inşirah suresi

1 /
inşirÂh sÛresi. (سورة الانشراح)

kur’ân-ı kerîm’in doksan dördüncü sûresi.

mekke döneminde duhâ sûresinden sonra nâzil olduğu konusunda ittifak vardır. nüzûl sırasına göre on ikinci sûre olduğu kabul edilir. sekiz âyetten oluşan sûrenin fâsılası ا، ب، ك harfleridir. adını “elem neşrah leke” ifadesinden almıştır. elem neşrah, elem neşrah leke ve şerh sûresi olarak da anılmaktadır. tâbiînden tâvûs b. keysân ve ömer b. abdülazîz’in duhâ ile, üslûp ve mâna bakımından bunun devamı mahiyetindeki inşirâh sûrelerini tek sûre olarak kabul ettikleri ve aralarını besmele ile ayırmadan aynı rek‘atta okudukları nakledilmektedir (fahreddin er-râzî, xxxıı, 3; Âlûsî, xxx, 165). ancak bütün kıraatlerde bunlar iki ayrı sûre olarak okunmuş ve bu anlayış genel kabul görmüştür.

duhâ gibi inşirâh sûresi de hz. peygamber’in tebliğin ilk dönemlerinde mâruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla indirilmiştir. sûrenin nüzûl sebebi olarak fakirliklerinden dolayı putperestler tarafından aşağılanan müslümanların teselli edilmesi de gösterilmektedir (süyûtî, s. 213).

sûrenin başında hz. peygamber’e, “senin göğsünü açmadık mı?” şeklinde hitap edilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün üzerinden kaldırıldığı bildirilir. daha sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her güçlükle birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki defa zikredilir. sonunda ise resûl-i ekrem’e boş kaldığı zamanlarda çaba sarfetmesi ve rabbine yönelmesi emredilir.

ilk âyetin yorumuyla ilgili olarak iki farklı görüş nakledilmektedir. bunlardan birine göre âyet, hz. peygamber’in çocukluk döneminde (müslim, “Îmân”, 261) veya mi‘racın meydana geldiği gece (buhârî, “menâķıbü’l-enśâr”, 42; müslim, “Îmân”, 263) cebrâil tarafından göğsünün yarılarak kalbinin çıkarılmasına, zemzem suyu ile yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle doldurularak tekrar yerine konulmasına işaret etmektedir (bkz: şakk-ı sadr). müfessirler arasında yaygın kabul gören ikinci görüş ise âyetin cismanî bir müdahaleyi değil peygamber’in ruhunun ilim ve hikmetle zenginleştirildiğini, üzüntü ve sıkıntısı giderilerek kalbine ferahlık verildiğini ifade etmektedir. ibn abbas’ın da âyeti, “biz senin göğsünü islâm’a açtık” şeklinde tefsir ettiği bildirilmiştir (buhârî, “tefsîr”, 94). en‘âm sûresinde (6/125), “allah, hidayetini dilediği kimsenin göğsünü islâm için açar” ve zümer sûresinde (39/22), “allah’ın islâm için göğsüne genişlik verdiği kimse rabbi tarafından hidayet nuru üzerinde değil midir?” buyurulması da bu yorumu desteklemektedir.

inşirâh sûresinin, “senin üzerinden ağır bir yükü kaldırdık” meâlindeki âyetiyle, peygamberlikten önce veya peygamberliğin ilk dönemlerinde resûlullah’ı çok üzen ve tahammülü güç olan zorlukların kaldırılması kastedilmiştir. Âyetteki vizr kelimesinin “ağır günah” mânasında olduğunu, dolayısıyla burada hz. peygamber’in günahlarının bağışlanmasının kastedildiğini söyleyenler bulunmakla birlikte ağırlığı özellikle vurgulanmış olan bir günahın resûl-i ekrem’le irtibatlandırılması uzak bir ihtimal olarak görünmektedir. resûlullah’ın bu âyet nâzil olunca, “bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gelemez” dediği rivayet edilmektedir (hâkim, ıı, 528). Âyette güçlükle beraber kolaylığın bulunacağına iki defa vurgu yapılması bir yandan resûl-i ekrem’in, karşılaşacağı şiddetli engelleme ve zorlukların rahatlama ile sonuçlanacağına kesin olarak güvenmesini sağlamayı amaçlamakta, öte yandan müminlere mâruz kalacakları sıkıntı ve haksızlıklar karşısında yılgınlığa düşmemelerini, allah’a daima güvenmelerini, iyimserliklerini koruyup güzel günler için çalışmalarını telkin etmektedir. nihayet sûrenin sonunda hz. peygamber’in şahsında bütün müminlerden allah’a bağlılıklarını sürdürmeleri istenmektedir.

inşirâh sûresinin faziletiyle ilgili olarak, “kim elem neşrah sûresini okursa âdeta üzüntülü olduğum sırada yanıma gelip beni rahatlatmış sayılır” meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (zemahşerî, ııı, 222) bu rivayet muteber sayılmamıştır. türkçe’deki, “elif demeden ‘fergab’a çıkılmaz” deyiminde bu sûrenin son kelimesine işaret vardır. son devir osmanlı âlimlerinden edirne müftüsü fevzi efendi Ķudsiyyü’l-feraĥ fî tefsîri sûreti elem neşraĥ (istanbul, ts.) adıyla bir eser kaleme almıştır. bibliyografya:

buhârî, “tefsîr”, 94, “menâķıbü’l-enśâr”, 42; müslim, “Îmân”, 261, 263; taberî, câmi`u’l-beyân, xxx, 150-152; hâkim, el-müstedrek, ıı, 528; zemahşerî, el-keşşâf (beyrut), ııı, 222; ibnü’l-cevzî, zâdü’l-mesîr, ıx, 162-167; fahreddin er-râzî, mefâtîĥu’l-ġayb, xxxıı, 2-7; aynî, `umdetü’l-ķārî, kahire 1392/1972, xvı, 165-166; süyûtî, lübâbü’n-nüķūl fî esbâbi’n-nüzûl, beyrut, ts. (dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), s. 213; Âlûsî, rûĥu’l-me`ânî, xxx, 165-172; ibn Âşûr, el-taĥrîr ve’t-tenvîr, tunus 1984, xxx, 407-418; elmalılı, hak dini, vııı, 5911-5926; “el-inşirâĥ”, udmi, ııı, 410-411.

kâmil yaşaroğlu *
5.ve 6.ayetleri nedeniyle çokça okunandır.yaratıcı yüzyıllar öncesinden bize hiçbir terapistin,hekimin,nesnenin veremeyeceği kadar huzur veren ayetlerini indirmiş.bana göre birçok sıkıntının dermanı bu surede gizli ya da açık açık bu surede.*
Bir arkadaşım geçenlerde çok dertli olduğu bir dönemde rüyasında ona "vizrak" diye bir şey söylenir.

Günlerce bunun ne olduğunu anlayamaz. Nihayet bir gün bu sureyi işittiğinde hemen hatırına gelir.

Böylece anlar ki, o mesaj inşirah suresinin şifasından faydalanmaya çalışması için bir uyarıdır.

Sonrasında manevi olarak ferahlamak için şifa verici özelliği olan bu sureyi okumaya başlar.
kur'an-ı kerim'in 94. suresi.

inşirah suresi, mekke'de nazil oldu (indi). sekiz ayet-i kerimedir. resul-i ekremin kalbinin açılma hadisesine işaret edildiğinden, suret-ül-inşirah denilmiştir. insanoğlunun hayatı ve çalışmanın esas olduğu bildirilmektedir. (ibn-i abbas, razi, taberi)

allahü teala inşirah suresinde mealen buyurdu ki: (ey resulüm!) senin için, senin zikrini yükselttik. (ayet: 4)

kim inşirah suresini okursa, sanki ben elemli iken bana gelip, beni ferahlandırmış gibi olur. (hadis-i şerif-envar-üt-tenzil ve esrar-üt-te'vil)

*