kim var imiş biz burada yoğ iken

kim var imiş biz burada yoğ iken
(Süresiz Uzaklaştırılmış)
[ anonim yazar ]

 • Genel Bilgiler
 • Karma Puanı: 42002.2
 • Kayıt: 2014-08-11 03:11:00
 • En son giriş: 2018-01-24 19:48:47
 • Genel İstatistikler
 • Takipçi Sayısı: 29
 • Aktif Tanım: 19741
 • Açılan Başlık: 6817
 • Artı Oy: 17278
 • Eksi Oy: 6070
 • Alınan Artı Oy: 36454
 • Alınan Eksi Oy: 2414
 • Alınan Favori: 335

kim var imiş biz burada yoğ iken - tüm tanımları

dahi anlamına gelen ki

az evvel bir başlığa girdiğim tanımda aydınlanma yaşadım ve gördüm ki aşağıdaki cümlede geçen ki eki dahi anlamına geliyor.

linki de şuraya bırakalım ki inanmayanlar olabilir, bakarlar.

linki de şuraya bırakalım da inanmayanlar olabilir, bakarlar.
devamını gör...

ingiltere'nin afrin operasyonuna destek vermesi

belli ki diplomatik bir başarımız söz konusu. artık ne verdik de bunu aldık? sorusu yanlıştır. istanbul için musul’dan vazgeçmiş bir türkiye ile musul’u elimizden söküp alan bir ingiltere var tarihte. peki daha ne vermiş olabiliriz?

evet ingilizler çakkaldır. evet menfaat-peresttir. amma bu bizim açımızdan bir başarıdır.

tek sıkıntılı nokta, abd ile neden aynı çizgide olmadığıdır. bu ikisi aynı deliğe işer. bu kısım herkesin midesini bulandırıyor. kanaatimce ingiliz ve amerikan çıkarları bir süredir çakışıyor. bunun yanında orta doğu’da israil denendi, iran denendi. olmadı. ingilizler nezdinde ibre bize dönmüş olabilir.

her şeye rağmen hâlâ tam bağımsız bir dış politikamız yok. bunu gördük.

o halde askeri gücümüzü daha da arttırmak gerek.
devamını gör...

dünya sözlük vip grubu

toplantı günleri, görünmez mürekkeple; ejderha motifli filigranlı bir kağıda yazılmış not ile bildirilir.

kağıt, toplayıcısı tarafından iletilir.

üyeler seyahat ederken güvenlik nedeniyle dikkat çekmemeye özen gösterirler. bu yüzden bir paravan şirket olan seyahat ve turizm acentasını kullanırlar.

devamını gör...

uyu demeye geldim

şu dağları delmeli olarak da bilinen türkü.şu dağları delmeli un edip elemeli
içerim ah ediyor yarimi görmeyeli
uyu demeye geldim yari görmeye geldim
yavrum yaren nerende melhem olmaya geldim

şu dağın arkasından öldüm yar sevdasından
el edip çağırsaydı giderdim arkasından
uyu demeye geldim yari görmeye geldim
yavrum yaren nerende melhem olmaya geldim

dağlar dağladı beni gören ağladı beni
ayırdı zalim felek derde bağladı beni
uyu demeye geldim yari görmeye geldim
yavrum yaren nerende melhem olmaya geldim)


devamını gör...

ey sevgili canan bana naz et

aliağa vahid’e ait manzume.--- alıntı ---

yansın dilim ağzımda, desəm nazını az et,
naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

əvvəl baxışında məni heyran elədin sən,
bir incə gülüşlə ürəyim qan elədin sən,
sonra məni bir lütf ilə xəndan elədin sən,
kafər qızı, axır məni sənan elədin sən.
"yansın dilim ağzımda dəsti nazını az et,
naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

xəlq eyləmiş öz keyfi gələndə səni tari,
öldür, bu bəladan məni qurtar, səni tari!
rəhm et mənə, biganəyə naz eyləmə bari,
alqış, elə bir aşiqə, var sən kimi yari,
insaf elə, öz aşiqini məhrəmi raz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

ayinəni heyrətdə qoyub əksi-camalın,
xurşidi xəcalətdə qoyub arizi-alın.
aşiqləri həsrətdə qoyub zülf ilə xalın,
bəlkə, ola qismət bizə gülzari-vüsalın.
hərdən bu sınıq könlümü bir lütfilə saz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

gördüm, gözəlim, özgəyə sən naz eləyəndə,
az qaldı ki, ruhum uça, can qalmadı məndə,
bu nazü nəzakət var ikən bir belə səndə,
dərd əhli, inan, düşməyə bilməz bu kəməndə,
daim bu gözəl xilqətə min razü niyaz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

tiflis şəhərin eyləmiş hər kimsə ki icad,
tari eləsin ruhini aləmdə görüm şad.
cənnət ki, deyirlər edib icad onu şəddad,
burdan aparıb huriyi-qılmanü pərizad,
yarəb, bu pəriçöhrələri bəndənəvaz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

dünya üzünə yaxşı gözəllər gəlib hərçənd,
olmaz sənə bir ölkədə nə misl, nə manənd,
təbriz, bakı, tehran, şəki, şirvan, quba, dərbənd,
gəncə, qarabağ, şəhri-buxaravü səmərqənd.
istərsən əgər, əzmi-rəhi-mülki-hicaz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

olma, gözəlim, surətinə bir belə məğrur!
mən etmişəm eşqimlə səni aləmə məşhur,
hicrində məni eyləmə qəm çəkməyə məcbur,
bir dəm hərəmi-vəslilə et qəlbimi məsrur,
dərgahə həmin qul deyə manəndi-əyaz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

vazi, elə zənn eyləmə, həqqi danıram mən,
nə kəbə, nə bütxanə, nə məscid tanıram mən,
lakin özümü həqq sevən insan sanıram mən,
dünyada fəqət bircə məhəbbət qanıram mən.
sən get hələ, ölmüşlərə təklifi-namaz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".

vahid, demə, mən daimiyəm zövqü səfadə,
mənsuri də yad etməliyik dari-fənadə.
bu misrəi-nazi o demiş bir belə sadə,
yarəb, sən ona rəhmətini eylə ziyadə,
qəbr içrə onun ruhini lütfünlə fəraz et,
"naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et".--- alıntı ---
devamını gör...

mende sığar iki cihan men bu cihana sığmazam

nesimi üstada ait sığmazam redifli manzume.gazel

bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam

cevher-i lâmekân benüm kevn ü mekâna sığmazam


kevn ü mekândur âyetüm zâti gider bidâyetüm

sen bu nişân ile bil beni bil ki nişâne sığmazam


kimse gümân ü zann ile olmadı hakk ile biliş

hakkı bilen bilür ki ben zann ü gümâna sığmazam


sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim

cism ile cân benüm velî cism ile câna sığmazam


hem sadefüm hem inciyüm haşr ü sırât esinciyüm

bunca kumâş ü raht ile men bu dükâna sığmazamgenc-i nihân benüm ben uş ayn-ı ayân benüm ben uş

gevher-i kân benüm ben uş bahr ile kâna sığmazamarş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulındı cümle çün

kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazamgerçi muhît-i a'zamüm adum âdem durur âdemüm

dâr ile kün fekân benüm ben bu mekâna sığmazamcân ile hem cihân benüm dehr ile hem zamân benüm

gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazamencüm ile felek benüm vahy ile melek benüm

çek dilüni vü epsem ol ben bu lisâna sığmazamzerre benüm güneş benüm çâr ile penc ü şeş benüm

sûreti gör beyân ile çünki beyâna sığmazamzât ileyüm sıfât ile kadr ileyüm berât ile

gül-şekerüm nebât ile piste-dehâna sığmazamşehd ile hem şeker benüm şems benüm kamer benüm

rûh-ı revân bağışlarum rûh-ı revâna sığmazamtîr benüm kemân benüm pîr benüm civân benüm

devlet-i câvidân benüm îne vü âna sığmazamyer ü gök düzen benüm gerü dönüp bozan benüm

cümle yazı yazan benüm ben bu dîvâna sığmazamnâra yanan şecer benüm çarha çıkar hacer benüm

gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazamgerçi bugün nesîmîyüm hâşimîyüm kureyşîyüm

benden uludur âyetüm âyet ü şâna sığmazam
devamını gör...