aksiyomatik sistem

belirli ilkelerden ya da kabul edilen ilkelerden yola çıkılarak, bu ilkelere ters düşmeyen ve mantık kuralları çerçevesinde ele alınan dizgelerdir. Matematik böyle bir dizgedir. Böyle bir dizge kendi içerisinde tutarlıdır ve elde edilen sonuçları çelişmez. Tutarlı ve anlaşılabilir biz dizgedir.