çocuk hizmetleri genel müdürlüğü

1 /
eski adıyla bilinen çocuk esirgeme kurumudur aslında, daha sonra çocuk hizmetleri genel müdürlüğü başlığı altında toplanarak korunması gereken çocuklar için çok yönlü hizmet yolunda devam etmektedir.
aile ve sosyal politikalar bakanlığı'nın ana hizmet birimlerinden birisi.


--- alıntı ---

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
b) Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce çocuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.
ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.
d) Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak.
e) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksaklıklara ve yetersizliklere karşı gerekli önlemleri ivedilikle almak.
f) Özel surette korunması gereken çocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini teminen, fiziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı gibi hususlarda her türlü önlemi almak.
g) Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe
yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak.
ğ) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak.
h) Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve
dayanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek.
ı) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek.
i) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri yürütmek ve
koordinasyonunu sağlamak.
j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

--- alıntı ---