demokrat tağut sistemde oy kullanmak

1. (Tematik)
insanı şirke kadar götürür demedi demeyin. vallahi ben islam için,şeriatın gelmesi için oy kullandım bahaneleri sizi kurtarmayabilir. bugün en baba şeriatçı olarak tanınan o malum partinin ağzından görüldüğü üzere demokrasi lafı düşmemektedir. öyle ki daha kendi içinde şeriatı yaşayamayan bir partinin ülkeye şeriat getirme iddiası komedyadan ibarettir.

tağut rejimlerde oy kullanmanın tek şartı şeriatın %100 geleceğinin garantisinin verilmesidir. böyle bir şeyde hayalden öteye gitmez.

tanım:yanlış olandır.
devamını gör...
3. (Tematik)
gereksizdir halbuki suudi arabistan gibi krallıkla yönetilen ülkelere gitseniz oy kullanıp şirke girmezsiniz. başa genellikle abd uşağı bir kişi geçer ama olsun önemli olan şirke girmemektir.

mesela müslüman ülkemizde %90 müslüman şirke girmemek için oy kullanmasa başa kemalistler gelir, başörtüsü, namaz, ezan, sakal yasaklanır daha güzel olur. önemli olan şirke girmesin müslümanlar. namaz kılmasalarda başlarını açsalarda önemli değildir.

(bkz: kafan çok güzelmiş güle güle kullan)
devamını gör...
4. (Tematik)
aslında üç kısım var:
bu sisteme tağut sistemi diyenler,
bu sistemi siyasal islam(mevdudi,seyyid kutup vs zihniyeti) etkilenenler..
ve meşrutiyet-i meşrua'yı benimseyenler.

ta meşrutiyet zamanında tek bir alim farklı söylüyor... diğerleri meşrutiyete karşı isyan halinde...padişahlık gitmiş...
meşrutiyet'i islamla birleştiren bir bediüzzaman var... bir eserinde diyor ki "dağlarda çobanlara meşrutiyet'i ders vermiş"...
zaman bediüzzamanı haklı çıkartıyor ve çıkartacak...

çok uzun yerler var ki... biz kısaca bazı noktalara temas edelim:

bâzı memurların ef'ali, adem-i ülfetten dolayı size yanlış ders gösterdiği ve şiddetten neş'et eden müşevveşiyetle hâl-i hazırdan fehmettiğiniz meşrûtiyeti tefsir etmeyeceğim. belki hükümetin hedef-i maksadı olan meşrûtiyet-i meşrûâyı beyân edeceğim.
işte, meşrûtiyet:

ve emruhum şura beynehüm(ve işlerde onlarla istişare et)
ve şavirhüm film emr(onların aralarındaki işleri istişare iledir)

âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer'iyedir. o vücud-u nûrânînin kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi mârifettir, lisânı muhabbettir, aklı kânundur, şahıs değildir.

evet, meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz. umum akvâmın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz. bütün eşvâk ve hissiyât-ı âliyeyi uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız. insanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. islâmiyetin bahtını, asya'nın tâliini açacaktır.

size müjde. bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder. milletin bekâsıyla ibkâ edecek; siz daha me'yus olmayınız. bir ince tel gibi her tarafa hevâ ve hevesin tehyîci ile çevrilmeye müstaid olan rey-i vâhid-i istibdâdı lâyetezelzel bir demir direk gibi, lâyetefellel bir elmas kılınç gibi olan efkâr-ı âmmeye tebdil eder; siz de, sefine-i nuh gibi emniyet ediniz. herkesi bir padişah hükmüne getiriyor; siz de hürriyetperverlikle padişah olmaya gayret ediniz. esâs-ı insâniyet olan cüz'-ü ihtiyârı temin eder, âzâd eder; siz de câmid olmaya râzı olmayınız. üç yüz milyondan ziyâde ehl-i islâmı bir aşîret gibi birbirıne rapteder; siz de o râbıtayı muhâfaza ediniz. zîrâ meşveret perdeyi attı; milliyet göründü, harekete geldi. milliyet içinde islâmiyet ışıklandı, ihtizâza geldi. zîrâ, milliyetimizin rûhu islâmiyettir; hakîki ve nisbî ve izâfiden mürekkeptir. başka millete benzemiyoruz....

anlayana...
devamını gör...
7. (Tematik)
en büyük siyaset Allah rasulünün siyasetidir. evvela putu reddetmek gerekir kadir mısıroğlu'nun dediği gibi evvela sahih akide etrafında birleşmek gerekir. fakat "la" denecek tağutlar kimlerdir Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen herkes. akp, chp, mhp, hdp hepsi ama hepsi tağuttur. bundan dolayı hem bana gösterdikleri seçenekleri hem de bu sistemin kendisini reddediyorum! tavır alıyorum hepsine kimseye kanun koyma yetkisini vermiyorum hüküm vermek sadece Allah'a aittir.

biz eğer pragmatist olsaydık kadir mısıroğlu haklı olurdu ama biz şeriatçıyız! bize göre kanunu sadece Allah koyar başkasına bu hakkın verilmesini onaylamayız.devamını gör...
8. (Tematik)
bunu kabul etmeyenlerin sözlükte oy verme butonlarının derhal kapatılması gerekir. hem bizim verdiklerimizin, hem onların verdiklerinin.

zira yanlışlıkla falan oy tuşuna basarlar kafir falan olurlar sonra Allah muhafaza.*

devamını gör...
10. (Tematik)
gerek sana ve gerekse senden öncekilere indirilen kitaplara inandıklarını ileri sürenleri görmüyor musun? bunlar karşı çıkmakla, tanımamakla emredildikleri tağutun hakemliğine başvurmak istiyorlar. şeytan onları koyu bir sapıklığa düşürmek istiyor. onlara 'allah'ın indirdiğine ve peygamber'e geliniz' dendiğinde o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. nisa 60-61
devamını gör...
13. (Tematik)
demokratların dini ferah huzur vaadeder bu dünyada. tabii demokratlara göre gayet normaldir.

ikinci akabe bey’atinde medinelilerden bey’at alırken, peygamber amcası abbas(ra), hemen atılmış ve medinelileri uyarmıştı: “bakın, öyle bir dine giriyor, öyle birini lider kabul ediyorsunuz ki, bu kabul; bütün dünyayı karşınıza almak ve bütün dünya ile savaşmayı göze almak demektir” diyordu. insanlar da bunu bile bile peygamberimiz’in safında yer alıyordu. efendimiz, dünyalık küçük bir tâviz karşılığında müslüman olmak isteyenleri bile reddediyor, sadece cennet vaad ediyordu; dünyalık bir şey değil…

islam Allah'ı birleyip tek kuvvet sahini onu kabul etmek ve onun şeriatı için uğraşmaktır. biz sadece akideyi tercih ederiz Allah bize dilerse zafer verir küfrü ve şirki Allah rasulu gibi siler geçeriz isterse Allah bizi ateşlerde yakar ashab-ı uhdud gibi önemi yok sonu cennet olsun da. önemli olan akidemiz olan kanunu sadece Allah koyarı tercih etmektir.
devamını gör...
14. (Tematik)
oy vererek seçtiğiniz tüm milletvekilleri: “atatürk ilkelerine bağlı kalacağına, cumhuriyet’i koruyacağına, laikliği ve rejimi savunacağına…” yemin etmekte, nâmusu ve şerefi üzerine söz vermektedir. hem de bu yemine tüm vatandaşları şâhit tutmaktadır düzen, televizyon kanallarından naklen vermektedir bu yenin denilen küfür sözlerini. tirmizî ve ahmed bin hanbel’in rivâyet ettiği bir hadis-i şerif:

“bir kimse Allah’ın isimlerinden başka bir şey üzerine yemin ederse şirke düşmüş olur.” müslim ve ibn mâce’den bir hadis-i şerif de, “yemin ederken, başka şeye dâir niyet etse, niyeti (nasılsa) sağlam olsa, ne olur?” sorusuna cevap veriyor: “yemin, yemin edenin niyetine göre değil, ettirenin niyetine göre hüküm alır.”

ayrıca, parti tüzüğünde açıkça “atatürk ilkelerine ve partiler kanununa… bağlı kalacağınıza” dair yazılı teminat verme ve kendinize tüzük olarak kabul etme durumundasınız. parti binalarına putların resmini asacak, zaman zaman, bazı bayramlarda seyranlarda anıtkabirlere gidecek, putların karşısında divan duracaksınız. cumhuriyet bayramı denilen, şeriat’ın kaldırıldığı günleri, 23 nisanları kutlayacak, cumhuriyet, demokrasiyi, Allah’ın indirmediği kanunları hazırlayan meclisleri öven beyanatlar vereceksiniz.

“atatürk yaşasaydı, bizim partimizden olurdu” diyeceksiniz. şirk olan düzenin unsurlarına ve düzene sahip çıkan sözler söyleyip uygulamalar yapacaksınız. Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyeceksiniz. küfrün kurumlarına sahip çıkacak, polisini, ekonomisini… güçlendirecek, yıkılası rejimin iskeletine kan pompalayacaksınız.

bunların islâmî hükmünü öğrenmek, tâğut adaylarına olduğu kadar, onları en azından oylarıyla destekleyenler için de şarttır. kolaylık olsun diye ifade edelim: zikredeceğimiz âyetin tefsirinde bu konuda hüküm mevcuttur.

meselâ, bakz. elmalılı hamdi yazır, hak dini kur’an dili, c. 5, s. 3130): “her kim imanından sonra Allah’a küfrederse, yani kelime-i küfrü (küfür lafızlarını) ağza alır, söylerse -kalbi iman ile mutmain olduğu halde ikrâh olunan hâriç, yani canını veya âzâsından bir uzvunu, telef edilmesinden korkulan bir emir ile ikrâh edilmek (zorlanmak) sûretiyle değil- lâkin küfre sinesini açan, yani ikrâh olunmadığı halde rızâsıyla kelime-i küfrü söyleyen kimseler üzerine Allah’tan bir gazap ve bir de azîm bir azap vardır. çünkü cürümleri en büyük cürümdür… ikrâh-ı mülcî halinde, yalnız lisânıyla kelime-i küfrü söylemek câizdir.” (16/nahl, 106 âyeti ve tefsiri).
devamını gör...
15. (Tematik)
evvela Allah rızası için yazıyı oku sonra istersen eksile. oy veren insanları topyekün tekfir ettiğimiz falan yok.

şeriattan hiç bir delil getirmeden hakkında fütursuzca herkesin konuştuğu mesele. hani ihtilafa düştüğümüz meselelerde Allah ve rasulünü hakem kılacaktık?

hayır hayır, rabbine andolsun ki onlar, aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına, kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olmazlar. nisa / 65

oy vererek seçtiğiniz tüm milletvekilleri: "atatürk ilkelerine bağlı kalacağına, cumhuriyet'i koruyacağına, laikliği ve rejimi savunacağına…" yemin etmekte, nâmusu ve şerefi üzerine söz vermektedir. hem de bu yemine tüm vatandaşları şâhit tutmaktadır düzen, televizyon kanallarından naklen vermektedir bu yenin denilen küfür sözlerini. tirmizî ve ahmed bin hanbel'in rivâyet ettiği bir hadis-i şerif:

"bir kimse Allah'ın isimlerinden başka bir şey üzerine yemin ederse şirke düşmüş olur." müslim ve ibn mâce'den bir hadis-i şerif de, "yemin ederken, başka şeye dâir niyet etse, niyeti (nasılsa) sağlam olsa, ne olur?" sorusuna cevap veriyor: "yemin, yemin edenin niyetine göre değil, ettirenin niyetine göre hüküm alır."

ayrıca, parti tüzüğünde açıkça "atatürk ilkelerine ve partiler kanununa… bağlı kalacağınıza" dair yazılı teminat verme ve kendinize tüzük olarak kabul etme durumundasınız. parti binalarına putların resmini asacak, zaman zaman, bazı bayramlarda seyranlarda anıtkabirlere gidecek, putların karşısında divan duracaksınız. cumhuriyet bayramı denilen, şeriat'ın kaldırıldığı günleri, 23 nisanları kutlayacak, cumhuriyet, demokrasiyi, Allah'ın indirmediği kanunları hazırlayan meclisleri öven beyanatlar vereceksiniz.

"atatürk yaşasaydı, bizim partimizden olurdu" diyeceksiniz. şirk olan düzenin unsurlarına ve düzene sahip çıkan sözler söyleyip uygulamalar yapacaksınız. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyeceksiniz. küfrün kurumlarına sahip çıkacak, polisini, ekonomisini… güçlendirecek, yıkılası rejimin iskeletine kan pompalayacaksınız.

bunların islâmî hükmünü öğrenmek, tâğut adaylarına olduğu kadar, onları en azından oylarıyla destekleyenler için de şarttır. kolaylık olsun diye ifade edelim: zikredeceğimiz âyetin tefsirinde bu konuda hüküm mevcuttur.

meselâ, bakz. elmalılı hamdi yazır, hak dini kur'an dili, c. 5, s. 3130): "her kim imanından sonra Allah'a küfrederse, yani kelime-i küfrü (küfür lafızlarını) ağza alır, söylerse -kalbi iman ile mutmain olduğu halde ikrâh olunan hâriç, yani canını veya âzâsından bir uzvunu, telef edilmesinden korkulan bir emir ile ikrâh edilmek (zorlanmak) sûretiyle değil- lâkin küfre sinesini açan, yani ikrâh olunmadığı halde rızâsıyla kelime-i küfrü söyleyen kimseler üzerine Allah'tan bir gazap ve bir de azîm bir azap vardır. çünkü cürümleri en büyük cürümdür… ikrâh-ı mülcî halinde, yalnız lisânıyla kelime-i küfrü söylemek câizdir." (16/nahl, 106 âyeti ve tefsiri).


genelevi işleten,milli piyangoyla haramı yayan, faizci aşağılık bir düzenin devamı için sen ey müslüman oy veremezsin.


devamını gör...
16. (Tematik)
islam'la bağdaşmayan, müslümanların küfür düzeninin çarkları haline gelmesine vesile olan olay. bir müslümanın amacı ayyaş ve fahişelere göre tertip edilmiş düzenin devamını sağlamak değil, aksine, bu düzeni yerle yeksan edip islam devletini kurmak olmalıdır. hangi parti olursa olsun, oy vermenin islam'la ilişkilendirilebilecek bir yönü bulunmamaktadır...

yıllardır "şeriat öncesi demokrasi" zırvalarıyla uyutulmuş müslümanların artık bu sefaletin parçaları olmaktan kendilerini azat etme vakti gelmiştir. laik ve demokratik düzenin teminatı olmayın, oy kullanmayın...
devamını gör...
18. (Tematik)
haram diyenler tanımlara da oy http://vermesinler.ne de olsa demokratik sistemde tanım giriyoruz. hafizanallah şimdi tanıma oy verince şirke düşme durumları olur...

edit:
aha eksi oy verdiler. tağut sisteminde oy kullandılar vay vay*
devamını gör...
19. (Tematik)
süleyman demirel gibi bir kafiri dahi destekleyenlerin bu işin ciddiyetini anlamalarını beklemediğim ciddi mesele. kur'an oyun olsun diye inmedi! bazılarına göre kainatta reddedilecek tağut yok!
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar