyidüna el-aclan ibn'ün nu'man el-hazrecã® (r.a.)
222.seyyidüna adiyy ibn-i ebi zağba el-hazreci (r.a.)
223.seyyidüna ismet'übn'ül-husayn el-hazrecã® (r.a.)
224.seyyidüna usaymet'ül-hazreci (r.a.)
225.seyyidüna atıyye bin nüveyre el-hazrecã® (r.a.)
226.seyyidüna ukbe bin amir el-hazrecã® (r.a.)
227-seyyidüna ukbe bin osman el hazrecã® (r.a.)
228.seyyiduna ukbe bin vehb el-hazreci (r.a.)
229.seyyidüna ukbe bin vehb el-muhacirã® (r.a.)
230.seyyidüna ukkaşe bin mıhsan el-muhacirã® (r.a.)
231.seyyidüna amman ibn-i yasir el-muhacirã® (r.a.)
232.seyyidüna umare bin hazm el-hazrecã® (r.a.)
233.seyyidüna umare bin ziyad el-evsã® (r.a.)
234.seyyidüna amr ibn-i iyas el-hazrecã® (r.a.)
235.seyyidüna amr ibn-i sa'lebe el-hazrecã® (r.a.)
236.seyyidüna amr ibn'ül-cemuh el-hazrecã® (r.a.)
237.seyyidüna amr ibn'ül-haris el-hazrecã® (r.a.)
238.seyyidüna amr ibn'ül haris el-muhacirã® (r.a.)
239.seyyidüna amr ibn-i süraka el-muhaciri (r.a.)
240.seyyidüna amr ibn-i ebi åžerh el-muhaciri (r.a.)
241.seyyidüna amr ibn-i talk el-hazreci (r.a.)
242.seyyidüna amr ibn-i kays el-hazrecã® (r.a.)
243.seyyidüna amr ibn-i muaz el-evsã® (r.a.)
244.seyyidüna umeyr ibn-i haram el-evsã® (r.a.)
245.seyyidüna umeyr ibn'ül humam el-hazrecã® (r.a.) (åžehid)
246.seyyidüna umeyr ibn'ül-amir el-hazrecã® (r.a.)
247.seyyidüna umeyr ibn-i avf el-muhacirã® (r.a.)
248.seyyidüna umeyr ibn-i ma'bed el-evsã® (r.a.)
249.seyyidüna umeyr ibn-i ebã® vakkas el-muhacirã® (r.a.) (åžehid)
250.seyyidüna avf ibn'ül-haris el-hazreci (r.a.)
251.seyyidüna uveym ibn-i saide el-evsã® (r.a.)
252.seyyidüna iyaz ibn-i züheyr el-muhacirã® (r.a.)
253.seyyidüna äžannam ibn-i evs el-hazrecã® (r.a.)
254.seyyiduna el-fakih ibn-i bişr el-hazrecã® (r.a.)
255.seyyiduna ferve bin amr el-hazrecã® (r.a.)
256.seyyiduna katade bin numan el-hazrecã® (r.a.)
257.seyyidüna kudame bin maz'un el-muhaciri (r.a.)
258.seyyidüna kutbe bin amir el-hazreci (r.a.)
259.seyyidüna kays ibn-i mıhsan el-hazrecã® (r.a.)
260.seyyidüna kays ibn-i mıhsan el-hazrecã® (r.a.)
261.seyyidüna kays ibn-i muhalled el-hazrecã® (r.a.)
262.seyyidüna ka'b ibn-i cemmez el-hazreci (r.a.)
263.seyyidüna ka'b ibn-i zeyd el-hazrecã® (r.a.)
264.seyyidüna malik ibn-i ebi havli el-muhacirã® (r.a.)
265.seyyidüna malik ibn-i ebi havli el-muhaciri (r.a.)
266.seyyidüna malik ibn'ud duhşum el-hazrecã® (r.a.)
267.seyyidüna malik ibn-i rifaa el-hazreci (r.a.)
268.seyyidüna malik ibn-i rifaa el-hazrecã® (r.a.)
269.seyyidüna malik ibn-i amr el-muhaciri (r.a.)
270.seyyidüna malik ibn-i kudame el-evsı (r.a.)
271.seyyidüna malik ibn-i mes'üd el-hazrecã® (r.a.)
272.seyyiduna malik ibn-i nümeyle el-evsi (r.a.)
273.seyyidüna malik mübeşşir bin abd'il-munzir el-evsã® (r.a.) (åžehid)
274-seyyidüna mücezzer ibn-i ziyad el-hazreci (r.a.)
275.seyyidüna muhriz ibn-i amin el-hazrecã® (r.a.)
276.seyyidüna muhriz ibn-i nasle el-muhaciri (r.a.)
277.seyyidüna muhammed ibn-i mesleme el-evsã® (r.a.)
278.seyyidüna midlac ibn-i amir el-muhaciri (r.a.)
279.seyyidüna mersed ibn-i mersed el-hazreci (r.a.)
280.seyyiduna mistah ibn-i üsase el-muhaciri (r.a.)
281.seyyidüna mes'üd ibn-i evs el-hazrecã® (r.a.)
282.seyyidüna mes'üd ibn-i halde el-hazrecã® (r.a.)
283.seyyidüna mes'üd ibn-i rebia el-muhacirã® (r.a.)
284.seyyidüna mes'üd ibn-i zeyd el-hazrecã® (r.a.)
285.seyyidüna mes'üd ibn-i sa'd el-hazrecã® (r.a.)
286.seyyidüna mes'üd ibn-i sa'd el-evsi (r.a.)
287.seyyidüna mus'ab ibn-i umeyr el-muhacirã® (r.a.)
288.seyyidüna muaz ibn-i cebel el-hazreci (r.a.)
289.seyyidüna muaz ibn-i haris el-hazreci (r.a.)
290.seyyidüna muaz ibn-üs sımme el-hazrecã® (r.a.)
291.seyyidüna muaz ibn-i amr el-hazreci (r.a.)
292.seyyidüna muaz ibn-i maıs el-hazreci (r.a.)
293.seyyidüna ma'bed ibn-i abbad el-hazreci (r.a.)
294.seyyidüna ma'bed ibn-i kays el-hazreci (r.a.)
295.seyyidüna muattib ibn-i ubeyd el-evsi (r.a.)
296.seyyidüna muattib ibn-i avf el-muhaciri (r.a.)
297.seyyidüna muattib ibn-i kuşeyr el-evsã® (r.a.)
298.seyyidüna ma'kıl ibn-i munzir el-hazreci (r.a.)
299.seyyidüna ma'mer ibn-i haris el-hazreci (r.a.)
300.seyyidüna ma'n ibn-i adiyy el-hazreci (r.a.)
301.seyyidüna ma'n ibn-i yezã®d el-muhaciri (r.a.)
302-seyyidüna muavviz ibn-i haris el-hazreci (r.a.)
303.seyyidüna muavviz ibn-i amr el-hazreci (r.a.)
304.seyyidüna mikdad ibn'ül-esved el-muhaciri (r.a.)
305.seyyidüna muleyl ibn-i vebre el -hazreci (r.a.)
306.seyyidüna münzir ibn-i amr el-hazrecã® (r.a.)
307.seyyiduna münzir ibn-i kudame el-evsã® (r.a.)
308.seyyidüna münzir ibn-i muhammed el-evsi (r.a.)
309.seyyidüna mıhça' ibn'üs-salih mevla ömer'ibn'ül-hattab el muhaciri (r.a.) (åžehid)
310.seyyidüna nadr ibn-i haris el-evsi (r.a.)
311.seyyidüna nu'man ibn-i el-a'rac el-hazrecã® (r.a.)
312.seyyidüna nu'man ibn-i ebi hazme el-evsã® (r.a.)
313.seyyidüna nu'man ibn-i sinan el-hazrecã® (r.a.)
314.seyyidüna nu'man ibn-i abd-i amr el-hazrecã® (r.a.)
315.seyyidüna nu'man ibn-i amr el-hazrecã® (r.a)
316.seyyidüna nu'man ibn-i amr el-hazrecã® (r.a.)
317.seyyidüna nu'man ibn-i amr el-hazrecã® (r.a.)
318.seyyidüna nu'man ibn-i malik el-hazrecã® (r.a.)
319.seyyidüna nevfel ibn-i abdullah el-hazrecã® (r.a.)
320.seyyidüna vakıd ibn-i abdullah el-muhaciri (r.a.)
321.seyyidüna varaka bin iyas el-hazrecã® (r.a)
322.seyyidüna vedia bin amr el-hazrecã® (r.a.)
323.seyyiduna vehb ibn-i ebã® åžerh el-muhaciri (r.a.)
324.seyyidüna vehb ibn-i sa'd el-muhaciri (r.a.)
325.seyyidüna hanã®'bin'niyar el-hazrecã® (r.a.)
326.seyyidüna hübeyl ibn-i vebre el-hazrecã® (r.a.)
327.seyyidüna hilal ibn-i mualla el-hazreci (r.a.)
328.seyyidüna yezid ibn-i el-ahnes el-muhaciri (r.a.)
329.seyyidüna yezã®d ibn-i rukayş el-muhacirã® (r.a.)
330.seyyidüna yezidi ibn-i haram el-hazrecã® (r.a.)
331.seyyidüna yezã®d ibn'ül-haris el-hazrecã® (r.a.)
332.seyyidüna yezã®d ibn'üs-seken el-evsã® (r.a.)
333.seyyidüna yezid ibn'ül-münzir el-hazrecã® (r.a.)


(radıyallahu anhum ecmain)
devamını gör...


--- alıntı ---

4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık*larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

5- Ehli irfan bir zat: "Hasta bir kimsenin başı*na elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.

--- alıntı ---


put da yontsaydın?
devamını gör...
bedir ashabının isim listesinin olduğu dua. namaz tesbihatının arkasında var. bu günlerde okunabilecek dualar arasında.
faziletleri ise şöyleymiş:

--- alıntı ---
değerli kardeşimiz;
1- bedir savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat resulü ekrem efendimiz müjdelemişlerdir.

2- savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

3- ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran evliyâullah'dan pek çoğu velilik makamına bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

4- birçok hastalığa tutulan kimsenin bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık­larından kurtuldukları rivayet edilmektedir

5- ehli irfan bir zat: "hasta bir kimsenin başı­na elimi koyup halis bir niyyetle bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.

6- bazıları da: "duadan önce bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür'atle kabulüne vesile olduğunu" söylemişlerdir.

cafer b. abdullah şöyle diyor:

"babam bana peygamber (s.a.v.)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi.

"ey canım yavrum, bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı ilâhî kuşatır. bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir..."

7- "ehli bedrin üzerinde bulundurmak, oku­mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman­ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul­maktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve ten­viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazarat-larını def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna meşihât-ı islâmiyye tarafından mücahidini islamiyyeye hediye olunmuştur."

şu kadar var ki: bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, radıyallahü anh -allah ondan razı olsun- demek lazımdır. şüphe yok ki peygamberimizin adı söylenince sallallahü aleyhi ve sellem denecektir. zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.

cenab-ı hakk (c.c.) bizleri onların şefaatine nail eylesin. amin

(rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn)

--- alıntı ---
devamını gör...
--- alıntı ---
bedir savaşında hz. peygamber'le birlikte savaşa katılan sahabeye ashâb-ı bedir denir. sayılarının 313 civarında olduğu rivâyet edilir. islâm tarihi'nde, müslümanların oldukça olumsuz şartlarda kazandıkları ilk büyük zaferi olan bu savaşa katılan mü'minlerin, Allah ve rasûlü katında şerefli ve seçkin bir yeri vardır.
--- alıntı ---
devamını gör...
bugün cihadcılık oynayan embesil güruhun hayatlarını çokça okuyup öğrenmesi, onlar gibi olmaya çalışması gereken sahabe topluluğu. Allah onlardan ebediyen razı olsun.
devamını gör...
çoğu cihad meydanlarında şehadet şerbetini tadan güzide insanlar. oturup tesbih çekmediler sabahtan akşama kadar, rabıta da yapmadılar. Allah onlardan razı olsun. bu dini savundular tevhidi savundular ve bu uğurda malsa mal, cansa can, neyse ne verdiler.
devamını gör...
oturup tesbih de çektiler, rabıta da yaptılar ama tabi amerikalı amcalarının söylediklerinden başkasını bilmeyenler bilmez bunları. sabah akşam savaş meydanında koşturup durdular zannediliyor.

arkadaş şu cihad oyuncağını elinize amerikanın verdiğini hangi gün anlayacaksınız? yaptığınızın cihad olmadığını ne zaman anlayacaksınız?

ashabı bedir bedire gelene kadar içlerindeki kafirle savaştı. öyle bir perişan ettiler ki nefis kafirini, karşılarına değil 1000, bir milyon müşrik gelse dümdüz eder geçerlerdi. ki bunu da ne kılıç gücüyle ne bilek gücüyle yaptılar. malumunuzdur ashab hangi düşmana yönelse daha varmadan adamın kellesi düşüyordu. var mı bugün böyle bir hadise? yok! işte niye yok?? bu sorunun cevabını bulana büyük ödül var, hadi bakalım!
devamını gör...
bugün ashab-ı bedirin yolunda olduğunu iddia edenleri ırak'taki suriye'deki müslümanları kurtarmaya davet ediyoruz. keşmir, somali, türkistan, mısır, tunus.içine gömüldükleri dünyalıklarından ve rahatlarından olmak istemedikleri için bu ümmetin yiğit erlerini Allah'ın düşmanları karşısına dikilmiş halde görmek istemeyen, olduğu yerde çakılı her korkak da ancak ashab-ı bedirin edebiyatını yapar.
devamını gör...
ardakaş bizim köyün kavakları da dikiliyor koca dağlara karşı. öyle atarlı laflar çakmakla olmuyor o işler. sen ashab gibi, bir insanın dizinin dibinde diz kıramıyorsan, rabıtaya şirk diyorsan istediğin kadar istediğin yöne dikil. ancak top olursun amerikanın elinde. al onca yıllık mücadelen var neyi neyden kurtardın? tam tersine müslümanların başına bela olmaktan, işgalcilerin işgallerine bahane olmaktan öteye geçemedin. şaka gibi değil mi? sözde mücadele ettiğin küfrün daha gür çıkmasına sebep oluyorsun. sonra gelmiş ona dikeldim buna dikeldim diyorsun. öyle kavaklar gibi dikilmeye devam edersen kütük gibi devrilir gidersin bu dünyadan.

ashabı bedir? peygamberin dizinin dibine diz kırdılar, boyun eğdiler, karınlarına taş bağladılar. yat denildi yattılar, kalk denildi kalktılar. muhammedi eğitimden geçtiler. sonra ashabı bedir oldular. sen hangi safhasından geçtin bu eğitimin? bırak sen bu dergaha uğramayı küfür saydın, kafir saydın buraya geleni. de şimdi dikil ne yöne dikiliyorsan.
devamını gör...
ashab-ı bedir hendek'te de peygamber kisranın saraylarını vaad ederken de o'na iman edenlerdi fakat münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar akşam üzerlerini örtecek örtü bulamadığında "ne kisrası daha örtü bulamıyoruz şüphesiz muhammed bizi kandırdı" dediler.

Allah kendilerine rahmet etsin güzide sahabe topluluğu.
devamını gör...
kendilerine hakkın vaatlerini bildiren bir peygamberin dizinin dibindeydiler. şimdi cihad ettiklerini iddia edenler kimden işitiyorlar bu vaatleri? veya kendilerine kim ne vaatler veriyor?

kuru gürültü. sen peygamberin vaadini işitmedikçe, emrini duymadıkça yapıp ettiklerin heva ve hevesinden ibaret canım.

ne zaman peygamberin sesini işitirsin o zaman sen de ashabı bedir gibi olursun. bulan bulmuş, işiten işitmiş, sen elinde keleş kavaklar gibi dikilirken atı alan üsküdarı geçmiş, dünyadan haberin yok.
devamını gör...
isimlerini okuyunca bir halt olmuyor bence.
kısacası isim listesi. ha bunu okumuşum ha bizim mahalle sakinlerinin isimlerini.
yahu okuyup da anlamadıktan, bir şey öğrenmedikten sonra düz bir şey yani bunu okumanın faydası ne?
devamını gör...
15. (Tematik)
islam tarihinin ilk ve en önemli muharebesi olan bedr savaşında peygamber efendimiz ile birlikte mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyamete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücahid.

eshab-ı bedr, medine'den ayrıldıkları gün oruçlu idiler. sevgili peygamberimiz onların islamiyet'i yaymak uğrundaki gayretlerini görüp şöyle dua ettiler: "allah'ım! onlar yayadırlar. sen onlara binit ver! Allah'ım onlar açık ve çıplaktırlar. sen onları giydir. allah'ım onlar açtırlar, onları doyur. fakirdirler, fadl-ı kereminle (ihsan ve ikramınla) onları zengin eyle." (hadis-i şerif-ebu davud)

muhammed aleyhisselamın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. bu ümmetin de üstünü o'na iman ederek mübarek yüzünü görmekle şereflenen, o'na tabi olan ve o'nun uğrunda canlarını mallarını feda eden eshab-ı kiramdır. bu eshabın da (r. anhüm) en üstünü hudeybiye'de o'na biat edip (bağlanıp) o'nun için ölmeğe hazır olduklarını bildiren kahramanlardır. bunların da üstünü bedr muharebesinde bulunan eshab-ı bedr'dir. (ahmed faruki)

*
devamını gör...
ashab-ı bedir, ehl-i bedir veya bedrî adıyla anılır.

cebrâîl aleyhisselam allâh resûlü’ne:

“–yâ rasûlallâh! bedir harbine katılanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu­ğunda, varlık nûru -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz:

“–onları, müslümanların en fazîletlileri sayıyoruz. cevâbını verdiler.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar