iclal aydın la haftada bir

1 /
bir dergi format? havas?nda gerçekle??en program. koltu??a yak?n çekim yap?ld????nda arkadaki ekranda iclal han?m?n bacaklar? ve ayaklar? göz k?rpmaktad?r.

program ise iclal han?m?n a???rl????ndan kaynaklanan bir havada bay?ltmaktad?r.
okumu?? etmi?? insan gülmez, e??lenmez, illa ki derin konu??mak zorundad?r. ve "ben entelektüelim. bo?? bir insan de??ilim. tamam m????" alt yap?l? bir havad?r bahsetti??imiz.
(entelektüel yazarlar?n sözlü??e yazmamas?/#2724737)

tabi ki ilk programlard?r. ilerde arap at? gibi aç?lmas?n? da ummuyor de??iliz.
tv'lerde stüdyo programlar?n?n de??erinin anla???lmas? aç?s?ndan da gayet olumludur, ayn? zamanda.

zira tv denilen mevzuda stüdyo program?lar? ve diziler vs. dengeli bir ??ekilde yay?lmal?. paso dizilere aban?lmamal?d?r...