insan olmak

1 /
insanların genel olarak davranışlarını gözlemlediğimizde korkulandır.

mesela hayvanlara bak.
en vahşi olanına, en tehlikeli olanına, en yırtıcı olanına.
karnı doyduğu zaman zevkine saldırmaz veya boş yere diğer canlılara zarar vermez.
karnını doyurmak için saldırır, tehlikede olduğu için saldırır veyahut otoriteyi sağlamak için saldırır.

ama insanoğlu öyle mi?
tüm hayvanlardan daha aç gözlü, tüm hayvanlardan daha acımasız, tüm hayvanlardan daha vahşi.

haliyle insan olmaktan korkmak lazım.
Muhyiddin Abdal'ın insan insan eserinin şu sözleri geldi aklıma:
İnsan, insan derler idi
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyu söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim.

ve tabi Tin suresinde geçen Alâ-yi illiyyîn ve esfel-i safilin arasındaki insanın seviyeleri hatrıma geldi. Allah , kişiyi insanlık ve ameline bağlı olarak en yüksek mertebe olan alâ-yi illiyyin ya da esfel-i safilin makamında değerlendirir.
--- alıntı ---


•İnsan şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi,

•Ve hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi,

•Ve kâinat Kur’ân’ının âyet-i kübrası,

•Ve İsm-i Âzamı taşıyan âyetü’l-kürsîsi,

•Ve kâinat sarayının en mükerrem misafiri,

•Ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru,

•Ve kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında, varidat ve sarfiyatına ve zer’ ve ekilmesine nezarete memur,

•Ve yüzer fenler ve binler san’atlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mes’uliyetli nâzırı,

•Ve kâinat ülkesinin arz memleketinde, Padişah-ı Ezel ve Ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı,

•Ve cüz’î ve küllî harekâtı kaydedilen bir mutasarrıfı,

•Ve semâ ve arz ve cibâlin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrâyı omuzuna alan,

•Ve önüne iki acip yol açılan, bir yolda zîhayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı,

•Çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i küllî,

•Ve Kâinat Sultanının İsm-i Âzamına mazhar ve bütün esmâsına en câmi’ bir âyinesi, ve hitabât-ı Sübhâniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hassı,

•Ve kâinatın zîhayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı,

•Ve hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zîhayatı,

•Ve istidatça en zengini,

•Ve lezzet-i hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle âlûde,

•Ve bekàya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok lâyık ve müstehak ve devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun bekàya karşı arzusunu tatmin etmeyen,

•Ve ona ihsanlar eden Zâtı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok hârika bir mu’cize-i kudret-i Samedâniye ve bir acûbe-i hilkat,

•Ve kâinatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi şehadet eden, böyle yirmi küllî hakikatlerle Cenâb-ı Hakkın Hak ismine bağlanan--- alıntı ---

İşte böyle bir şey insan olmak. Yani aslında çok önemli bir vazifemiz var ama gaflet yüzünden anlamıyoruz.
Zordur. Hakkı gözetmek zordur. Hakkı incitmemek zordur. Takva hakkı incitmemeye çalışmaktır. İnsan kamil olmadan af buyurun ne kadar öküz olduğunu anlayamaz. Bazen dank ediyor ara ara kırılan potların şangırtısından. Af buyurun hepimiz değerli eşyalarla dolu mükemmel bir sarayda gezinen koca öküzler gibiyiz. İnsan zalimdir cahildir buyuruyor Allah. Hem kırar döker hem bunun farkında bile olmaz. Allah bizi öküzlüğünü bilenlerden eylesin.

süfyan ı sevri hzleri camiye dalgınlıkla sol ayakla girince kendisine öküz anlamına gelen Sevr lakabını takmış. Onun ks. ki tabiinin büyüklerindendir kendisi, sevr diye anıldığı dünyada biz ne oluruz varın siz hesap edin.