muhalefetül lügateyn

muhalefetül lügateyn
[ dünyalı yazar ]

 • Genel Bilgiler
 • Karma Puanı: 33301.3
 • Kayıt: 2016-09-12 20:59:00
 • En son giriş: 2018-07-21 16:40:59
 • Genel İstatistikler
 • Takipçi Sayısı: 12
 • Aktif Tanım: 10100
 • Açılan Başlık: 5215
 • Artı Oy: 65926
 • Eksi Oy: 1624
 • Alınan Artı Oy: 36554
 • Alınan Eksi Oy: 1475
 • Alınan Favori: 682

dünya sözlük anayasası

[ genel hükümler ]

madde 1- dünya sözlük kar amacı gütmeyen, hiçbir görüş, kurum ve kuruluş ile bağlantısı olmayan, tamamen bağımsız bir bilgi paylaşım platformudur.

madde 2- dünya sözlük ırk, dil, din, cinsiyet, mezhep ve ideolojik görüş farkı gözetmeksizin toplumun her kesimine açıktır.

madde 3- dünya sözlük'ün temel amacı, mensubu olan yazarlarının bilgi birikimleriyle tüm topluma bilgiyi ulaştırmaktır.

madde 4- türkiye cumhuriyeti yasalarına ve sözlük kurallarına riayet etmek kaydıyla herkes sözlüğe üye olabilir ve özgürce paylaşımda bulunabilir.

madde 5- dünya sözlük'teki her içeriğin sorumluluğu yazarlara aittir. dünya sözlük, yazarlara ait içeriklerin sorumluluğunu üstlenmez.

madde 6- dünya sözlük buradaki hiçbir içeriğin doğruluğuna dair bir teminat vermez.

madde 7- dünya sözlük anayasası'nda değişiklik yapma hakkı sözlük yönetimine aittir. anayasada yapılacak her değişiklik yazarların bilgisine sunulur.


[ üyelik hakkında ]

madde 8- sözlüğe kayıt olan her kullanıcı iş bu anayasayı kabul etmiş sayılır.

madde 9- her kullanıcı sözlüğe bir mahlas (nick) ile kayıt olur.

madde 10- her kullanıcı tek bir mahlas kullanabilir. birden fazla sayıda mahlas kullandığı tespit edilen kullanıcıların tüm üyelikleri iptal edilir.

madde 11- yazar adayları başlangıçta çaylak statüsündedirler ve belli sayıda tanım girmek kaydıyla sözlük yönetiminin kararına bağlı olarak yazarlığa terfi ederler.

madde 12- çaylaklık statüsündeyken yazarlığın gereklerini yerine getirmeyeceği ve kurallara riayet etmeyeceği tespit edilen yazar adaylarının yazarlığa terfileri yapılmaz ve hesapları iptal edilir.

madde 13- belirlenen mahlaslar küfür ve ahlaka aykırı ifadelerden oluşamaz.

madde 14- yazarlık kaydı keyfi olarak silinemez, gerekçesi kurallar kapsamında yer almalıdır.

[ temel kurallar ]

madde 15- dünya sözlük küfüre cevaz vermeyen bir platformdur. her ne sebeple olursa olsun küfürlü ifadeler kullanılamaz.

madde 16- hiçbir yazara, gerçek ve tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa, dine, ırka, mezhebe ve bunların mensuplarına hakaret edilemez, aşağılanamaz, küçük düşürülemez, edebe ve ahlaka aykırı ifadelerde bulunulamaz.

madde 17- içeriklerde gayri ahlaki, çirkin ve kışkırtıcı üslup kullanılamaz, reklam yapılamaz, yasa dışı faaliyetler meşru gösterilemez, terör örgütleri övülemez ve sempatizanlık yapılamaz. uyuşturucu ve pornografik içerikler oluşturulamaz ve bunlar özendirilemez.

madde 18- başlık açmak amacıyla girilen içerikler tanımlanabilir nitelikte olmalıdır. tanımlanamayan, anlamsız ifadelerden oluşan, madde 15, madde 16 ve madde 17 hükümlerine aykırı olan hiçbir içerik başlık olarak kabul edilemez.

madde 19- tanım olarak girilen her içerik başlığı tanımlamalı, en azından başlıkla alakalı olmalıdır. başlığı tanımlamayan, karşılıklı diyalog içeren, diğer tanımlara cevap niteliği taşıyan, madde 15, madde 16 ve madde 17 hükümlerine aykırı olan hiçbir içerik tanım olarak kabul edilemez.

madde 20- yazarlar sözlük dışındaki ortamlarda dünya sözlük aleyhine propaganda ve karalama kampanyası yapamaz, sözlüğün yazılımına dışarıdan müdahalede bulunamaz.

madde 21- tanım girilirken herhangi bir kaynaktan alıntı yapıldı ise muhakkak alıntının kaynağı gösterilmelidir. aksi halde doğabilecek yükümlülüklerden dünya sözlük sorumlu değildir.

madde 22- girilen tanımın sonunda muhakkak noktalama işareti kullanılmalıdır.

madde 23- bir başlığa art arda tanım (flood) ve yinelenen tanım (mükerrer) girilemez.

madde 24- bir tanımda türkçe dışındaki dillerden ifadeler yer alabilir ancak tanımlar tamamen farklı bir dilden oluşamaz.

madde 25- başlıklar soru şeklinde açılamaz.

madde 26- tanımlarda emoji kullanılamaz. ancak yıldız içinde emoji kullanımı serbesttir.

madde 27- özel mesajlar hiçbir sebeple ifşa edilemez.

madde 28- bir yazara ait kişisel bilgiler ve fotoğraflar paylaşılamaz.

madde 29- bir yazarın mahlası kullanılarak başlık açıldığında, ilgili yazar veya yönetimin talebine göre başlık silinebilir.

madde 30- bir yazara ait tanımlara kasten seri şekilde eksi oy verilemez.

madde 31- herhangi bir yazarın kısa bir zaman aralığında sözlüğe yazıp daha sonra sildiği tanımlar, sistem tarafından spam içerik olarak algılanmak suretiyle sözlüğün arama motorlarındaki itibarına ve seo çalışmalarına zarar verdiği için bu kapsamda yer alan aksiyonlar yaptırım prosedürüne dahildir.

[ dünya sözlük yönetimi ]

madde 32- dünya sözlük yönetimi sırasıyla monark, yöneticiler ve moderatörlerden oluşan hiyerarşik bir yapıdır.

madde 33- dünya sözlük yönetimi, dünya sözlük anayasası'nın yürütülmesini sağlamakla görevlidir. bu görevi yerine getirirken kimseye danışmaz, icazet almaz ve sırf bu görevi yerine getirdiği gerekçesi ile sorumlu tutulamaz.

madde 34- dünya sözlük yöneticileri, bu anayasanın yürütülmesi görevini icra ederken keyfi tutumlar sergileyemez, adaletten taviz veremez, kayırmacılık yapamaz, kişisel görüşlerini kararlarına yansıtamaz.

madde 35- yazarlar karşılaştıkları sorunlar için sözlük yönetimine danışma ve sorunun çözüme kavuşturulması talep etme hakkına sahiptir. sözlük yönetimi sorununun muhakkak çözüleceğine dair bir güvence vermez.

madde 36- dünya sözlük yönetimi üyelik işlemleri, üyeliğin sonlandırılması, yazar statülerinde değişiklik yapma, ceza verme, cezayı kaldırma, başlık ve tanımlar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapma, silme, başlık canlandırma, kilitleme ve gizleme haklarına sahiptir.

[ ceza hükümleri ]

madde 37- kurallar bölümündeki madde hükümlerine aykırılık durumunda ceza hükümleri uygulanır.

madde 38- iş bu hükümler için yazar, mod veya yönetici ayrımı yapılamaz. herkes kurallara riayet etmekle yükümlüdür.

madde 39- kurallara aykırılık halinde uygulanacak cezalar; uyarı, çaylaklık statüsüne düşürülme, geçici olarak uzaklaştırılma ve hesabın temelli kapatılması olarak 4 şekilde uygulanır. bu cezalardan hangilerinin nasıl uygulanacağına karar vermek, adaleti gözetmek kaydıyla sözlük yönetiminin tasarrufundadır.

madde 40- kurallara aykırı davranan yazara, uyarılmasına rağmen aykırılığı devam ettirmesi (formatsızlıkta ısrar) halinde tekrardan uyarılmasına gerek olmaksızın diğer cezalar uygulanır.

madde 41- sözlük yönetimi; kurallara uygun olmayan, yazım hatalı, imla ve noktalama kurallarına aykırı başlık ve tanımlar üzerinde gereğine uygun şekilde düzeltme yapma, gizleme veya silme tasarrufuna sahiptir. anayasada yazılı olmayan sebeplerle tanım ve başlıklara müdahale söz konusu olamaz.

madde 42- yazarlar kurallara aykırı olduğunu düşündükleri tanım ve başlıklar hakkında şikayette bulunabilirler. sözlük yönetimi bu şikayetlerle bağlı değildir.

madde 43- yazarlar anayasada belirtilenler dışında hiçbir sebeple yaptırıma tabi tutulamaz. yaptırıma tabi tutulan yazara bunun sebebi derhal bildirilir.

[ diğer hükümler ]

madde 44- daha önce karşılaşılmamış yahut net bir hüküm verilmenin güç olduğu meselelerde sözlük yönetimi takdir yetkisini kullanır. bu yetkiyi kullanarak aldığı kararlar, daha sonra alacakları kararlara dayanak oluşturmaz.

madde 45- sözlük yönetimi, sözlükte yazarlara ait kişisel veri veya doğrudan subjektif içerik barındıran tanımlar haricindeki tüm tanımlarda tasarruf hakkına sahiptir. bilhassa interaktif dolaşıma giren gündem ve kültür yorumları ile bilgi içerikli tanımlar sözlüğe mal edilmiş hükmündedir.
devamını gör...

dünya sözlük şikayet bildirimleri ve yönetim hiyerarşisi

pek değerli dünya sözlük yazarları;

biliyorsunuz ki moderasyon ekibi sözlüğe girilen içerikler üzerinde dünya sözlük anayasası'nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapmakla görevlidir. bu görevi bugün biz yapıyoruz, yarın içinizden birileri yapıyor olacak. ailesi, okulu, işi gücü arasında tamamen gönüllülük esasıyla hareket eden moderasyon ekibinin zaman zaman haksız ithamlarla ve hatta iftiralarla karşılaştığını görüyoruz. öte yandan insanoğlu nisyan ve hata ile özdeşleşmiş bir varlıktır, kimse mükemmel değildir ki zamandan zamana durumdan duruma da değişik haller vuku bulabilir. moderasyonun belirli kıstaslara göre veya seçimle belirlenmesi de zaten kanaat hakkını kullanabilme becerisi öngörülmesiyle ilgilidir. herkesin birbirine karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmasını beklemek ahlaki bir gereklilik değil midir? kaso ne bu sözlüğe ne de kimsenin asabiyetine olumlu bir tesir göstermez. tüm bunların önüne geçmek için zaten çok iyi bildiğiniz şikayet mekanizmasını bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. hatırlatalım ki haksız yere ithamda bulunmuş olmayalım, bilinçli olarak iftira atma gayesi içine girenlerin tahriklerine kapılmayalım. zira ferasetli ve aklıselim olmak bunu gerektirir.

bir kimsenin yüzlerce tanımı silinmezken bir tanımı belirli kurallar dahilinde silindiğinde meseleyi anlamak ve sebebi öğrenmek yerine sorun çıkarmayı seçiyorsa o kişinin samimiyetinden şüphe duyabilirsiniz. rahatsız olduğu hususta moderasyona ulaşıp suhuletle hallolmasını ummak yerine derhal konuya özel başlık açıp art niyetli kimselerin sözlüğü yıpratma çabalarına çanak tutuyorsa o kişinin gayesinin üzüm yemek olmadığından şüphe duyabilirsiniz. herhangi bir moderatör ile fikren veya usulen ters düştüğünde tüm moderasyon üyelerini hatta sözlük ahalisini hedef alarak kötüleyen birinin saf niyetli olmadığına dair şüphe duyabilirsiniz. yazdığı tanımlar, attığı mesajlar, paylaştığı tepkiler ile troll olduğunu aşikar eden birinin durum anlaşılınca giderayak adice iftiralarda bulunmasına alıştık lakin bunca zaman verdiğimiz güvene rağmen onun söylemlerine inanılmasından şüphe duyabilirsiniz. ismini, cismini, mesleğini, şehrini, yaşını bilmediği muhtemelen amacı nahoş bir feyk yazarın iddialarına kulak asıp da geçmişi, geleceği, kimliği, neyliği, mekanı yıllardır belli olan ve sözlüğün tek şahs-ı manevisi konumundaki derviche moderne'e durumu intikal ettirip aslını astarını sormayan kişinin analitik idrakinden şüphe duyabilirsiniz.

sözlüğümüz ne zaman bir ivme kazansa her seferinde çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldı, tesadüf mü? sistemi hackleme girişimleri, feyk ordularıyla saldırılar, troll hesapların provokasyonları, sözlük yönetimine iftiralar... son bir haftada aramıza katılan farklı profilde çok sayıda arkadaş oldu ve bu durum yine birilerini rahatsız etmiş olacak ki yeni bir buhran dalgası oluşturuldu hem içeriden hem dışarıdan. engel olabildiklerimiz kadar engel olamadıklarımız da var, çünkü etik kaygılarımız ve ahlaki sınırlarımız nedeniyle zerre kadar müdahale etmediğimiz hatta bunun önünü en baştan tıkadığımız özel alanlarınız var. fakat lütfen bu hassasiyetlerimize karşı sizlerin de biraz desteği olsun, hüsnüzan gösterin, çeşitli hususlarda yardımcı olun, en azından kendinize olan saygınız nedeniyle tanımadığınız isimlerin aniden peyda olan gerçekliği flu iddialarıne veya sert çıkışlarına karşı tavrınızı alın.

değerli dostlar, eğer bir yazara ait girilerin dünya sözlük anayasası'nda belirtilen kurallara aykırı olduğunu düşünüyorsanız evvela yapmanız gereken şey tanımın hemen altında yer alan şikayet butonunu kullanmaktır. şikayet mekanizması zamanında işlemezse veya yapılan işlemin hatalı olduğunu düşünürseniz ikinci bir yol olarak moderatörlere ulaşabilirsiniz. hiçbir moderatör arkadaşımız sizin şikayetiniz karşısında sessiz kalmaz. eğer moderatörler sizin sorununuzu çözüme kavuşturamazsa veya aldığınız cevaptan tatmin olmazsanız üçüncü yol yöneticilere ulaşmaktır. yönetici de sizin derdinize derman olmazsa son olarak monark'a ulaşabilir veya dünya sözlük moderasyonu başlığında şikayetinizi dillendirebilir ya da haricen bir başlık açabilirsiniz. aynı yol ve yöntemler kendi girilerinize yapılan müdahaleler için de geçerlidir.

bu duyuruyu yapmaktaki maksat "aman moderasyona laf gelmesin" değil elbet. gayet titiz çalıştığımız halde, karşılaştığı bir sorun karşısında kendisine sunulan yolu izlemek yerine işin kolayına kaçıp ya da tamamen kasti olarak moderasyona saldırmak, işlerini yapmadıklarından dem vurmak veya kapatın hesabımı ben gidiyorum gibi çocukça tavırlar sergilemek hem bizleri zan altında ve zorda bırakıyor hem de yazarlarımızın huzurunu kaçırıyor. inşallah bu duyuru hepimizin daha itinalı ve duyarlı tavır göstermesine, çözümlerin böylece daha sağlıklı olmasına kapı açar.

yazarlarımıza duyurulur...
devamını gör...

dünya sözlük sesli tanım projesi

merhabalar değerli dünya sözlük yazarları.

sözlük yönetimi tarafından hayata geçirilmesi planlanan bir yeniliği sizlerle paylaşmak istiyoruz. bugün, dünün aynısı olmasın diye çaba harcıyoruz. başlıkta belirttiğimiz gibi bu yeniliğe sesli sözlük diyebilirsiniz. şöyle ki; sizler, ister size ait olsun ister başkasına, beğendiğiniz bir tanımı http://vocaroo.com üzerinden seslendireceksiniz. biz de seslendirdiğiniz tanımları, tanıma uygun görsellerle harmanlayıp youtube hesabımızdan yayımlayacağız. seslendirmek istediğiniz tanımların kısa olmaması gerekiyor. öte taraftan herhangi bir konu sınırlaması da yok. edebi, toplumsal, bilimsel, sanatsal tanımlar... size ve ilgi alanınıza kalmış bir şey bu. birlikte durup düşünelim, gülelim, hissedelim; dünyanın başka bir yer olduğunu duyalım, buna inanalım istiyoruz.

siz de iyi bilirsiniz ki yazılı bir tanım, çoğu zaman anlatılmak isteneni verse de duyguyu veremeyebilir. bu eksikliğin temel kaynağı da elbette sestir. tanımlara duygusunu vermek, ruh kazandırmak isteyen yazarlarımız için biz de sözlük yönetimi olarak aracı olmaya hazırız. biz ortaya güzel çalışmalar çıkacağını düşünüyoruz. top sizde dostlar. eğer arzu ederseniz yapacağınız tek şey, beğendiğiniz bir tanımı seslendirmek. burada hayatı okuyor ve yazıyoruz, bir de seslendirip dinleyelim istedik. bu kubbede beraberce hoş bir seda bırakma niyetindeyiz. bize katılacağınızı umuyoruz.

yazarlarımıza duyurulur...
devamını gör...

10 mart 2018 geleneksel 2. derin sözlük vefa zirvesi

derin zirve denmiş. zirveyi sizin için derinlemesine analiz edeyim.

1) açılış.
2) usta bize dokuz çay çek.
3) beyler hanım arıyor bana müsaade.
4) beşiktaş maçı kaç kaç?
5) yengenizle papaz olduk en iyisi ben kalkayım.
6) yeni tema iyi oldu ama.
7) beyler ben kaçıyorum yengeniz bekler.
8) sözlükte hala sıkıntılar var.
9) ooo saat kaç olmuş hanım beni parçalayacak.
10) tamam biz de kalkalım o zaman.
11) kapanış. *
devamını gör...

sözlüğümüze yazar kazandırma çağrısı

dünya sözlük yazarlarına;

dünya sözlük yönetimi olarak son zamanlarda sözlüğümüze yeni yazar kazandırmak amacıyla bir takım çalışmalar yürütüyoruz ve inşallah yürütmeye de devam edeceğiz. bu çalışmaların tek gayesi ise toplumun her kesiminden insanları bir araya toplayarak devasa bir bilgi hazinesi oluşturmak, dünya sözlük'ü interaktif sözlükler içinde daha yukarılara taşımak ve artık bir alternatif olmaktan çıkarmaktır.

herkes farkındadır ki biz dünya sözlük ailesi olarak diğer interaktif sözlüklerden farklı bir konumdayız. her şeyden evvel farklı görüşlere ve karakterlere sahip olsak da biz büyük bir aileyiz. birbirimizden çok da farklı değiliz. girilerimizdeki samimiyet de bunun en büyük ispatıdır. istiyoruz ki daha da büyük bir aile olalım. istiyoruz ki milli ve manevi değerlere saygılı olan herkes bu ailenin bir ferdi olsun ve burada kalem oynatsın. sonuç olarak da daha çok insana bilgiyi ulaştıralım, sosyal alemdeki duruş eksikliğini biz giderelim ve sesimizi daha yüksek çıkaralım.

biz elimizden geldiğince çabalıyor olsak da çabamız arzulanan sonuca ulaşmak için yeterli olmuyor malesef. sizlerin de çabasıyla bir gaye üzerine kurulmuş bu nadide platformu hak ettiği konuma yükseltebiliriz. yapmanız gereken şey taş taşımak değil. hepimizin bir ailesi var, akrabalarımız var, iş ve okul arkadaşlarımız var. bir takım sosyal mecralarda bulunuyor, derneklerde ve vakıflarda kelam ediyoruz. kısacası değerli dostlar, çevremizden en az 3 kişinin yolunu dünya sözlük'e düşürebilirsek çok büyük bir adım atmış oluruz. bu da bizim kampanyamızdır. her yazarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. elbette bunun dışında kendi girilerinizi yahut da başka yazarlara ait beğendiğiniz girileri aktif olduğunuz sosyal medya platformlarında paylaşarak da çok sayıda kişiyi dünya sözlük'ten haberdar edebilirsiniz.

haydi bayanlar baylar, toplanıyoruz. kavgaya adam çağırır gibi sözlüğe yazar davet ediyoruz. mevzu büyük.

saygılar...
devamını gör...

dünya sözlük üslup bildirgesi

pek değerli dünya sözlük yazarları;

son zamanlarda sözlük moderasyonu tarafından gözlemlenen ve yeni yazılımla gelen "şikayet butonu" özelliğimizle yazarlar tarafından iletilen rahatsızlıklar üzerine sözlük yönetimi tarafından bir uyarı yapılması elzem görülmüştür.

söz konusu uyarıya, tanımların içinde geçen provakatif, ima yollu veya doğrudan aşağılama yoluyla kullanılan ifadelerin, trollük faaliyetlerinin, çirkin ve yer yer ahlaksız üslup kullanımının artması hasebiyle gerek duyulmuştur.

bilmeniz gerekiyor ki dünya sözlük'ün değerleri vardır ki bizi diğer sözlüklerden ayıran yegane şey budur. değerlerimize saygı gösterip sahip çıkmak yerine, formatı ve kuralları açıkça ihlal edene yaptırım uygulanması kaçınılmaz olacaktır.

moderasyon "tanım silme" konusuna, kimseyle karşı karşıya gelmemek, gönül kırmamak ve hak yememek adına sıcak bakmıyor olsa da söz konusu sözlüğün değerleri olduğunda aynı sıcak tavrı göstermeyecektir.

dünya sözlük ahalisine duyrulur.
devamını gör...

bir dikili ağacım olsun

merhabalar değerli dünya sözlük yazarları.

kuyu nickli yazar kardeşimizin isteği ile uygulamaya karar verdiğimiz bir kampanya ile karşınızdayız. hem sözlüğümüz adına bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirelim hem sizlerin toprak ile buluşmasına vesile olalım hem de "kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" diyen peygamber efendimize kulak verelim istedik. diyoruz ki dileyen yazarlarımız bir fidan diksin yahut bir tohumu toprağa bıraksın, kendi eliyle can suyunu versin ve çektiği bir fotoğrafı da bizimle paylaşsın.

daha önce birçok sosyal sorumluluk projesini uygulamaya koydu sözlüğümüz. bu kampanya ise belki de bunlarda en kolayı. hem de son derece keyifli. açıkçası biz bu kampanya için heves ettik, umarız ki sizler de bizim kadar hevesli olursunuz.

iki hafta boyunda devam edecek olan kampanya süresince bolca çamurlu eller görmek dileğiyle...
devamını gör...

dünyatest

uvey tarafından 2011 yılında yapılan cogitest'den tam manasıyla çalınmış olan ve aynı zamanda devamı niteliğindeki testtir. telif hakları varsa eğer helal etsin. neyse gelelim birbirinden zorlu 10 sorudan oluşan testimize. sorular çoktan seçmeli olup her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. 3 yanlış 1 doğruyu götürmez. dileyen dilediği sorudan başlayıp dilediği kadar soruyu cevaplandırabilir. başarılar.

dünyatest 1. sınavı

1) aşağıdakilerden hangisi muhaliftir?

a) bir kere o eli indir
b) kılayvırt01
c) subzero
d) derin millet

2) aşağıdakilerden hangisi bayan bir yazardır?

a) sözlük gibi adam
b) jübilesinde kadro dışı kalan agresif golcü
c) fahrettin fahrenheit
d) imamolacakkiz

3) aşağıdakilerden hangisi mealcidir?

a) puskuut sutebatar
b) jay-jay
c) nezir
d) neutrogena kullanmayan norveçli balıkçı

4) aşağıdakilerden hangisi doğru bir yazımdır?

a) eyjafjallajökull diyemeyen izlandalı
b) eyjahjallajökull diyemeyen izlandalı
c) eyjafjallayökull diyemeyen izlandalı
d) eyjafjallalökull diyemeyen izlandalı

5) aşağıdakilerden hangisi bir üst aklın ürünüdür?

a) aybenkandavasınabakamam
b) üstakıl
c) yagmurun gölgesi
d) satuk buğra han

6)

bu resimdeki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) infinitium
b) kurt binici
c) cipiu
d) hayalientr

7)

bu resimdeki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) ahsa
b) tgrlbb
c) yoksa siz çekosyavılaşt... mısınız
d) güvercin gerdanlığı


8) aşağıdakilerden hangisi diğer yazarlara göre daha yenidir?

a) muntekim gicirbey
b) kıraathanemüdürü
c) omayra
d) en yeni

9) "ben bir milli görüş'çüyüm. d8'i severim. en iyi görüş açısı milli görüş açısıdır. ben her olaya milli görüş açısından bakarım. diğer açılar beni bağlamaz. milli görüş açıları toplamı 180 derecedir"
bu sözü kim söylemiş olabilir?

a) ganem
b) sakalıolmadansozudinlenen
c) alucard
d) murâd-ı irâdî

10) aşağıdakilerden hangisi muazzam bir şahsiyet olup yokluğu sözlük için felaketle eşdeğerdir?

a) dert etme dua et
b) muhalefetül lügateyn (---
c) mistaka
d) uvey

cevaplar ilerleyen saatlerde açıklanacaktır. ilginiz için teşekkürler.
devamını gör...

ayran shot

bu sabah itibariyle babasını kaybetmiş kıymetli yazarımız. ne desek acını hafifletemeyiz biliyorum. rabbim taksiratını affetsin, rahmetiyle muamele etsin. rabbim sana ve aile sabırlar versin, kederinizi hafifletsin inşallah.
devamını gör...

danıştay üyesi aysel demirel'in muharrem ince tweeti

"muharrem ince zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde atılan tweettir. yahu sen yargı mensubusun, böyle siyasi bir tweeti neden atıyorsun? elbette kendi fikrin olur, desteklediğin ve desteklemediğin partiler olur ama makamına uygun hareket etme mecburiyetin var. aksi halde yargıya taraflı dediklerinde söylediğin hiçbir sözün anlamı kalmaz.

devamını gör...

vitrinde duran hiç kullanılmamış kristal bardaklar

babaanne evindeki evladiyelik fincan takımının bir üst versiyonu olup 80'lar ve 90'lardan kalan bardaklardır bunlar. ya çeyizdir ya da evliliğin ilk yıllarında alınmıştır ve 20-30 yıldır vitrinde duruyordur. artık vitrinlerden inmiştir belki ama hala bu bardakları evladı gibi koruyup kollayan kadınlar var biliyorum ve sizler de bu bardakları çok iyi biliyorsunuz.

devamını gör...

davut heykeli

kendisiyle hiç tanışmamış, muhabbet etmemiş olsam da içimi sızlattı. belki tanımlarını hiç görmemiş olsaydım bu kadar üzmezdi ama okuduk, oyladık... Allah mekanını cennet eylesin, yakınlarına sabır ihsan etsin.
devamını gör...

bakanın sözünü kesen robota tepki göstermesi

komik olay ankara'daki bilim teknolojileri merkez yerleşkesinde, ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanı ahmet arslan'ın konuşma yaptığı sırada yaşanıyor. bakan konuşurken programın sunucusu robot sanbot "yavaş konuş, ne dediğini anlamıyorum" diyor. bakan da robotun saygısızlığından rahatsız olup “değerli arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen" diyor. olur böyle şeyler ya, bence komik ama çalışanlardan biri kasten yapmışsa o ayrı tabi.

kaynak
devamını gör...

sana ilk nickaltı girdiğim günü hatırlıyor musun

beraberlikleri evliliğe doğru yol alan veya evlilikle nihayetlenmiş olan sözlük aşıklarının ilk tanışma anlarını yad ederken birbirlerine yönelttikleri sevimli soru.

-sana ilk nickaltı girdiğim günü hatırlıyor musun?
+girdiğim bir tanımdan dolayı beni eleştirmiştin.
-sen de bana mesaj atıp terbiyesiz demiştin.
+hak etmiştin ama.
-hiç de değil. asıl sen eleştirilmeyi hak etmiştin. ehehe...
+yaaa şapşal.
devamını gör...

ömer halisdemir

az sonra öleceğini bildiği halde göğsünü gere gere ölüme yürüyen bir kahraman. evlatlarımıza anlatacağımız bir yiğit. ne zaman adını duysam ağlamaklı oluyorum. ancak bu millet içinde nice ömer'leri saklı tutuyor. buna eminim. geleceğe yönelik en büyük umudum içimizdeki ömer'lerdir. rabbim mekanını cennet etsin.
devamını gör...

hanım yemek yaptığı sırada arkadan sarılmak isterken çifteyi yemek

evli yazarlarımızdan bu konuda malumat almak lazım. doğru söyleyin lan filmlerde bizi kandırıyorlar değil mi? biz zannediyoruz ki hanım yemek yaparken sessizce yaklaşacağız, arkadan sarılıp yanaklarına bir buse bırakacağız ve romantik bir an yaşanacak. halbuki gün boyu ev işlerinden yorulmuş ve kan ter içinde kalmış olan hanım, tam sarıldığınız anda "niiiiiihahaha" diye kişneyerek iki ayağıyla yükselip çifteyi koyuyor değil mi?
devamını gör...

dünya sözlük moderatör seçimi oylaması

pek değerli dünya sözlük yazarları; bildiğiniz gibi moderatörlerin seçimle belirlenmesi kararını almış ve bu kararı sizlerle paylaşmıştık. adaylar belirlendi ve oylama vakti geldi.
halihazırda altı adayımız var. bu kişilerden kimlerin moderatörlük için uygun olduğunu düşünüyorsanız o adayın mahlasının bulunduğu tanıma artı oy vermeniz yeterli olacaktır; artı oyların denk sayıda olduğu adaylar için eksi oyların sayısına bakılacak. birden fazla adaya hatta tüm adaylara oy verebilirsiniz. oylama bir hafta sonra sona erecek olup seçilecek moderatör sayısı da -en az iki, en fazla dört olmak üzere- seçim sonunda açıklanacaktır.

açık oy açık tasnif yöntemiyle yapılacak moderatör seçiminin sözlüğümüz için hayırlı olması dileğiyle. haydi bismillah...
devamını gör...

ösym logosundaki pacman

bir tesadüf değildir efendiler. logonun başındaki turuncu renkli simge pacman'dır ve pacman öğrencinin kısaltması olan "ö" harfini yemektedir. burada ösym sübliminal mesaj yoluyla öğrencilere "huy ben sizi yiarım yiarım" demektedir. tabi anlayana.

devamını gör...

kanal 7

yayın akışı;

hint dizisi
başka hint dizisi
bir başka hint dizisi daha
hint dizisi (tekrar)
başka hint dizisi (tekrar)
bir başka hint dizisi daha (tekrar)
hz yusuf
ana haber bülteni
hz yusuf (tekrar)
hint dizisi (ikinci tekrar)
başka hint dizisi (ikinci tekrar)
bir başka hint dizisi daha (ikinci tekrar)
hz yusuf (ikinci tekrar)
devamını gör...

uvey

ben bu tanımı uludağ sözlük'ten gelen kardeşlerimize uvey abimizi tanıtmak için yazıyorum.

bu adamı iyi tanıyın bayanlar baylar. kendisi sözlüğün baş üstadıdır. biz uvey abimizi online görüp de onu övmeyeni ya da tanımlarını okuyup da hunharca kahkaha atmayanı dövüyoruz.

(bkz: ansızın gelen uvey'i övme isteği)
devamını gör...

mayalık yoğurt almak için gelen apartmanın güzel kızına içlikle kapı açmak

evet efendim, insan evdeyken icabında içlikle oturabilir. bu gayet normal bir durum. kapı çaldığı zaman 'kesin yine yönetici gelmiştir" deyu kapıya doğru içliği titrete titrete seyirtirken kapının ardından başka birinin çıkacağı düşünülmez bile. zaten düşünülse içlikle gidilmez. neyse kapı açılır ve yönetici olmadığı görülür.

-şeyy, varsa mayalık yoğurt alacaktım.
+var tabi var. kusura bakmayın, ev hali.
-sorun değil. içlik güzelmiş.
+hehehe, teşekkür ederim. sizin içlik nasıl?
-anlamadım.
+şeyy, ben mayalık getireyim.
devamını gör...

sözlüğümüzdeki oylama duyarsızlığı

dünya sözlük yazarlarının objektifinden başlığına bakıyorum da maşallah oylar havada uçuşuyor. 15'er 20'şer artılar göz kamaştırıyor. Allah daha çok versin. demek ki meselemiz yazar sayısındaki azlık değil. gerçekten bir duyarsızlık var. objektif başlığındaki fotoğraflar da görülüyor diğer başlıklardaki tanımlar da. peki bu uçurum niye? şahsi görüşüm şudur ki; insanlara gerçekten fayda sağlayacak, uğraşılmış, zaman harcanmış bilgi eksenli bir tanım, bir kedi fotoğrafından daha değerlidir. en azından benim gözümde öyle.
devamını gör...

kanuni sultan süleyman salaktı

--- alıntı ---

"fatih zamanında piri reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. çok samimi söylüyorum bugün biz amerika’ya falan gitmiştik”

--- alıntı ---

sömürge düzeninin ne türk töresinde ne de islam dininde yeri yoktur. piri reis fatih sultan mehmet döneminde yaşasaydı da bu değişmezdi.

sultan süleyman han'a sömürge faaliyetlerine girişmediği için hakaret edilmesi komik ve ahlaksızca.
devamını gör...

haklı olmanın hatun kişisiyle yaşanan tartışmada bir anlam ifade etmemesi

siz haklı olabilirsiniz, haklı olduğunuza emin olabilirsiniz, hatta hatun kişisi sizin haklı olduğunuzu biliyor da olabilir. ne fark eder ki?

-niye 2 kilo domates aldın?
+kaç kilo alacaktım ki?
-3 kilo.
+iyi ama söylemedin.
-söylemem mi gerekiyor?
+bebeğim haklı olduğumu biliyorsun. niye kızıyorsun?
-haklı olman seni haklı yapmıyor.
+haklısın.
devamını gör...

giyilen kıyafeti elli yaşındaki kişinin üzerinde görmek

yıllar evvel lc waikiki'den bir gömlek almıştım. sevdiğim için sürekli giydiğim bir gömlekti. kesimi çok hoş, siyah gri pöti kareli harika bir gömlekti. bir gün otobüste iken aynı gömleği bir dayının üzerinde gördüm. dayı elli yaşlarında, pantolonuna anahtarlık asmış, elinde pazar poşetleri olan klasik emekli dayılardandı. spor bir gömleği neden üzerine gitmişti bilmiyorum. tam karşılıklı oturuyorduk. bir ara birbirimize bakıp gülümsedik. dayının yüzünde sanki "aynı şeyi giymişık yeğenim" der gibi sevimli bir ifade vardı. o an düşünmüştüm acaba bir kız, aynı elbiseyi elli yaşındaki bir teyzenin giydiğini fark etse ne yapardı. sanırım ilk durakta otobüsten inerdi. ulan bazen diyorum ki iyi ki erkeğim.
devamını gör...