credo ergo sum

inanmanın başı yönlendirilme olduğundan güvenilmez bir düstur. en basit örnek hemen herkesin doğduğu ailenin ve içinde bulunduğu toplumun inançlarını benimsemesidir.inanmak körken, inanarak bilmek imkansızdır.
devamını gör...
--- alıntı ---

zemahşerî (1075–1144) hayati asıl adı mahmud'tur. doğduğu şehirden dolayı "zemahşerî", uzun süre mekke'de yaşadığından ötürü de "carullah" lakaplarıyla anılmıştır. mutezile akidesine bağlı bir alimdir. özellikle arap dili ve edebiyatı ile belagat konusunda dahi bir hüviyete sahiptir. risale-i nur'da; "dâhî imam" (sözler, s. 411), "belagat imamı" (işaratü'l-i'caz, s. 184) olarak tavsif edilmekte ve mutezile akidesine bağlı olmasına rağmen, "muhakkıkîn-i ehl-i sünnet" (mektubat, s. 437-38) tarafından tekfir ve tadlil yani küfür ve dalalete düşmekle itham edilmediği belirtilmektedir. zemahşerî olar mahmud, harezm'de tıp, lügat ve nahiv sahasında önemli bir konuma sahip olan ebu muzar mahmud bin cerir el-zebbî'den ders aldı. dil ve edebiyat derslerinin yanında, aldığı eğitimin etkisiyle mutezile akidesine bağlandı. üstün zekası ve gösterdiği başarıdan dolayı hocasından maddi manevi destek gördü. bir ara buhara'ya da gidip orada da eğitim aldı. bu tarihlerde hüküm süren büyük selçuklu sultanı melikşah ve veziri ünlü nizamülmülk'ten de himaye ve destek gördü. mahmud, ilim tahsil etmek gayesiyle muhtelif beldeleri dolaştı. harezm'den ayrıldıktan sonra horasan'a gitti. orada bulunan ileri gelenlerle temas kurdu. akabinde isfahan'a gitti. burada da melikşah'ın oğlu ile görüştü ve onu öven bir kaside kaleme aldı. bağdat'ta bulunan nizamiye medresesi'nde aldığı eğitim ayrı bir öneme haizdir. burada hadis, fıkıh, nahiv ve edebiyat dersleri aldı. arapça ve dilbilim konusunda uzman olarak yetişti.
mahmud, şiddetli bir hastalığa yakalanınca mekke'ye gitti. mekke şerifi ebü'l-hasan ali b. hamza tarafından çok iyi karşılandı. aralarında samimi bir dostluk teşekkül etti. aralarındaki şahsi dostluğun oldukça iyi noktada olduğu, birbirleri için karşılıklı şiir yazmalarından da anlaşılmaktadır. mahmud zemahşeri, bu süre zarfında arap yarımadasında gerçekleştirdiği seyahatler ve araplarla girdiği yakın diyalog neticesinde arap dili ve edebiyatının incelikleri, zenginliği konularında oldukça önemli bilgilere sahip oldu. teferruatlı bilgiler edindi.
mahmud, son gelişi ve değişik zamanlarda hac vesilesiyle geldiği mübarek beldelerde uzun süre kaldı. özellikle uzun süre mekke'de kaldığından dolayı kendisine, Allah'ın komşusu anlamına gelen "carullah" denmeye ve bu unvanla anılmaya başlandı. memleket özlemiyle harezm'e döndüyse de bir süre sonra tekrar mekke'ye geldi. birinci gelişinde iki, bu gelişinde de üç olmak üzere beş yıl mekke'e kaldı. daha sonra harezm'e dönerken bağdat'a uğradı. büyük bir ilgi ile karşılandı. burada ders vermeye başladı. aynı zamanda kendisini yetiştirmeye ve dersler almaya devam etti. bilime katkilari zemahşeri, bütün mesaisini ilme verdiği ve bu gaye ile sık sık seyahat ettiği için evlenmedi. yaşadığı dönemin önemli alimleri arasında yer aldı. dil ve tefsir alanında büyük otorite olarak kabul edilip, verdiği dersler büyük ilgi gördü. bu alanda harezm, irak, horasan, hicaz gibi beldelerde, sahasında zamanın önemli alimleri arasında yer aldı. bediüzzaman onu; "dâhî imam" (sözler, s. 411), "belagat imamı" (işaratü'l-i'caz, s. 184) gibi ifadelerle tavsif etmektedir. kendisinden ders alan bazı talebeleri önemli hatipler arasında yer aldılar ve camilerde vaaz verdiler. belagat ilmindeki üstün kişiliği ve bu sahada yazdığı "keşşaf tefsiri" büyük beğeni toplayan ve kabul gören bir eserdir. ehl-i sünnet alimleri belagat ile ilgili konularda bu eserden önemli ölçüde yararlandılar.
mahmud, bağdat'tan harezm'e geçti. ceyhun nehri kıyısındaki ürgenç'e yerleştikten birkaç yıl sonra, 1144 yılında vefat etti.
belagatta dahi alim olan zemahşeri, kur'an-ı kerim'in belagatı ile ilgili olarak, "kur'ân'ın belâgatı, tâkat-ı beşerin fevkindedir; yetişilmez" (sözler, s. 411) tespitinde bulunmuştur.. konu ile ilgili olarak teferruatlı bilgiler vermektedir. risale-i nur'un veciz bir şekilde aktardığı kur'an belagatı, dahi imamların tasdiklerinin aktarılmasıyla ve örneklerle akla kabul ettirilmektedir. sure ve ayetler yirmi sene gibi uzun bir zaman zarfında ve peyderpey nazil olduğu halde, bir anda inmiş gibi aralarında sağlam bir münasebet vardır. nüzulün çok sayıda sebepleri olduğu halde sanki tek bir sebeple indirilmiş gibidir. çok sayıda ve farklı sorulara verilen cevaplar, birbirleriyle o kadar mükemmel bir şekilde uyum halindedirler ki, sanki tek bir suale cevap verilmiş gibi harikulade bir düzene sahiptir. birbirine zıt, birbirinden farklı hükümlere verilen beyanlar olmasına rağmen öyle mükemmel bir intizam var ki, sanki tek bir olay beyan edilmiş gibidir. bu ve buna benzer çok sayıda özellikleri incelenen binlerce kez, milyonlarca alim ve araştırmacıların şehadetleri ile kur'an-ı kerim'in beşer kelamı olamayacağı ve beşerin elinin yetişemeyeceği ortaya konulmuştur. işte bu hakikati ortaya koyanlardan birisi de zemahşeri'dir. (sözler, s. 378)
zemahşerî, mutezile akidesine mensup olması hasebiyle küfre düşmesi ve dalaletle itham edilip edilmemesi tartışma konusu olmuştur. bediüzzaman, bazı dalalet ve bid'at fırkalarına mensup bazı zatların ümmet tarafından reddedilmediklerinden söz etmektedir. mesela, zemahşerî bu akidede mutaassıp bir ferd olduğu halde "muhakkıkîn-i ehl-i sünnet", şiddetli itirazlarına rağmen onu küfre girmekle ve dalalete düşmüş olmakla itham etmediklerini, ayrıca, kendisi için bir kurtuluş yolu aradıklarından söz etmektedir. bunun sebebini irdeleyen bediüzzaman, şu açıklamalarda bulunmaktadır:
zemahşerî'nin ehl-i sünnete itiraz ederken, hak zannettiği mesleğinin muhabbetiyle hareket ettiğini bildirmektedir. ehli sünnete göre her fiilin yaratıcısı cenab-ı hakk'tır. küçüğü büyüğü fark etmez. sinekten, deveye ve yerden göğe kadar her şey ve her fiil cenab-ı hakk'ın iradesi dahilinde cereyan etmektedir. zemahşerî'nin nazarında hayvanlar kendi fiillerinin yaratıcısıdırlar. Allah böyle basit şeylerle uğraşmaz. güya, cenab-ı hakk'ı basit şeylerden tenzih etmektedir. bu hükmü de cenab-ı hakk'a olan muhabbetine binaen vermektedir. bu inancıyla fiillerin halkı konusunda ehl-i sünnet ile ters düşmektedir. diğer mutezile imamları ise daha ziyade muhabbet-i haktan değil, bu konuda ehl-i sünnet'in yüksek düsturlarına akılları yetişemediğinden, fikirleri kâfi gelmediğinden ötürü inkâr yoluna saptıklarından küfre düşmüşler ve fikirleri de reddedilmiştir. neticede, zemahşerî gibi zatlar; hallerine, meşreblerine bağlılıklarından ve şeriat adabındaki zevkin yüksek derecesine erişemediklerinden lakayt kalmışlar. müdakkik büyük islam alimleri de yoldan sapmış ve küfre dalmış fırkaların tüm mensuplarını aynı kefeye koymayıp, farklı değerlendirmelere tabi tutarak kadirşinaslık örneğini göstermişlerdir. (mektubat, s. 437-438).
zemahşerî bu eserini mekke'de ikameti esnasında kaleme almış ve iki senede tamamlamıştır. aslında çevresinden gelen istekler üzerine fevâtihu'ssuver ve bakara sûresi tefsirine dair bazı bilgileri daha önceden yazmışsa da daha önce adı geçen mekke emirî ve edîb ali ibn hamza ibn vehhâs'ın da teşviki ile tam bir tefsir yazmaya karar vermiş ve bu eserini meydana getirmiştir. bu tefsirini vefat ettiği yıl tamamladığı nakledilir.
el-keşşâf müellifi, kendinden önce yazılmış tefsir ve müfessirlerden büyük ölçüde istifade etmiş, eserinde onlardan nakillerde bulunmuştur. bu cümleden olarak tâbiûn devri âlimlerinden olan mücâhid ibn cebr (ö. 104/722), mu'tezile âlimlerinden amr ibn ubeyd (ö.144/761) ve ebu bekr el-asamm (ö. 311/923), maâni'l-kur'ân müellifi ebu ishak ez-zeccâc (ö. 311/923), abdullah ibn deresteveyh (ö. 347/958), er-rummânî (ö. 384/994) ve kadı abdülcebbâr (ö. 415/1024) gibi meşhur isimler yanında yüzlerce kurrâ, dilci, fakih ile sahabe ve tabiûn devri müfessirlerinden nakillerde bulunmuştur. zemahşerî'nin bu tefsiri daha ziyade dil ve belâğat bakımından önemlidir ve belâğat yönünden kur'ân'ın mucizelinini ortaya koymaya çalışmıştır. bu yönüyle kendinden sonra gelen bütün dirayet tefsirleri ondan istifade etmişler ve keşşâf tefsiri "ummu't-tefâsîr=tefsirlerin anası veya ana tefsir" kabul edilmiştir.
ancak müellifi mu'tezile mezhebinden olduğu ve mezhebini te'yid eder biçimde te'villere, açıklamalara gittiği için (kulların fiillerinin yaratıcısı olması, Allah'ın âhirette mü'minlerce görülmesinin imkânsız olması, fâsığın mü'min veya kâfir olmayıp ikisi arasında bir merhalede olması, sihrin hakikatinin olmaması vs. gibi) bu tefsir çok tenkide uğramış ve eserdeki mu'tezile mezhebinin görüşlerine uygun te'villerin ayıklanması, çürütülmesi ve reddi sadedinde birçok eser, şerh, hülâsa, hâşiye ve ta'l-îka kaleme alınmış, kullandığı hadislerin tahrici yapılmıştır (keşşâf üzerinde yapılan çalışmalar, tenkidler ve reddiyeler hakkında bk. ömer nasuhi bilmen, büyük tefsir tarihi, ankara 1960, ii, 291-293).
el-keşşâf'ta, tefsire şahid olarak getirilen bin kadar beyit vardır. bu beyitler anlamı ve ne yönden şahid olarak getirildiği zor anlaşılır beyitler olup bunların şerh ve açıklamaları için de müstakil eserler yazılmıştır (meselâ bunlardan muhibbüddîn efendi'nin tenzîlü'l-Âyât ale'ş-şevâhid mine'l-ebyât şerhu şevâhidi'l-keşşâf'ı çok meşhur olup keşşâf'ın muhtelif baskılarının sonuna eklenmiştir).
keşşâf müellifi amelî mezheb bakımından hanefi olduğu için eserde fıkhî meselelerin izahında bu mezhebe uyulmakla birlikte birkaç yerde şâfiî mezhebinin tercih edildiğine de rastlanır.
eserde kırâat farklılıklarına büyük ölçüde işaret edilir. ancak çoğu kere bu kırâat farklılıkları tefsirde malzeme olarak kullanılmaz. ayrıca abdullah ibn mes'ûd, übeyy ibn ka'b, hâris ibn süveyd mushafları ile bunlar dışında bazı mushaflardaki farklılıklara da işaret edilir.
keşşâf'ın en çok tenkide uğrayan yönlerinden biri de şâz kırâatlara yer vermesi ve bunları tefsirde delil kabul etmesidir. öte yandan az da olsa isrâiliyyâta ve zayıf, hattâ uydurma hadislere de eserde yer verilmiştir. hadis ilminde otorite olan zemahşerî'nin tefsirinde bu türden hadislerin bulunmasının izahı güçtür.
keşşâf'ta ehl-i sünnet âlimlerine karşı oldukça ağır bir dille tenkidler de yer alır ve müellif zemahşerî adetâ ehl-i sünnet âlimleri ile alay ederek onların kur'ân'ı ve âyetlerini anlamaktan âciz olduklarını ileri sürer.
tefsirde genellikle soru cevap -eğer şöyle dersen ben de derim ki.- şeklinde bir muhavere metodu kullanılmıştır ki herhalde o devrin üslup özelliklerinden biri olmalıdır.
ehl-i sünnet akîdesine ters düşen birçok te'vile yer vermiş olmasına rağmen sünnî islâm dünyası medreselerinde en çok okutulan ve kendisinden en çok istifade edilen (meselâ şeyhülislam ebu's-suûd efendi'nin tefsiri irşâdu'l-akli's-selîm'de, ebu'l-berekât en-nesetî'nin medâriku't-tenzîl'inde, kâdî beydâvî'nin envâru't-tenzîl'inde ve son devir türk müfessirlerinden elmalılı hamdi yazır'ın hak dini kur'ân dili adlı tefsirinde bu son derece açıktır) tefsir özelliğine sahip bu tefsirin, kur'ân-ı kerîm'in belâğat ve icâzını en güzel ortaya koyan eser olduğu tartışma götürmez. önemli eserleri eserleri: zemahşerî, önemli ölçüde talebe yetiştirdiği ve ömrünün sonuna kadar ilim öğrenmeye devam ettiği gibi çok sayıda eser de kaleme aldı. arapça'nın dışında türkçe ve farsça'yı iyi derecede bilmesine rağmen eserlerinin büyük bir kısmını arapça olarak kaleme aldı. en önemli eserleri, bediüzzaman'ın da (işaratü'l-i'caz, s. 173) atıfta bulunduğu "keşşaf tefsiri" adlı eseridir. bu eserinde kur'an-ı kerim'in dilindeki üstünlük ve incelikleri göz önünde bulundurdu. bu eseri kendisine islam aleminde büyük bir şöhret kazandırdı. çok sayıda müellif ve müfessir kaynak olarak bu eserden yararlandı. muhtelif dillere tercüme edildi. diğer bazı eserleri; nükatü'l-arab, el-minhac, rüusu'l-mesail, el-mufassal, el-muhaccat, esasü'l-belağa, etvakü'l-zehab, makamat... şiirleri ise "divan"ında toplanmıştır. divan'ın bir yazma nüshası süleymaniye kütüphanesinde bulunmaktadır. (nuri yüce; "zemahşerî", mebia., 13. c., s. 514).

--- alıntı ---
devamını gör...
bu adama dikkat edin bu adam eski ev arkadaşım ehli sünnet vel cemaat nereye zemahşeri oraya bu nicki seçmesi ise oldukça ironiktir...
devamını gör...
mu'tezile mezhebine mensup ve tabiri caizse zehir gibi bir alimdir.. el-keşşaf adında bir tefsiri vardır ki, üzerine tartışmalar yapılmış, reddiyeler yazılmış, şerhler düşülmüştür.. çok eleştiri alır ama nedense hep bu adama içim kaynamıştır benim.. yanlışlarını(mızı) Allah affetsin, kendisiyle cennette tanışmayı çok isterim * *
devamını gör...
hz. yusuf aleyhisselamı değil, dizideki yuzesuf karakterini konu alan bir tanım girmiştir. "bizim bildiğimiz peygamber böyle olmaz, o dizideki kim ise asla hz. yusuf değildir", demek istemiştir, artı oyu hak etmiştir.
devamını gör...
sözünü ettiği olay kuran-ı kerim'de geçen kıssas değil, aksine o kıssaları baz alarak senaryolaştıran diziye yöneliktir: (bkz: yuzarsif hazretleri)

dikkat etmemiz gereken sadece, karakter ile peygamber arasındaki farktır. peygamberleri karakterleştirebilirler ama karakterleri peygamber gibi görmek doğru değildir.
devamını gör...
(bkz: #197492)

kendisinden zorunlu bir açıklama gelmiştir. ağır itham altındadır.

ömrü hayatımda hazreti yusuf aleyhisselam ile hiç karşılaşmadım. insanlara karşı tavrı nasıldı neydi bilmiyorum. elbette bir peygamber olarak üstün vasıflıydı ve kavmine rahmet vesilesiydi.


o dizide ise yuzarsif hazretleri isimli, bir oyuncunun canlandırdığı karakteri baz aldım. ve dizide oynayan kadın hakikaten güzel. adamda cool bir adam portresi çiziyor. kurandaki kıssaya hiç değinmedim bile.

ne yani o aktör gibi olmak istemiyorum belki. çünkü o adamı tanımıyorum ama o dizide çizdiği karakter gibi olmak istiyorum. ayrıca o kadar güzel bir karım da olsun istiyorum. ne var bunda. sanki adam hz. yusuf. bu ne mantık yahu.

yedi yıl kıtlık oacaktı esprisi ise çok güzel bir espri. hiçte ayeti alaya almak falan değil.

yedi yıl kıtlık olacak demiş hz. yusuf ve olmuş. bu kuranda geçen kıssa ve iman ediyorum. bununla onun ne alakası var.

dinimi tv dizilerinden öğrenmedim çok şükür.


devamını gör...
ülkücülerin saldırısına uğramıştır. pes etmiştir ve gidiyordur.

kendisini seven cogitanlar haklarını helal etsindir.

bu tanımıda inşallah, sözlüğe yaptığı bir nebzecik katkının hatırına silinmemelidir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar