hasan el benna dan öğütler


--- alıntı ---
Allahın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun. Kuranı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalışŸ.
Kuran okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşŸünmeyi güzelce yap.
Siyer kitablarını ve selefi salihin tarihini vaktin elverdiğŸi ölçüde oku. Bu hususta en azından Hummat-ul islam kitabını oku. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az kırk hadis ezberle. Bunlar da Nevevinin kırk hadisi olsun. Akaid esasları ve fıkıh teferruatlarıyla ilgili bir risale oku.
Genel sağŸlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığŸın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebeb olan hususlara önem ver ve sağŸlığŸın bozulmasına sebeb olan şŸeylerden kaçın.
Kahve, çay, vb... uyarıcı meşŸrubatı çok içmekten uzaklaşŸ, zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
Her hususta temizliğŸe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, işŸ yerinde... Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuşŸtur.
DoğŸru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şŸöyle der: DoğŸruluk iyiliğŸe götürür. KişŸi doğŸru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğŸe götürür. KişŸi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
Ahdine, sözüne ve vadine vefa göster. şžart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahib ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni, doğŸru şŸakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
Çok Hayalı ve ince şŸuurlu ol, iyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin ikincisine üzül. Zillet, yaltaklanma yağŸcılık derecesine varmadan mutevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşŸasın.
Adaletli ve bütün durumlarda doğŸru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, Rıza gözünü kötülüklerden kapama. DüşŸmanlık seni iyilikleri unutmaya sevketmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
Çok faal ol, umumu ait hizmetlerde yetişŸkin ol. BaşŸkalarına bir işŸ sunabildiğŸin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başŸvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel söz de olsa acılarına ortak ol... Devamlı hayır işŸlere koşŸ...
Kalben merhametli, mert ve musamahakar ol. Affet, yumuşŸak ve halim ol... Hem insanlara , hem hayvanlara yumuşŸak davran, bütün insanlarla muamele ve gidişŸatın güzel olsun. islamın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başŸkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağŸırıp çağŸırma. girişŸ ve ayrılışŸta izin iste...
Okuma ve yazmanı sağŸlamlaşŸtır. Müslüman kardeşŸlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun... ihtisas sahibi isen branşŸında derinleşŸ. Genel meselelere öylesine değŸinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve islami düşŸünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin...
Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işŸle uğŸraşŸ. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. ilmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işŸle uğŸraşŸ.
Hükümet vazifelerine düşŸkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiğŸi zaman reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışŸmadığŸı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.
Güzellik, sağŸlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşŸkün ol...
BaşŸkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalışŸ üzerinde olanı da eksiksiz iade et... Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaşŸ. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançdan sakın...
Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle
islamın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşŸvik etmek suretiyle islamın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun, bir kuruşŸunun dahi müslüman olmayanların eline geçmemesine çalışŸ.
Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz olan zekatını cemaate ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır...
Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyyen lüks eşŸyaya kapılma.
Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiğŸi kadar islami örf ve adetleri yaşŸatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalışŸ. Mesela selamlaşŸma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşŸyası, üzülme, sevinme... bütün bunlarda sünneti takib et.
Gayri islami bütün mahkeme ve hükümlerden, islami fikrinle çatışŸan klüp, gazete, okul ve kuruluşŸlardan tamamen ilişŸkini kes.
Her zaman Allahın murakabesinde olduğŸunu unutma, Ahreti hatırla ve ona hazırlık yap, Allahın rızasına ulaşŸtıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat et... Nafile ibadetlerle ona yaklaşŸ. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşŸitli hallerde varid olan dualarla meşŸgul olmak bu kabildendir.
Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalışŸ.
Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
Ramazan orucunu tut gücün yetiyorsa haccını eda et, yetmiyorsa ona hazırlan...
Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şŸehid olma sevgisini taşŸı, gicin yettiğŸince bunlara hazırlan.
Durmadan tevbe istiğŸfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değŸerlendir. Çünkü vakit hayattır. BoşŸa vakit geçirme. şžüpheli şŸeylerden kaçın ki harama düşŸmeyesin...
Nefsinle şŸiddetli bir şŸekilde mucadele et ki, onun yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol.. iç güdülerine karşŸı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol...
içki, sarhoşŸ edici ve gevşŸeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şŸeyden tamamen sakın...
Kötü arkadaşŸlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u fucur yerlerinden uzaklaşŸ.
EğŸlence yerlerine yaklaşŸmak şŸöyle dursun, onlara karşŸı bir savaşŸa girişŸmelisin. bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaşŸ.
Özellikle emredildiğŸin zaman bağŸlantılı olduğŸun ve düşŸüncene yararı olmayan tüm kuruluşŸlardan ilişŸkini kes.
Her yerde davanı yaymaya çalışŸ, Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. ÖnderliğŸi direkt etkileyen bir işŸi danışŸmadan yapma...
Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağŸlantılı ol ve kendini daima kışŸlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
Ey sadık kardeşŸ...!
işŸte senin davanın bir hulasası ve düşŸüncenin bir özeti. Tüm bu prensibleri beşŸ cümlede toplayabilirsin. Gayemiz Allah, önderimiz Rasulullah, anayasamız Kur'an, yolumuz cihad, en büyük arzumuz Allah yolunda şŸehit olmaktır.
Bunların görüntülerini de beşŸ kelimede toplaya bilirsin: Basitlik, okumak, namaz, askerlik ve ahlak... Ey kardeşŸim! Bu prensiplere şŸiddetle yapışŸ. Aksi takdirde oturanların safında tembellere ve avunanlara genişŸ yer vardır. Öyle inanmalısın ki, bunlarla amel edip, bunları hayatının emeli ve gayelerinin gayesi yaparsan senin mükafatın, dünyada izzet ve ahrette hayır ve Allahın rızasıdır. Bu durumda sen bizden biz de sendeniz... şžayet bu prensiblerden yüz çevirir, onlarla amel etmezsen bizimle senin aranda hiç bir ilişŸki yoktur. En güçlü makamların başŸına geçmişŸ olsan veya en kaba ünvanları taşŸısan ve aramızda en büyük görüntülerle görünsen de oturduğŸun için Allah seni şŸiddetli bir hesaba çekecektir. Öyleyse kendine bir yol seç... Allahtan bize de sana da hidayet ve tevfik dileriz.
--- alıntı ---

(bkz: hasan el benna)
devamını gör...

--- alıntı ---
Allahın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun. Kuranı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
Kuran okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap.
Siyer kitablarını ve selefi salihin tarihini vaktin elverdiği ölçüde oku. Bu hususta en azından Hummat-ul İslam kitabını oku. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az kırk hadis ezberle. Bunlar da Nevevinin kırk hadisi olsun. Akaid esasları ve fıkıh teferruatlarıyla ilgili bir risale oku.
Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebeb olan hususlara önem ver ve sağlığın bozulmasına sebeb olan şeylerden kaçın.
Kahve, çay, vb... uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş, zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde... Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur.
Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
Ahdine, sözüne ve vadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahib ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni, doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
Çok Hayalı ve ince şuurlu ol, iyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin ikincisine üzül. Zillet, yaltaklanma yağcılık derecesine varmadan mutevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevketmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
Çok faal ol, umumu ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel söz de olsa acılarına ortak ol... Devamlı hayır işlere koş...
Kalben merhametli, mert ve musamahakar ol. Affet, yumuşak ve halim ol... Hem insanlara , hem hayvanlara yumuşak davran, bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslamın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. giriş ve ayrılışta izin iste...
Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun... İhtisas sahibi isen branşında derinleş. Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve islami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin...
Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.
Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol...
Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış üzerinde olanı da eksiksiz iade et... Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançdan sakın...
Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle
İslamın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslamın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz olan zekatını cemaate ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır...
Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyyen lüks eşyaya kapılma.
Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar islami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme... bütün bunlarda sünneti takib et.
Gayri islami bütün mahkeme ve hükümlerden, islami fikrinle çatışan klüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
Her zaman Allahın murakabesinde olduğunu unutma, Ahreti hatırla ve ona hazırlık yap, Allahın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat et... Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varid olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
Ramazan orucunu tut gücün yetiyorsa haccını eda et, yetmiyorsa ona hazırlan...
Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehid olma sevgisini taşı, gicin yettiğince bunlara hazırlan.
Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin...
Nefsinle şiddetli bir şekilde mucadele et ki, onun yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol.. İç güdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol...
İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın...
Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u fucur yerlerinden uzaklaş.
Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
Her yerde davanı yaymaya çalış, Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma...
Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
Ey sadık kardeş...!
İşte senin davanın bir hulasası ve düşüncenin bir özeti. Tüm bu prensibleri beş cümlede toplayabilirsin. Gayemiz Allah, önderimiz Rasulullah, anayasamız Kur'an, yolumuz cihad, en büyük arzumuz Allah yolunda şehit olmaktır.
Bunların görüntülerini de beş kelimede toplaya bilirsin: Basitlik, okumak, namaz, askerlik ve ahlak... Ey kardeşim! Bu prensiplere şiddetle yapış. Aksi takdirde oturanların safında tembellere ve avunanlara geniş yer vardır. Öyle inanmalısın ki, bunlarla amel edip, bunları hayatının emeli ve gayelerinin gayesi yaparsan senin mükafatın, dünyada izzet ve ahrette hayır ve Allahın rızasıdır. Bu durumda sen bizden biz de sendeniz... Şayet bu prensiblerden yüz çevirir, onlarla amel etmezsen bizimle senin aranda hiç bir ilişki yoktur. En güçlü makamların başına geçmiş olsan veya en kaba ünvanları taşısan ve aramızda en büyük görüntülerle görünsen de oturduğun için Allah seni şiddetli bir hesaba çekecektir. Öyleyse kendine bir yol seç... Allahtan bize de sana da hidayet ve tevfik dileriz.
--- alıntı ---

(bkz: hasan el benna)
devamını gör...
“adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. kızgınlık, sana iyilikleri unutturmasın. rıza gözünü kötülüklerden kapama. düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. nefsinin ya da insanlardan en yakının aleyhinde ve acı da olsa doğru/hakkı söyle.”
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar