bakara suresi 115

1 /
dua ederken gökyüzüne bakan ve hala Allah'ın gökte olduğunu düşünenlere hatırlatmalık ayet.
Allah zaman ve mekandan bağımsızdır. her şey allah'ın tezahürüdür. integrali bile zor çözen beyinler için sonsuzluğu idrak etmek imkansızdır. ki zaten insan ölçemediği her şeye sonsuz der. kafaları yakar.
ne tarafa dönersek dönelim allah'ın vechi oradadır çünkü madde, mekan, fizik denilen şey bizim sandığımız gibi bir şey değil. varlık sahibi değiller. allah var olan her şeyi iki harfli bir kelimeden yarattı. kün fe yekün. yaratılmış olan her şey bir anlatım, bir misal, simge, mana, ayet. kainat bir kitap ve her şey kelimelerden ibaret. bu yüzden ilk emir oku oldu.

allah fiziksel olarak kuşatmaz çünkü fizik diye bir şey yok. allah bilgiyle kuşatır. ilmiyle kuşatır. bu yüzden allah yine ilimle, bilgiyle görülür başka türlü görülmesi mümkün değildir.
--- alıntı ---

kıble kendisine müştebih olan kimse bittaharri kıldığı namazı kıbleye isabet edemediği tebeyyün etmek takdirinde iade etmez.

sahabe hazeratı bir leyl-i muzlim-i seferde salat-ı teheccüdü her biri bittaharri bir tarafa müteveccihen kılmış oldukları ınde's-sabah tebeyyün ederek zat-ı hazret-i risalete arz olundukta bu ayetin nazil olduğunu amir bin ukbe yahud amir bin rabia radiyallahu teala anh rivayet eylemişlerdir.

--- alıntı ---

nimet-i islam'dan.
1. ve li allâhi : ve Allah içindir, Allah'ındır
2. el meşriku : şark, doğu
3. ve el magribu : ve garb, batı
4. fe : artık
5. eynemâ : hangi, herhangi, taraf
6. tuvellû : dönersiniz
7. fe : o zaman, artık
8. semme : orada
9. vechu allâhi : Allah'ın Zat'ı
10. inne : muhakkak ki
11. allâhe : Allah
12. vâsiun : vasi olan, kuşatan
13. alîmun : hakkıyla bilen, en iyi bilen

"Ve lillâhil meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh(vechullâhi) innallâhe vâsiun alîm"

Doğu da, batı da Allah'ındır. Bundan dolayı her nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah Vâsi'dir, Alîm'dir.