Allah

kainatın sahibi.

yüce yaratıcımız.
devamını gör...
hak dini ve sevgisi uğrunda çekilen çile kutsal olan halıkımız. alemlerin rabbi. her şeyin hayırlısını dilediğimiz ve hep hayırlısını veren merhametlilerin en merhametlisi.
devamını gör...
yûsuf suresi 87. ayette yâkub(a.s.)'un dilinden "allahın revhinden ye'se düşmeyiniz, çünkü Allahın revhinden ye'se düşen ancak kâfirler güruhudur." diyerek, kendisinden ümit kesilmeyeceğini açıkça belirtmiş rabb'imiz.
devamını gör...
anlayabilmenin pek zor olduğu yüce ve yegane varlık.
devamını gör...
böyle bir başlığa giripte ne yazılabilir ki, neyse yeri gelmişken Allah'ım sen beni affet.
devamını gör...
yeri gögü ve ikisinin arasındakileri yaratan,bütün kemal sıfatların sahibi.
devamını gör...
kendisine iman ve ibadet edip etmeme konusunda insanları muhayyer bırakan yüce yaratıcı.
devamını gör...
----alıntı----
1.-allah her şeyin gerçek mabudu
2-rahman dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3-rahim ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
4-melikbütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-kuddüs c.c. bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
6-selam her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
7-mümin kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
8-müheymin bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
9-aziz sonsuz izzet sahibi olan
10-cebbar c.c. istediğini zorla yaptıran
11-mütekebbir sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-halik her şeyi yoktan yaratan
13-barieşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-musavvirher varlığa münasip şekil giydiren
15-gaffar c.c. çok affeden
16-kahhar her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-vehhap bol bol hediyeler veren
18-rezzak bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
19-fettah her şeyi hikmetle açan
20-alim c.c.her şeyi hakkıyla bilen
21-kabidistediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-basit istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-rafid istediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
24-rafi dilediklerinin mertebesini yükselten
25-muizz c.c. istediğine izzet veren ve şereflendiren
26-müzill istediğini zelil kılan
27-semi gizli açık her sesi işiten
28-basir her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-hakem hükmeden hakkı yerine getiren
30-adl c.c.tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-latif lutfu keremi bol olan
32-habir her şeyden haberdar olan
33-halimyaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-azim kendisine büyük ümitler beslenen
35-gafur c.c. kullarının günahlarını bağışlayan
36-şekurrızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-aliyy her şeyiyle yüce olan
38-kebir varlığının kemaline hudut yoktur
39-hafiz her şeyi muhafaza eden
40-mukit c.c.her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-hasibkullarının bütün fiillerinin hesabını gören
42-celil yücelik ve ululuk sahibi
43-kerim iyilik ve ikramı bol olan
44-rakibbütün varlıklar üzerinde gözcü
45-mucib c.c. kullarının dualarına cevap veren
46-vasi ilim ve insanı her şeyi içine alan
47-hakim her şeyi yerli yerinde yapan
48-vedüd itaatkar kullarını çok seven
49-mecidazamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-bais c.c. peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-şehid kullarının her yaptığını gören
52-hakk varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
53-vekilkendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-kaviy güç ve kuvveti sonsuz olan
55-metin c.c.hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-veliy müminlerin dostu olan
57-hamiden çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-muhsiher şeyin sayısını bir bir bilen
59-mübdi mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-müid c.c. mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-muhyi canlılara hayat veren
62-mümit canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63-hayy gerçek hayat sahibi olan
64-kayyum gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-vacid c.c. istediğini bulan
66-macid sonsuz şan ve yücelik sahibi
67-vahidisimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-samed her şey kendisine muhtaç, o kimseye muhtaç değil
69-kadirsonsuz kudret sahibi olan
70-muktedir c.c.her şeye gücü yeten
71-mukaddim dilediğini öne geçiren
72-muahhir istediğini arkaya bırakan
73-evvelherşeyden önce olan
74-ahir herşeyden sonra olan
75-zahir c.c. varlığı apaçık görünen
76-batin herşeyin iç yüzünden haberdar olan
77-valimahlukatın işlerini yoluna koyan
78-müteali ali, büyük
79-berr herkesten fazla iyilik yapan
80-tevvab c.c. bütün tevbeleri kabul eden
81-müntekinsuçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
82-afüvy kullarını çok çok affeden
83-raufkullarına çok şefkat edip esirgeyen
84-malikülmülk hakiki mülk sahibi o dur. dilediğine verir, dilediğinden alır
85-zülcelalvelikram büyüklük, fazl ve kerem sahibi
86-muksit bütün işleri denk, birbirine uygun
87-cami istediğini istediği şekilde toplayan
88-ganiy gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89-muğni mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90-mani c.c. istediği şeyin meydana gelmesine engel olan
91-darrhikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92-nafi faydalı şeyleri yaratan
93-nur alemleri, istediği simaları ve gönülleri
94-hadi kullarına hidayet veren
95-bedi c.c.eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
96-baki varlığının sonu olmayan
97-varis bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
98-reşid bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
99-sabur c.c. asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
c.c.(celle celalühü)
----alıntı----
devamını gör...
"ey sevgili, en sevgili
uzatma dünya sürgünümü benim" denilmek istenendir.
devamını gör...
bugün arkadaşa yalnızlıkla ilgili birşeyler soruyordum. insana kıldığı namazlar ettiği dualar görüştüğü arkadaşlar neden yetmez diyordum. o da sen hiç 'namaz' kıldın mı? dedi. haklısın dedim, artık namazlarım tad vermiyor bana...
ben kıldım diyemem dedi. sonra şöyle ekledi: "yoksa bu harap halde olmazdım. o'nunla bir kez buluşsaydım canı yürekten, bunun sarhoşluğu herşeye yeterdi bir ömür" dedi.
düşünüyorum şimdi, o sarhoşluk bana neden yetmedi bir ömür be rabbim...
devamını gör...
çoğu kişinin sadece zora düşünce aklına gelen, sığındığı varlık. *
devamını gör...
senin adaletin muazzamdır, ama bize rahmetinle muamele eder misin?
devamını gör...
hayyyum ve kayyum'dur. yoktan var edendir.

kainat nitelikleri bilinen belli elementlerden oluşturulmuştur. insanoğlu bu elementleri kullanıp, en fazla onlardan en karmaşık yapıda teknojolik bir aygıt yapabilir.

oysa Allah yoktan var ettiği bu elementlerden, kımıldayan, hareket eden canlıyı meydana getirmiştir. bu kudret, insanları aciz bırakan ilahi sırrı içermektedir. insanoğlu duyu organları ve Allah'ın kendisine verdiği kısıtlı akılla bu sırra hiçbir zaman erişemeyecektir.

devamını gör...
*
o, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. gaybı da, görünen âlemi de bilendir. o, rahmân'dır, rahîm'dir.

haşr 59/22.
devamını gör...
o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. o, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

haşr 59/23.
devamını gör...
o, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. güzel isimler o'nundur. göklerdeki ve yerdeki her şey o'nu tesbih eder. o, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

haşr 59/24.
devamını gör...
peygamber, rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." şöyle de dediler: "işittik ve itaat ettik. ey rabbimiz! senden bağışlama dileriz. sonunda dönüş yalnız sanadır."

allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (şöyle diyerek dua ediniz): "ey rabbimiz! unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! ey rabbimiz! bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. ey rabbimiz! bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! bizi affet, bizi bağışla, bize acı! sen bizim mevlâmızsın. kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

el bakara 285/286
devamını gör...
--- alıntı ---

"allah teâla hazretleri şöyle ferman buyurdu: "kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri eda etmesidir. kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. ben yapacağım bir şeyde, mü'min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim: o ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem."(buhârî, rikak 38.)

--- alıntı ---
devamını gör...
duaları hiç beklemediğimiz şekilde kabul eden yüce rabbim. . iki hafta önce büyük bir sıkıntım vardı. sıkıntımın beni iyice bunalttığı bir anda "allah'ım bana yardım et" deyiverdim. şu anda o sıkıntıma sebep olan durum hâlâ devam ediyor ve fakat bende sıkıntıdan eser yok. meğer sorun bendeymiş.
devamını gör...
--- alıntı ---
sular gibi çağlasan,
eyyub gibi ağlasan,
ciğergâhi dağlasan,
ahvalini sormaz mı?

sen hakk'ın kapısında
canlar fedâ eylesen,
emrince hizmet etsen,
Allah ecrin vermez mi?

--- alıntı ---
*
devamını gör...
gecenin ve gündüzün rabbi...

*- de ki: "ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? hâlâ duymayacak mısınız?"

*- de ki: "ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? hâlâ görmeyecek misiniz?"

*- "allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı."

*- "geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. dilediğine de hesapsız rızık verirsin."

*- "görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır."
devamını gör...
en çok özlenen, ve korkulduğundan ziyade sevilen yüce rabb.. mübarek ramazan ı şerifte dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, sevdiklerimizin selameti için kapısını aşındırdığımız, biz bir adım attığımızda bize 10 adım yaklaşan yüce yaradan...

hel yestevi'l-lezîne ya'lemüne ve'l-lezîne lâ ya'lemûne.. buyurduğun habibini bildik, o'na inandık ve imân ettik..bizleri cehennemine bile kabul edersen ne mutlu bize..
devamını gör...
yûnûs hazretlerinin lûtfunda hoş kahrın da.. diye bahsettiği âlemleri yaratandır.
devamını gör...
tel tel ve iplik iplik dikseler de ağzımı;
tek ses duysalar; Allah... yoklayanlar nabzımı.

* *
devamını gör...
tutuşturanlar, lûgat kitabını elime,
bilsin: Allahtan başka bilmiyorum kelime.

* *
devamını gör...
ne var ki, pazarlığa girecek ecelle;
sermayem tek kelime, Allah azze ve celle...

* *
devamını gör...
neye yaklaşsam, sonu uzaklık ve kırgınlık;
anla ki, yok, Allahtan başkasıyla yakınlık...

* *
devamını gör...
rabbim, rabbim, bu işin, bildim neymiş türkçesi;
senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi...

* *
devamını gör...
"allah bir!" demektense ecel teri dökerken,
ölüversem, beklenmez anda "allah bir" derken.

* *
devamını gör...
göz kırptığım renkten, kulak verdiğim sesten,
affet senden habersiz aldığım her nefesten...

* *
devamını gör...
inanmak fiilinin bilinçle icra edilirse kabul edilebilir olduğunu kitap yazarak değil vahiy göndererek belirtmiş olan. inanmak bir tür "hatırlamak" ise bile, tutarlılığı "bilginin hatırlanması"na bağlı olmayan. bilgisi hatırlansın hatırlanmasın; tutarlılığı korunacak olan.
devamını gör...
şu evrenin çay deminden değersiz kıytırık gezegeninde "insanoğlunu ondan fazla yoran olmamıştır" olarak görünür, fakat yoran da yorulan da burada var olanlardır.
devamını gör...
vermek istemeseydi, istemek vermezdi...
devamını gör...
Allah'ın kullarına ne derece lütufkar davrandığını ve rahmetinin eşsiz boyutlarını anlayabilmek için bir süreliğine durup etrafa bakmak yeterli. bu tefekkürün yanında bazı kolay ibadetlere karşılık verilen orantısız mükafatlar da, Allah’ın biz kulları ne kadar sevdiğinin ve bizleri cennetine koymak için getirdiği kolaylıkların önemli göstergeleridir.

ben mesela aşağıdaki hadisi her okuduğumda Allah’a ne kadar şükretsek azdır düşüncesini aklımdan geçirir ve rabbimizin sonsuz lütfü karşısında yapacağımız şeyin azlığı karşısında çaresizlik içerisinde ezilir ve iki büklüm kalırım:

peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam buyurdu:

"her kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikrullah ile meşgul olur, sonra da kalkar iki rekat namazı kılarsa,onun için tam bir hac ve bir de umre sevabı yazılır."

Allah o kadar büyük bir cömertlik sahibidir ki, sadece iki rekat namaz karşılığında kuluna tam bir hac ve umre sevabı verir. buna benzer bir çok ibadet var. konuyu detaylandırmak istemiyorum, hadis kitaplarına bakıldığına bunun gibi birçoğuna rastlamak mümkün. burada önemli olan, Allah’ın kullarına gösterdiği rahmetin boyutu ve buna rağmen biz kulların akıl almaz nankörlüğüdür.

rıza-i ilahiye ulaşmak, cennete girmek aslında sanıldığının aksine o kadar kolay ki. bir harama niyet etmiş olduğu halde onu yapmayan kuluna bile bir sevap veren Allah, yaptığımız her ibadetin karşılığında onlarca sevap vermekte, işlediğimiz günahları ise misliyle cezalandırmaktadır. bu kadar kolaylığa rağmen hala cennete girmemeye ısrar edercesine günahlara dalıp ibadetleri ihmal etmek ancak cehaletten kaynaklanır. akıllı bir insanın bu kadar fırsatı şu ömrü hayatında geri çevirmesi, bütün hayatını müsrifane çarçur etmesi ne büyük bir gaflet ve ne korkunç bir cehalettir.

yapmamız gereken şey; bir an önce aklımız başımıza almak, bu sonsuz cömert rabbimizin hesapsızca verdiklerini akılsızca geri çevirmemek için ibadetler hususunda ciddiyetimizi takınmak, hayatın bizlere verilen en büyük sermaye olduğu bilincine vararak her anımızı bir sorumluluk duygusu içinde yaşamak ve her hareketimizin hesabı bize sorulmadan önce bizim bu hesabı görecek bir yaşam kalitesine ulaşmanın çabasını vermektir.

http://www.cogitosozluk.net...
devamını gör...
balığı bırakın bir suya, önce dibe gider. dibini görür balık zira suyun derinliği kadardır kadri. ben de bir balık gibi, yeni bir meclise dahil olunca, kadrimin kaynağı olan Allah'a ses etmeden, bir sesimin olabileceğine inanmıyorum. kadrimi bahşeden Allah'a sunacak bir çift kelamım yoksa, kellesiz kalmak efdaldir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.