hazreti muhammed [s.a.v.]

621. (Tematik)

dünyanın gelmiş geçmiş en güzel sıfatlarına sahip delikanlı risalet penah sav için åžeyh galibin yazdığı muhteşem naatı...

sultân-ı rüsã»l, şâh-ı mümeccedsin efendim!...
bã®çârelere devlet-i sermedsin efendim!...
dã®vân-ı iì‡lâhã®de ser-âmedsin efendim!...
menşã»r-ı le’amrüke mü’eyyedsin efendim!...
sen ahmed ü mahmã»d u muhammed’sin efendim!
hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim!...

tâbiş-geh-i ervâh-ı mücerred güherindir…
mâlişgeh-i ruhsâr-ı melik hâk-i derindir…
ayã®ne-i dã®dâr-ı tecellã® nazarındır…
bã» bekr ömer, osmân ü ali yârlarındır…

sen ahmed ü mahmã»d u muhammed’sin efendim!
hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim!...

hutben okunur minber-i iklã®m-i bekâda…
hükmün tutulur mahkeme-i rã»z-i cezâda…
gülbâng-i kudã»mun çekilir arş-ı hudâ’da…
esmâ-i şerã®fin anılır arz u semâda…

sen ahmed ü mahmã»d u muhammed’sin efendim!
hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim!...

ol dem ki velã®lerle nebã®ler kala hayrân…
‘nefsã®â€™ deyü dehşetle kopa cümleden efgân.
ye’s ile usâtın ola ahvâli perã®şân.
düstã»r-ı şefâ’atle senindir yine meydan…

sen ahmed ü mahmã»d u muhammed’sin efendim! hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim!...

bir gün ki dalıp bahr-ı gama-ı firkate gittim.
iì‡lden yitirip kendimi, bã®hodluğa yitdim.
iì‡syânım anıp, âkıbetimden hazer itdim:
bu matlâ’ı yâd eyledi bir seyyid işitdim.

sen ahmed ü mahmã»d u muhammed’sin efendim!
hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim!...

ümmã®ddeyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz!
sermâye-i ã®mânı tebâh eylemeyiz biz.
bâbun koyup ağyâre penâh eylemeyiz biz.
bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz.

sen ahmed ü mahmã»d u muhammed’sin efendim!
hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim!...

bã®-çâredir ümmetlerin isyânına bakma…
dest-i red urup, hasret ile dã»zâha kakma…
rahm eyle amân, âteş-i hicrânına yakma…
ez-cümle kulun gâlib-i pür-cürmü bırakma.

sen ahmed ü mahmã»d u muhammed’sin efendim!
hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim!...

bilinmeyen osmanlıca kelimeler

sultân-ı rüsül: resullerin sultanı
şâh-ı mümecced: methedilmiş, övülmüş, şereflendirilmiş şah
devlet-i sermet: sürekli, değişmez, daimã® devlet
ser-âmed: başta bulunan, ileri gelen
menşã»: neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış
sultân-ı müeyyedsin: doğrulanmış sultan
tâbişgeh-i ervâh-ı mücerred: pırıltılı yerde üstün ruhlar
güher: elmas, cevher
mâlişgeh-i ruhsâr-ı melek: meleklerin yüzlerini sürdüğü yer
hâk-i derindir: kapı eşiğinin toprağı
minber-i iklã®m-i bekâda: ebedã® devletin minberi
mahkeme-i rã»z-ı cezâda: ceza gününün mahkem
devamını gör...
622. (Tematik)


--- alıntı ---
Peygamberimiz bir Müslüman için "anı" olabilir mi? Anılar "geçmişte kalanı", "geçip gitmiş olanı" temsil ederler. Peygamberimiz bir Müslüman için "anılarda kalan", "geçip gitmiş olan", dolayısıyla "anılan" mıdır?
Hemen belirtelim ki, tüm "anmalar",unutmanın zımni bir itirafıdır. Unutulmayanın, hele hayatın ta merkezinde olanın, "anılmasından"söz edilemez. Birini anmak, hatırlamaktır. Hatırlamak, iyidir. Ama bu Peygamberimiz ise, onu hatırlamakla teselli olmak, bir o kadar düşündürücüdür.
--- alıntı ---
*
devamını gör...
623. (Tematik)
en sevgili, ey sevgili ...

Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin…" kelâm-ı nã»rânã®si. sevmenin en karmaşık tarifi bu, en reel: "sevmek, sevdiğinin sevdiğine tâbã® olmaktır. ki neticesinde sevilen de seveni sever. sevmek, sevilmeye liyâkat kesbetmektir."

Allah rızası için bunu eksileyen arkadaş sebebini söylesin de bende hatasını bileyim bu entrinin !!!
devamını gör...
627. (Tematik)
içim daraldığı anda adını anarak huzur bulduğum, hiçbir sıfatın kelimenin anlatamayağı insan... mevlana şöyle der:

dã®d ahmed râ ebã» cehl u be-guft / ebã» cehil ahmed'i (hz. muhammed'i) gördü ve dedi ki:
zişt nakşã® ke'z benã® hâşim şuguft / haşimoğullarından çirkin bir çehre ortaya çıktı

guft ahmed mer ã» râ ki râstã® / ahmed, ebu cehil'e dedi ki: doğru söyledin
râst guftã® gerçi kâr efzâstã® / her ne kadar edeb dışına çıktıysan da doğru söyledin

dã®d sıddã®keş be-guft ey âfitâb / onu sıddã®k (hz. ebã»bekir) gördü ve dedi ki: ey güneş!
niy zi şarkã® niy zi garbã® hã»ş be-tâb / ne doğuya aitsin, ne batıya aitsin. parla bütün güzelliğinle, âlemi ışıklandır!

guft ahmed râst guftã® ey azã®z / ahmed buyurdu ki: ey aziz dost! doğru söyledin
ey rehã®de tã» zi dünyâ-yı ne-çã®z / ey kendi başına bir kıymeti olmayan şu dünyanın kayıtların azad olan! doğru söyledin.

hâzırân guftend ey sadru'l-verâ / orada bulunanlar dediler ki: ey âlemin gurur kaynağı!
râst-gã» guftã® du zıd-gã» râ çerâ / iki zıt şey söyleyenin ikisine birden niçin doğru dedin?

guft men âyã®neem maskã»l-i dest / buyurdu ki: bir aynayım ben, hakk'ın eliyle cilalanmış.
türk ü hindã» der men ân bã®ne ki hest / türkü de hintlisi de bana bakar ve kendilerinde ne varsa bende onu görürler.

(mesnevã®, c. 1; beyit: 2365-2370)
devamını gör...
628. (Tematik)
bütün övgülere laik olan ve sonsuz kudrete sahip olan sadece Allah'tır.
işte o Allah ki, yer yüzünde en hayırlı elçisini seçmiş bizlere bir merhamet göndermiş ve bizleri muhammed ümmetinden bir parça kılmıştır.
o peygamber ki, Allahın en sevdiği kuludur.kendisi vefatından sonra türlü türlü entikalar ve fitnelerle islam bugünkü bölünmüş,
başı boş bir hale gelmiştir.
(bkz: yetiş ya mehdi)
devamını gör...
630. (Tematik)
'allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed'...
kıyamet günü mahşer meydanında ; ana babanın evladından evladın ana babasından bucak bucak kaçacağı, güneşin bir mızrak boyu yaklaştırılacağı o dehşetli günde, 'ümmetiy ümmetiy' diye bizlere doğru koşacak olan, kendi tasarrufu altındaki livah-ı hamd sancağının gölgesi altında kendimize yer bulabilmeyi gönülden arzu ettiğimiz, yaratılmışların en şereflisi, son peygamber...
devamını gör...
632. (Tematik)
ihtiyaçlar hiyerarşisinin ortaya çıkardığı kişi.
olay basit bir kafaya alma-kandırma olayı değil.
içinde bulunduğu toplum güllük-gülistanlık yaşarken çıkmamış ortaya
peygamberlik iddiasıyla.


kendisine inananlar tarafından her dinsel figürde olduğu gibi kutsal olduğu kabul edilir.
müslümana göre muhammed kutsaldır, budiste göre buda kutsaldır,
kızılderiliye göre manitu kutsaldır vs vs. herkesin kutsalı kendine.
devamını gör...
637. (Tematik)
hata ve kusur görme noktasında; cemaatinde olumsuz/kötü bir hal gördüğünde "bana ne oluyor ki bu kötü halleri görüyorum" diyecek kadar settardır.
devamını gör...
640. (Tematik)
kölelerin peygamberi.
yani kafanız ebu talib kadar bile çalışmıyor.

bence islam dinini kendi kafasında kurgulamış ve zamanı geldiğinde
uygulamaya koymuş. çıkarı kendisiyle beraber olan, çoğunluğu
köle insanları kendi tarafına çekmiş.

bu adam kafasının üstünde hale ile ortaya çıkmamış.
kendine taraftar toplamış ve savaşmış bu adam.

kiminle savaşmış? peygamberliğini yani kendi otoritesini tanımayanlarla
savaşmış. tarihte o zamana kadar bir devlet organizasyonu kuramayan
ve arada birbirleriyle savaşan arap kabilelerin ve bedevilerin birliğini sağlamış.

nedense hep ortadoğu coğrafyasında peygamberlik
iddiasında bulunulmuş. niye? ya ortada bir otorite yok ya da varolan otorite
insanlara eziyet ediyor. yani "ben peygamberim" diye ortaya atlamaya
müsait bir ortam var ortadoğuda.

namaz ilk ortaya çıktığında kaç vakitti? 50 vakit miydi?
niye 50 vakitti? çünkü namaz kılmaktan kavga etmeye fırsat olmasın diye.
ama bunu pratikte uygulamanın olanağı yok. o zamanın koşullarında
çölde 5 vakit namaz da yeterli oluyor huzuru ve birliği sağlamak için.
anlamıyor musunuz?
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar