yegâh

1 /
Farisî kökenli bir kelimedir. Türk musikisinde ise aynı isimle hem bir makâm hem de bir sestir. Birinci gamda, pestde kaba çargah perdesi ile aşiran sesler arasında bir perdedir. Kaba re olarak da anılır.