ali ünal

--- alıntı ---
müslümanların başarı ve beka şartları

Âl-i İmran Sûresi 101-105 inci âyetlerde şöyle buyurulur:Ne diye küfre sapacaksınız ki, önünüzde Allah ın âyetleri okunup duruyor ve aranızda da O nun Rasûlü var Kim, Allah a gönülden sımsıkı bağlanırsa, hiç şüphesiz doğru bir yola iletilmiş demektir

Ey iman edenler! O na karşı gelmekten ne ölçüde sakınmak gerekiyorsa, o ölçüde Allah a karşı gelmekten sakının ve ancak (O na gönülden teslim olmuş) Müslümanlar olarak can vermeye bakın Hep birlikte Allah ın İpi ne sımsıkı sarılın ve katiyen ayrılığa düşmeyin Allah ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki, siz bölük pörçük birbirinize düşman idiniz; derken Allah kalblerinizi birleştirdi de, O nun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz Bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz, fakat Allah, sizi oraya düşmekten kurtardı Allah, âyetlerini size böylece açıklıyor ki, (her hususta) doğruya ulaşıp, onda sâbit-kadem olasınız İçinizde, (insanları devamlı) hayra çağıran ve usûlünce ma rufu teşvik edip yayan, münkerin önünü almaya çalışan bir cemaat bulunsun Onlardır gerçek mazhariyet sahipleri ve gerçek kurtuluşa erenler Kendilerine apaçık hidayet delilleri geldikten sonra grup grup olanlar ve farklı farklı yollar tutanlar gibi olmayın Onların payına düşen, pek büyük bir azaptır

Âyetler, kurşundan bir bina halinde bulunan, bulunması gereken İslâm toplumuna dünyada ve Ahirette gerçek mazhariyet ve muvaffakiyetin anahtarlarını takdim buyurmaktadır Bunlar, maddeler halinde kısaca şöyle özetlenebilir:

- İslâm toplumunun birliğinin, bekasının ve kişilerin İslâm üzerinde sapmadan yürüyüşünün en önemli anahtarlarından biri olarak Müslümanlar, Allah’ın güzel gördüğünü güzel, çirkin gördüğünü çirkin görmeli, Kur an ve Sünnet in ve bu iki asıldan nebean eden düsturların dışında başka bir kaynağa yönelmemeli, başka bir kaynağı ölçü olarak kabûlden sakınmalı, başkalarını yanlış inançlarında tasdik ve taklitten kaçınmalıdırlar

- Allah ın Rasûlü nün Sünneti, üzerinde Müslümanların bir araya gelip, tam bir ittifak oluşturmaları gereken yoldur

- Allah Rasûlü nün Sünneti ne ittiba, kişiyi Allah a sımsıkı tutunmaya götürür Sünnete ittibaın ve Allah a bağlılıktan ayrılmamanın garantisi, azamî takvâdır

- Müslüman, Sünnet e ittiba, bu yolla Allah a sımsıkı sarılma ve azamî takvâ ile, Müslüman olarak can verme hedefinde Allah a O nun reddetmeyeceği bir dilekçe uzatmış olur

- Sünnete ittiba, Kur an a ve bu iki temel esasa dayanan İslâm Dini ne ittibaın da yoludur Sünnet, en geniş manâsıyla, Allah Rasûlü nün fert ve toplum hayatının her bölümünde İslâm ı uygulama yol, yöntem ve düsturlarının bütünüdür

- Allah ın nimetlerini sürekli hatırlama ve dolayısıyla sürekli şükür, kişiyi imandan sonra küfre düşmekten alıkoyar Bu şekilde insan, bütün hayatı boyunca herhangi bir konuda yanlışa sapmaktan korunur

- Ma rufu emredip münkerden nehyetmek, Allah ın ve Rasûlü nün emir buyurduğu, Kur an ve Sünnet temelinde oluşan gelenek ve dünya görüşünün ise güzel kabûl ettiği düsturları şartlarına riayetle insanlara sürekli hatırlatmak, toplum içinde onları yayıp hakim hale getirmek ve kötülüklerin yayılmasına mani olmak demektir Bu önemli vazife, usulüne uygun olarak her fert tarafından salâhiyetli olduğu sahada derece derece yapılabileceği ve belki de yapılması gerektiği gibi, bu maksatla toplum içinde, bir rehberin önderliğinde bir grup bulunmalı, gerekirse bir müessese veya müesseseler oluşturulmalıdır Bu işi, sadece Allah rızası için ve usulü dairesinde yapanlar, birinci derecede kurtuluşa eren insanlardır

- Apaçık gerçekleri gördükten ve tecrübe ettikten sonra insanın sapmasının en büyük sebebi, nefse uymaktır Nefse uyma, insanları birbirlerine karşı bağye, haksız tecavüze iter Bu da, toplumda farklı menfaat gruplarının oluşmasına yol açar ve neticede, kendinde hiçbir çelişki ve ihtilâf olmayan Din de de ihtilâflar baş gösterir Bu ise, fert ve toplum hayatı adına artık ölüm hastalığı demektir

- Başka günahlar gibi, tefrika ve ihtilâfı önlemenin de en önemli yolu, Ahiret inancıdır
--- alıntı ---
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.