başlığı tanımlamıyor

1 /
muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma.

muhammed(sav) allah'ın elçisidir. onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. onları rükûa varırken secde ederken görürsün. allah'tan lütuf ve rıza isterler. yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. bu, onların tevrat'taki vasıflarıdır. incil'deki vasıfları da şöyledir: onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.