hz ishak

1 /
yahudilere ve dolayısıyla hristiyanlara göre* hz. ibrahim'in kurban etmeye götürdüğü oğludur. hz. ishak'ın soyundan israiloğulları'nın, hz. ismail'in soyundan arapların türediğine dair bir şeyler de duymuş olmakla beraber şu an bunu akademik olarak destekleyemiyorum. gerçekten de bu samilik orada mı ayrılıyor emin değilim. fakat bu karışıklığın altında böyle bir milliyetçilik olması muhtemel ki yahudiler ismail'in soyunu kötüleyerek bunu açıktan yapıyorlar.

kur'an'da ise hangi oğulun kurban edilmeye götürüldüğüne dair net bir isim geçmiyor. fakat farklı ayetleri yorum yoluyla hz. ismail olduğuna ulaşanlar var.
hz İbrahim'in kurban niyetine kesmek istediği evladı. herkes İsmail bilir nedense ama pek çok müfessir ve inanılmaz derecede fazla yahudi kitabında İshak olduğu belirtilir. ilk dönem tesirlerinde de İshak olduğu söylenir. neden İsmail diye diretmisler anlaşılır şey değil. ayrıca ne fark eder ha İshak ha İsmail mesele isim mi?
Şam ve Filistin ahâlisine gönderilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın ikinci oğludur. Annesi hazret-i Sâre’dir. Büyük kardeşiİsmail aleyhisselamdan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir.

İbrahim aleyhisselam, Nemrûd’un ateşinden kurtulduktan sonra, Bâbil’den hicret ederek, kendisine inananlar ve hanımı Sâre Hatun’la birlikte Mısır’a gitti. Oradan da Filistin ve Şam diyârına döndü. Sâre Hatun’un gençliğinde çocuğu olmamıştı. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı ve annesi Hâcer Hatun’u Mekke’ye bıraktıktan sonra, Şam diyârına döndü. Allahü teâlâ yaşlıyken Sâre Hatun’a bir oğul ihsân edeceğini, Cebrâil aleyhisselam vâsıtasıyla müjdeledi. Sâre Hatun, bu müjdeye sevindiği için oğluna İshak ismi verildi. İshak İbrânice “güler” mânâsına gelir.

Allahü teâlânın Lut Kavmini azgınlıkları sebebiyle helâk ettiği sene İshak Aleyhisselam doğdu. Şam diyârında büyüyünce, babası ve annesi ile Mekke’ye gitti. Kâbe-i muazzamayı ziyâret edip, ağabeyi İsmail aleyhisselamla görüştü. Üçü birlikte Filistin’e döndüler. Burada anne ve babasına hizmet etti. Her sene hac zamânında Mekke’ye gitti. Bir rivâyette babasının sağlığında, başka bir rivâyette ise vefatından sonra Şam ve Filistin ahâlisine peygamber olarak gönderildi. İbrahim aleyhisselamın dîninin hükümlerini yaymaya devâm etti. Kavmine nasihat edip, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirdi. Altmış yaşındayken, İys ve Yakub adında iki oğlu oldu. İys amcasıİsmail aleyhisselamın kızıyla evlendi. Babasının duası bereketiyle soyu bereketli olup, kısa zamanda çoğaldı. İshak aleyhisselamın diğer oğlu Yakub aleyhisselama da peygamberlik verildi. Oğul ve torunlarından peygamberler geldi. Bir adı da İsrail olan Yakub aleyhisselamın soyundan gelenlere sonradan “İsrailoğulları” denildi.

Ömrünün sonuna doğru gözlerinin görmesi zayıflayan İshak aleyhisselam, 120 sene veya daha fazla yaşadıktan sonra, Filistin’de vefat etti. Filistin’de Halîlürrahmân denilen yerde baba ve annesinin de medfûn bulunduğu mağaraya defnedildi.

Yüz ve şekil itibariyle, ahlâk ve yaşayışta babası hazret-i İbrahim’e çok benzeyen İshak aleyhisselam, Kur’ân-ı kerîm’de ilim sâhibi olarak zikredildi.

Mucizeleri:
1. Hayvanlar açık bir lisanla peygamberliğine şehâdet ederlerdi.

2. Duâ etmesi üzerine dağın harekete geçmesi: İshak aleyhisselam Kudüs’te insanları Allahü teâlâya îmâna dâvet edince, insanlar; “Eğer şu dağı harekete geçirirsen, îmân ederiz.” dediler. İshak aleyhisselam dua edince dağ sallanmaya başladı. Kudüs halkı hep birlikte îmân ettiler.

3. İshak aleyhisselam merkebine binip bir dağa çıkmak isteyince merkebin ön ayakları kısalır, arka ayakları uzardı. Dağdan aşağı inerken de tersi olurdu.

4. İshak aleyhisselamın duası bereketiyle Allahü teâlâ ölmüş hayvanları diriltirdi.

5. Şam ahâlisinin arzusu üzerine yaptığı dua netîcesinde, elini sırtına koyduğu bir koyun, hemen kuzulamış daha sonra ard arda dokuz defâ yavrulamıştır.
şam ve filistin ahalisine (halkına) gönderilen peygamberlerden.

ibrahim aleyhisselamın ikinci oğlu olup, annesi hazret-i sare'dir. ibrahim aleyhisselamın dinini insanlara tebliğ etti. ismi, kur'an-ı kerim'de on yedi yerde bildirilmiştir. allahü teala kur'an-ı kerim'de mealen buyurdu ki:

biz ibrahim'e oğlu ishak'ı ve ishak'ın oğlu yakub'u hibe ettik ve herbirine hidayet ve nübüvvet (peygamberlik) verdik. (en'am suresi: 84)

kullarımız ibrahim, ishak ve yakub'u da zikreyle (hatırla, an). onlar taat ve ibadette kuvvet, kudret ve dinde basiret (anlayış) sahibleridir. (sad suresi: 45)

ibrahim aleyhisselam hazret-i hacer ve oğlu ismail'i aleyhisselam mekke'ye bıraktıktan sonra, rüyasına sadakat, bağlılık gösterip, ismail aleyhisselamı kurban etmekle ilgili imtihanda başarılı olunca, allahü teala ona ihtiyar yaşta bulunan hazret-i sare'den ishak adlı bir oğul ihsan etti. şam diyarında (filistin ve suriye) doğan ishak aleyhisselam büyüyünce babası ve annesiyle mekke'ye gitti. kabe-i muazzamayı ziyaret edip ağabeyi ismail aleyhisselamla görüştükten sonra, üçü birlikte filistin'e döndüler. ishak aleyhisselam anne ve babasına hizmet etti. her sene hac zamanında mekke'ye giderek hac ibadetini yerine getirdi. şam ve filistin ahalisine peygamber olarak gönderildi.

ibrahim aleyhisselamın dininin hükümlerini insanlara anlattı. altmış yaşındaykenallahü teala ona ıys ve yakub adında ikiz olan iki oğul ihsan etti. ıys, amcası ismail aleyhisselamın kızı ile evlendi. babasının duası bereketiyle, soyu bereketli olup, kısa zamanda çoğaldı. yakub aleyhisselama da peygamberlik verildi. ishak aleyhisselam yüz yirmi sene veya daha fazla yaşadı. vefat edince filistin'de halilürrahman civarında baba ve annesinin de kabrinin bulunduğu mağaraya defnedildi. (ibn-ül-esir-sa'lebi, nişancızade)

*


--- alıntı ---

İbrahim (a.s)'ın Hz. Sâre'den doğan ikinci oğlu.
Hz. Sare'nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail'i doğurunca, Hz. Sare üzülmüştür. Hz. İbrahim yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah'ın bir lütfü ve mucizesi olarak İshak (a.s) doğmuştur (bk. Hakim, Müstedrek, 11, 556).
Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır: "And olsun ki, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip; "Selam", dediler. O da "Selam" dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar "korkma biz lut kavmine gönderildik" dediler. İbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İshak'ı ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Kadın "vay, kendim koca bir karı,
şu zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş" dedi. Melekler "ey evin hanımı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah'ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir" dediler" (Hud, 11 /73).
İshak (a.s)'ın tarih kitaplarında anlatılan şemaili şöyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli, yüzü güzel,
konuşması düzgün, saçı, sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)'a benzerdi (Hakim, Müstedrek, 11, 557). Hz. İshak'ın Yakub ve 'Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays, Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti (Hakim, Müstedrek, 11, 557).
İshak (a.s) Kur'an-ı Kerim'de de övülmüştür: "Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an! Biz onları ahiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdir" (Sâd, 38/45-47). İshak (a.s) babasının ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş, Allah'u Teala onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.
"İbrahim'e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak'ı müjdeledik. Hem ona hem de İshak'a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmedeni de vardır" (es-Saffat, 37/112, 113)
Hz. İshak rivayete göre yüzaltmış yaşlarında bu günkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim (a.s)'ın Mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir. (İbnu'l-Esîr el-Kâmil fi't- Tarih, 1, 127).

--- alıntı ---

*
şžam ve Filistin ahâlisine gönderilen peygamberlerden. ibrâhim aleyhisselâmın ikinci oğŸludur. Annesi hazret-i Sâre'dir. Büyük kardeşŸi ismâil aleyhisselâmdan kaç yaşŸ küçük olduğŸu bilinmemektedir. ibrâhim aleyhisselâm, Nemrûd'un ateşŸinden kurtulduktan sonra, Bâbil'den Hicret ederek, kendisine inananlar ve hanımı Sâre Hâtun'la birlikte Mısır'a gitti. Oradan da Filistin ve şžam diyârına döndü. Sâre Hâtun'un gençliğŸinde çocuğŸu olmamışŸtı. ibrâhim aleyhisselâm oğŸlu ismâil aleyhisselâmı ve annesi Hâcer Hâtun'u Mekke'ye bıraktıktan sonra, şžam diyârına döndü. Allahü teâlâ yaşŸlıyken Sâre Hâtun'a bir oğŸul ihsân edeceğŸini, Cebrâil aleyhisselâm vâsıtasıyla müjdeledi. Sâre Hâtun, bu müjdeye sevindiğŸi için oğŸluna ishâk ismi verildi. ishâk ibrânce ''güler'' mânâsına gelir.

Allahü teâlânın Lût kavmini azgınlıkları sebebiyle helâk ettiğŸi sene doğŸdu. şžam diyârında büyüyünce, babası ve annesi ile Mekke'ye gitti. Kâbe-i muazzamayı ziyâret edip, ağŸabeyi ismâil aleyhisselâmla görüşŸtü. Üçü birlikte Filistin'e döndüler. Burada anne ve babasına hizmet etti. Her sene hac zamânında Mekke'ye gitti. Bir rivâyette babasının sağŸlığŸında, başŸka bir rivâyette ise vefâtından sonra şžam ve Filistin ahâlisine peygamber olarak gönderildi. ibrâhim aleyhisselâmın dininin hükümlerini yaymaya devâm etti. Kavmine nasihat edip, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirdi. AltmışŸ yaşŸındayken, iys ve Yâkûb adında iki oğŸlu oldu. iys amcası ismâil aleyhisselâmın kızıyla evlendi. Babasının duâsı bereketiyle soyu bereketli olup, kısa zamanda çoğŸaldı. ishâk aleyhisselâmın diğŸer oğŸlu Yâkûb aleyhisselâma da peygamberlik verildi. OğŸul ve torunlarından peygamberler geldi. Bir adı da isrâil olan Yâkûb aleyhisselâmın soyundan gelenlere sonradan ''isrâiloğŸulları'' denildi.

Ömrünün sonuna doğŸru gözlerinin görmesi zayıflayan ishâk aleyhisselâm, 120 sene veya daha fazla yaşŸadıktan sonra, Filistin'de vefât etti. Filistin'de Halilürrahmân denilen yerde baba ve annesinin de medfûn bulunduğŸu mağŸaraya defnedildi. Yüz ve şŸekil itibârıyla, ahlâk ve yaşŸayışŸta babası hazret-i ibrâhim'e çok benzeyen ishâk aleyhisselâm, Kur'ân-ı kerim'de ilim sâhibi olarak zikredildi.

Mûcizeleri:

1- Hayvanlar açık bir lisanla peygamberliğŸine şŸehâdet ederlerdi.


2- Duâ etmesi üzerine dağŸın harekete geçmesi: ishâk aleyhisselâm Kudüs'te insanları Allahü teâlâya imâna dâvet edince, insanlar; ''EğŸer şŸu dağŸı harekete geçirirsen, imân ederiz.'' dediler. ishâk aleyhisselâm duâ edince dağŸ sallanmaya başŸladı. Kudüs halkı hep birlikte imân ettiler.


3-ishâk aleyhisselâm merkebine binip bir dağŸa çıkmak isteyince merkebin ön ayakları kısalır, arka ayakları uzardı. DağŸdan aşŸağŸı inerken de tersi olurdu.


4- ishâk aleyhisselâmın duâsı bereketiyle Allahü teâlâ ölmüşŸ hayvanları diriltirdi.


5-şžam ahâlisinin arzusu üzerine yaptığŸı duâ neticesinde, eline sırtına koyduğŸu bir koyun, hemen kuzulamışŸ daha sonra ard arda dokuz defâ yavrulamışŸtır.

Kur'ân-ı kerimin Bakara, Âl-i imrân, Nisâ ve ibrâhim sûrelerinde ishâk aleyhisselâmla ilgili haberler verilmişŸtir.

git " title="git ">*