ezoterizm

kaynağŸını hiç bir dinden almadan ama kaynağŸı dinleride kapsayan nesilden nesile aktarılan en eski sırların bir örgüt yapısı eşŸliğŸinde korunularak yalnızca kendilerinin onay verdiğŸi ve kabul ettiğŸi oluşŸum içindeki bilgilerin paylaşŸılma durumudur. kaynağŸı insanlık tarihi kadar eskidir. halktan herhangi birinin erişŸeyemeyeceğŸi seçilmişŸ kişŸilere öğŸretilen, aktarılan derin bilgilerin ifşŸa edilmeme hadisesidir. birliğŸe kabul edilme inisiyasyon denilen bir yöntemle gerçekleşŸir ve herkese aynı bilgiler sunulmaz. kimseye hak etmeyeceğŸi bilgiler asla öğŸretilmez. kişŸilerin kapasitesi oranında öğŸretilen bilgiler bir çeşŸit derece derece bir çeşŸit sembolize bir anlatışŸla verilir. halka ifşŸa olunan bilgilerin yanında henüz açıklanmayan bilgiler özenle korunulur. masonlar, farmasonlar, tapınak şŸovalyeleri, doğŸu mistizmindeki bazı gruplar. ezoterik bilgileri paylaşŸırlar. bilginin mu ve atlantis kayıp kıtasından, medeniyetinden beridir uyeler vasıtasıyla korunarak günümüze kadar ulaşŸtırılması ve çağŸlar sonrasına ulaşŸılacak bilgiler bütünü. inisiyasyonla inisiye (kabul edilen) olan kişŸilere, aktarılan bilgilerdir.

not: mustafa kemal atatürk'ün mu kıtası ile ilgili çalışŸmaları mevcuttur.

(bkz: mu)

(bkz: atlantis)

(bkz: tarot)

(bkz: ibranice)

(bkz: hermes thot)

(bkz: hermes)

(bkz: hz idris)

(bkz: hz zülkarneyn)

(bkz: hz süleyman)

(bkz: hz musa)

(bkz: yunus emre)

(bkz: bektaşŸilik)

(bkz: hoca ahmet yesevi)

(bkz: hz mevlana)

(bkz: quantum felsefesi)

(bkz: delphi tapınağŸı)

(bkz: mısır piramitleri)

(bkz: ahuramazda)

(bkz: enki)

(bkz: enlil)

(bkz: cizvit)

(bkz: brehmenler) (bkz: hinduizm)

(bkz: zerdüşŸt)

(bkz: buddha) (bkz: buda)

(bkz: farmason), (bkz: mason), (bkz: tapınak şŸövalyeleri), (bkz: hasan sabbah), (bkz: dogon kabilesi), (bkz: nommo'nun gemisi), (bkz: sirius)
devamını gör...
araştırmacı-yazar ergun candan tarafından 10.12.2010 tarihinde habertürk'te yayınlanan öteki gündem programında izah edilmeye çalışılmış ama pek de başarılı olunamamış olan terim.
dini ve mitolojik eserlerde geçen sembollerin anlamlarının ve yorumlarının yalnızca belirli kişilere öğretildiği düşünce sistemi.
devamını gör...
7.
bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir. bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalık yaratan, mistizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. ayrıca ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.

devamını gör...
bizdeki temsilcileri (müslüman olduğunu iddia edenler) kıyameti ayağa kalkmak(kıyam) aydınlanmak olarak yorumlarlar. bu adamlar fantastik seven genç kesimin ilgisini her daim çekmiştir. büyük tehlikedir Allah uzak etsin cümlemizi.
devamını gör...
ezoterik öğretiler metafizik öğretilerdir. metafizik kelimesi eski yunanca meta (sonrası, ötesi) ve jusikov (doğal, fiziki, fizik) kelimelerinden türemiştir. latince'ye metaphysica olarak geçmiş ve buradan da bugünkü batı dillerindeki yerini bulmuştur. metafizik, doğa'nın, fiziksel görüntünün ötesini, yani sezgilerle anlaşılabilen bilgiyi kapsar. bir ezoterist her şeyden önce tanrı'nın varlığına inanır. evren'in ondan oluştuğu ve her varlıkta kendinden bir töz olan bir tanrı'ya. bu bağlamda ezoterizmin yaradancı dinlerle yolu ayrılır. ezoterizm panteizm de demek değildir.

amaç tanrı'dan varolan fakat onun kadar mükemmel olmayan insanın dünya üzerinde yaşadığı hayatlarının sonucunda tekamül ederek yeniden tanrı'ya dönmesidir. bu düşünde en güzel ifadelerini hint düşüncesinde bulmuştur. aynı şekilde bu tekamül süreci için de dünya üzerinde çeşitli ırkların yaşadığı ve sonra da yok oldukları kabul edilmektedir. ezoteristin kişisel ödevi kendi tekamülünü sağlamak, kolektif ödev ise başkalarınınkini sağlamaktır. bu iki ayrı ödev birbirlerinden soyutlanamaz. ezoterist dünya üzerinde yaşayarak öğreneceği çok şey olduğuna inanır ve dejenere öğretilerde olduğu gibi kendini dış dünyaya kapamaz. ezoterik öğreti sadece geleneksel bilgi ile sınırlı kalmaz, ezoterist çağının bilimsel gelişmelerini de uyarlamayı bilir.

ilk çağlardan bu yana bu öğretilerin geniş halk kitleleri tarafından yanlış algılanıp bozulma ile yok olabileceği düşüncesi bu öğretinin üstadlarını öğretilerini semboller ve gizli ifadeler ile aktarma zorunluluğuna itmiştir. kullanılan semboller ise hiç bir zaman insana uzak olmayan ve anlamına ulaşabileceği sembollerdir.

ezoterizmi iyi anlayabilmek için ezoterizmin ve ezoterik düşüncenin tarihini ve buna paralel olarak sembollerin dilini öğrenmek gerekmektedir. ezoterik düşünce tarihi insanlık tarihinden soyutlanamaz, bu yüzden de ileride yayınlanacak yazılarımızda ezoterik düşünce tarihini insanlık tarihine koşut olarak inceleyeceğiz. ezoterik düşünce tarih boyunca dünya'nın çeşitli yerlerinde ortaya çıkmıştır. bugünkü batı düşüncesinin kaynakları ise hem doğu'dan hem de batı'dan gelir.

devamını gör...
ezoterizmin üç temel özelliği vardır:

- öğretiyi alacak kişilerin özenle seçilmelerinden sonra, "inisiyasyon" yöntemiyle topluluğa kabul edilip yine aynı yöntemle ilerletilmeleri;

- öğretilerin, inisiyasyon yöntemi uyarınca bir dereceler silsilesi içinde verilmesi;

- öğretilerin kapsamında öncelikle simgelerin, allegorilerin ve özdeyişlerin kullanılmasıyla, bireye kendi gerçeklerini bulma yolunun açılması.

devamını gör...
farklı ezoterik örgütler ya da görüşler vardır, her biri bir bilgiye ya da görüşe odaklıdır. bunları tamamen kabul etmek doğru olmasa da, tümden reddetmek de doğru olmuyor.

ezoterizme, her kültür ve görüş düzeyindeki insanı cezbedecek unsurlar vardır. eğer kişinin temel dayanağı islamsa, islam ezoterizmi ile meşgul olması yerindedir.


not: ezoterizm kesinlikle din değildir.
devamını gör...
anlamını araştırayım derken kara deliklere gark olduğum terim..

inisinasyon'a yöneldim...ordanda spritüel bir adam olduğumu öğrendim..

entellektüelliğime entellektüellik katan terim olarak noktayı koyuyorum..
devamını gör...
ezoterik, grekçe bir kelime olup zıddı ise egzoteriktir. bu kelimelerin türkçe karşılıkları ise batın ve zahirdir. ezoterizmin esası ise şuna dayanır;
yeryüzünde görülen, oluşa gelen her şey, her eylem ve her nesne aslında bir hakikatin, bir gerçekliğin dışavurumudur.
yani hakikat sabittir, varlık, görünen alem ise hakikatin dışa vurması ile oluşur. yani görünen alem hakikatin yalnızca tezahürüdür, görüntüden ibarettir. bu esaslar dinlere uygulandığında, dinlerin de bir iç esası ve dışta görünen muamelatı göze çarpar.
görünür olmak fanilik damgasının yapışmasına neden olur çünkü kayıtlı olmak sınırlı olmaktır. hakikatine ulaşmayı başarmış insan ise bu fanilik gömleğinden sıyrılmış olur.
devamını gör...
bir teoriye göre insanoğlunun bilinç düzeyi metafizik zeka çağından gerileme yaşamıştır ve tekrar metafizik perdelerin şeffaflaştığı bir altın devir gelecektir. ilerlemeci tarih anlayışının ardındaki felsefeye muhal. ezoterizm alternatif dinsel fikirler gibi bir şey olduğundan bu tür şeylerle oyalanmak illaki zaman kaybıdır ve çoğu saçmalıktır, fakat hobi olarak ilgimi çeker benim ve tarihte olup bitenlere bazen orjinal teoriler getirdiklerini görür bu yönüyle hoşlanırım.
devamını gör...
sahip olacağı bilgiyi taşıyamayacak olan kişiler yerine, belirli bir eğitimle sınavdan geçen ve bu bilgiyi taşımayı hak eden kişilere aktarılmasının terimsel ifadesi olan ezoterizm, egzoterizmden yola çıkılan mistik bir yolculuktur. bilgiyi hak etme aşamasından sonra içsel bir seyahat başlar.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar