ibn fadlan

itil bulgarları'nın ve dolayısıyla türklerin islam'ı seçmesinde katkıları olmuşŸ arap seyyah, gezgin ve yazar.
müslümanlıkla ilgilenen itil hükümdarı almışŸ, bu dini daha iyi tanımak için bağŸdad halifesi el muktedir'e başŸvurmuşŸ ve ondan yardım istemişŸtir.bu yardım itil ülkesine abbasiler tarafından cami yapacak mimarlar ve dini anlatacak imamlar gönderilmesi isteğŸidir.
bu istek üzerine abbasi halifesi ibn fadlan önderliğŸinde bir heyeti itil bulgarlarına yollamışŸtır.mayıs 922'de bulgar şŸehirlerine uğŸrayan ibn fadlan burada türklere dair önemli bilgiler elde etmişŸtir.bu gezi sayesinde yazdığŸı eserlerinde oğŸuzlar, peçenekler,başŸkırtlar ,hazarlar ve slavlar'dan bahseden ilgi çekici bilgilerden bahsetmişŸ, tarih için önemli bir kaynak olmuşŸtur.

(bkz: hudud'ül alem)
devamını gör...
ibn fadlân. (ابن فضلان)

ahmed b. fadlân b. abbâs b. râşid b. hammâd (ö. 310/922’den sonra)

idil bulgar hanlığı’na gönderilen abbâsî elçilik heyetinin kâtibi ve bu seferi anlatan seyahatnâmenin yazarı.

hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. bizzat kendisi, abbâsîler’in mısır’ı tolunoğulları’ndan geri alan ünlü kumandanı kâtibülceyş muhammed b. süleyman’ın mevlâsı (âzatlı köle) olduğunu belirtir. müslümanlığı kabul eden ve abbâsî halifesi muktedir-billâh’tan halkına islâm’ı öğretecek din adamları ile cami ve kale yapacak mimarlar isteyen idil (etil) bulgar hükümdarı almış han’a gönderilen heyette bulunmuş ve heyet başkanı olmadığı halde halifenin mektubu ile 4000 dinarlık maddî yardım ve hediyelerini hükümdara bizzat verip gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilmiştir. buradan heyetteki en bilgili ve yetenekli kişinin ibn fadlân olduğu anlaşılmaktadır. nitekim yine kendi ifadesinden, diğer heyet üyelerinin dinî konuları ona danıştıkları ve ayrıca halifenin kendisine verdiği görevler arasında bu heyetin ardından bulgar diyarına gönderilecek fakih ve muallimleri denetlemenin de bulunduğu öğrenilmektedir. eserinden yüksek bir dinî ve edebî kültüre ve güzel bir üslûba sahip ahlâklı, dindar, dürüst, iffetli ve islâmiyet’i yayma arzusuyla dolu bir insan olduğu anlaşılmaktadır.

sevsen (sûsen) er-ressî adlı elçinin başkanlığında 11 safer 309 (21 haziran 921) tarihinde bağdat’tan yola çıkan heyet rey, nîşâbur, merv, buhara ve hârizm üzerinden 12 muharrem 310’da (12 mayıs 922) bulgar hanının idil (volga) boyundaki karargâhına ulaşmış ve tahmin edildiğine göre yaz mevsimini orada geçirerek kıştan önce geri dönmüştür. heyet uğradığı şehirlerde büyük itibar görmüş, özellikle buhara’da sâmânîler’in ünlü coğrafyacı veziri ceyhânî tarafından ağırlanarak genç hükümdar nasr b. ahmed’in huzuruna çıkarılmıştır. ancak ibn fadlân’ın ne zaman geri döndüğü hakkında bilgi yoktur.

ibn fadlân’ın dönüşünden sonra kaleme aldığı eser, muhammed b. mahmûd b. ahmed et-tûsî (xıı. yüzyıl) ve yâkūt el-hamevî’nin (ö. 626/1229) yaptıkları geniş alıntılar sebebiyle biliniyor, fakat ihtiva ettiği anlaşılan ayrıntılı bilgilerden dolayı şüpheyle karşılanarak sahte bir seyahatnâme olabileceği ileri sürülüyordu. 1923 yılında zeki velidi togan’ın meşhed’de bir mecmua içinde bulduğu orijinal yazma nüshanın incelenmesi sonucu ibn fadlân’ın büyük bir âlim, çok dikkatli bir seyyah ve başarılı bir diplomat, kitabının da o dönemde henüz tanınmayan çeşitli türk, slav ve iskandinav halkları hakkında değerli bilgiler ihtiva eden bir eser olduğu görüldü. ancak muhammed b. mahmûd b. ahmed et-tûsî ve yâkūt’un faydalandığı nüshalarda bulunduğu anlaşılan bağdat’a dönüş kısmı bu nüshada yoktur ve metin hazarlar’a ait bilgileri verirken kesilmektedir. bununla birlikte yapılan alıntıların yalnız gidiş ve bulgar ülkesinde kalış günlerine ait olmasından dönüşün aynı güzergâh üzerinden gerçekleştirildiği ve eserde bu yolculukla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer almadığı sonucuna varılabilir (ia, v/2, s. 731).

gördüğü ülkeler ve temasta bulunduğu halk veya kabileler hakkında ibn fadlân’ın verdiği bilgilerin çoğu kendi şahsî müşahedelerine ve şifahî rivayetlere dayanır. bulgarlar, oğuzlar, peçenekler, başkırtlar, hazarlar, ruslar ve diğer bazı milletlerin siyasî düzenleri, dinî inançları, ahlâk kuralları, ölü gömme merasimleri, giyecekleri, evlenme gelenekleri, dilleri, ekonomik durumları, vergi ve ticaret sistemleri ve tabii özelliklerine dair yaptığı açıklamalar dikkat çekicidir. ayrıca oğuzlar’ın komşuları peçenekler’e kıyasla çok zengin olduklarına da işaret etmiş ve, “oğuzlar’dan on bin biniti ve yüz bin koyunu olanları gördüm” demek suretiyle xı. yüzyıl başlarında büyük boyutlar kazanan oğuz göç ve fetihlerine hem demografik hem de ekonomik âmiller açısından ışık tutmuştur. eserde bazı efsanevî nakillere ve abartmalara rastlanırken bazı çelişkili bilgilerin verildiği de görülür. meselâ müellif göçebe oğuzlar’ı dinsizlik, pislik ve kabalıkla suçlayıp haklarında “allah’a itaat etmiyorlar”; “hiçbir şeye ibadet etmezler” derken daha sonra türkler’in arasında tek tanrı inancının yaygın olduğundan ve ahlâkî temizliklerinden bahseder. bulgar türkleri’ne ait kısımda da zina eden erkek ve kadınların öldürüldüğünü kaydeder ve hırsızların da zina edenler gibi cezalandırıldığını haber verir.

ibn fadlân’ın eseri, xv. yüzyılda tarih sahnesinden çekilen ve bugünkü çuvaşlar’ın dedeleri olan bulgar türkleri hakkında önemli bir kaynak teşkil eder. ilk defa xıı. yüzyılda son ırak selçuklu sultanı ıı. tuğrul için `acâǿibü’l-maħlûķāt adlı coğrafya kitabını yazan muhammed b. mahmûd b. ahmed et-tûsî’nin yaptığı alıntılarla varlığı ortaya konulan eser, birkaç farklı nüshasını gördüğü anlaşılan yâkūt el-hamevî tarafından mu`cemü’l-büldân’da iktibas edilmiş, daha sonra da iranlı emîn-i ahmed-i râzî (ö. 1002/1594’ten sonra) tarafından yazarının adı verilmeden kaynak olarak kullanılmıştır. çağdaş ilim âleminde esere ilk defa dikkat çeken danimarkalı j. k. rasmussen’dir. onun, ortaçağ’da müslümanların rusya ve iskandinavya ile olan ilişkilerine dair 1814’te yayımladığı makalede yâkūt’un ibn fadlân’dan iktibas ettiği “rus” maddesinin tercümesi de yer almış ve çalışmanın ilim adamları arasında büyük ilgi uyandıran bu kısmı birkaç yıl içerisinde ingilizce, isveççe ve latince’ye çevrilmiştir. daha sonra alman asıllı rus şarkiyatçısı christian martin fraehn, yâkūt’un ibn fadlân’dan iktibas ettiği kısımların tamamını iki ayrı yayın halinde arapça metinleriyle birlikte neşretmişti (ıbn-foszlan’s und anderer araber berichte über die russen alterer zeit, st. petersburg 1823 [→ hamburg 1976; frankfurt main 1994]; “die ältesten arabischen nachrichten über die wolga-bulgaren, aus ibn-foszlan’s reiseberichten”, mémoires de l’académie ımpériale des sciences de st. pétersburg, 6e série, ı [1832], s. 527-577). ibn fadlân’ın aslında hazar ve bulgar ülkelerine kadar gitmediği, yazdıklarının çoğunun uydurma ve abartmalardan ibaret olduğu ileri sürülmüşse de tizengauzen (tiesenhausen) ve rozen tarafından yapılan araştırmalar sonucunda onun seyahatnâmesinin tarihî bakımdan çok önemli ve nâdir bilgiler ihtiva ettiği anlaşılmıştır (bkz: bibl.).

1923 baharında zeki velidi togan, meşhed imam rızâ kütüphanesi’nde o güne kadar bilinmeyen bir coğrafya mecmuası buldu; ibnü’l-fakīh ve ebû dülef el-hazrecî’nin eserlerini de içine alan bu mecmuanın son kısmını (vr. 196b-212b) ibn fadlân’ın o güne kadar hiçbir yerde rastlanmayan rihlesi oluşturuyordu. togan keşfini takip eden yıllarda birkaç makale yazdıktan sonra 1935’te viyana üniversitesi’nde eser üzerine doktora yaptı ve ıbn fadlan’s reisebericht adlı bu çalışmasını 1939’da leipzig’de yayımladı. bazı eserlerde, togan’ın bulduğu bu mecmuanın daha önce ıvanow tarafından bulunup tanıtıldığı iddia edilirse de (dmbi, ıv, 404) bu çalışma (jras [1920], s. 535-563) incelendiğinde bunun doğru olmadığı görülecektir. 1938 yılında sibirya’ya çalışma kampına gönderilen şarkiyatçı a. p. kovalevski’nin faksimile arapça metin ve rusça tercümesiyle yayıma hazırladığı “ibn fadlân’ın volga’ya seyahati” başlıklı bir kitap, arap edebiyatı uzmanı ıgnaty krachkovsky tarafından kovalevski’nin adı zikredilmeden yayımlandı (puteşestvii ıbn-fadlana na volgu, moskva-leningrad 1939). ıı. dünya savaşı’ndan sonra serbest bırakılan kovalevski araştırmalarına tekrar başladı ve daha önce ismini taşımadan çıkan bu kitabı genişleterek ve tashih ederek yeniden bastırdı (kniga axmeda ıbn-fadlana o ego puteşestvii na volgu v 921-922 gg., kharkov 1956); bu yayımda kovalevski’nin togan’ın eserinden büyük ölçüde faydalandığı görülür. eser daha sonra sâmî ed-dehhân tarafından yayımlandı (risâletü ibn fadlân, dımaşk 1379/1959).

ibn fadlân’ın risâlesi, özellikle zeki velidi togan’ın arapça metinle birlikte verdiği ayrıntılı bilgi ve özgün yorumlarla doğu avrupa’nın tarih, kültür ve coğrafyasının araştırılmasında çok önemli bir yere sahiptir. bugüne kadar çeşitli açılardan ele alınarak hakkında pek çok yayın yapılmış, ihtiva ettiği bilgiler sayesinde daha önce çözülmesi mümkün olmayan birçok mesele aydınlığa kavuşturulmuş ve bu arada türk kavimlerinin ölü gömme âdetlerine dair verdiği bilgilerin yardımıyla da volga ve tuna nehirleri arasındaki sahada bulunan ve x-xı. yüzyıllara tarihlenen mezarların peçenek ve oğuz türkleri’ne ait olduğu kanıtlanmıştır (federov-davidov, s. 60-62). ebü’l-fazl mîr seyyid alinakī tabâtabâî tarafından sefernâme-i ibn fadlân adıyla farsça’ya tercüme edilen eser (tahran 1345 hş.) türkçe’ye de çevrilmiştir (lûtfi doğan, “ibni fadlan seyahatnamesi”, aüifd, ııı/1-2 [1954], s. 59-80; ramazan şeşen, ibn fadlan seyahatnamesi, istanbul 1975, 1995).

richard frye ve robert p. blake tarafından ingilizce’ye (“notes on the risāla of ıbn fađlān”, byzantina metabyzantina, ı [new york 1949], s. 7-37), k. czeglédy tarafından macarca’ya (“zur meschheder handschrift von ıbn fađlān’s reisebericht”, aoh, ı [budapeşte 1950-1951], s. 217-243) ve marius canard tarafından fransızca’ya (“la relation du voyage d’ıbn fađlān chez les bulgares de la volga”, annales de l’ınstitut d’etudes orientales, xvı [algiers 1958], s. 41-146) tercüme edilen eser ayrıca japonca’ya ve diğer bazı dillere de çevrilmiştir.

bibliyografya:

ibn fadlân, risâletü ibn fađlân fî vaśfi’r-riĥle (nşr. sâmî ed-dehhân), beyrut 1987, s. 7-59; a.mlf., seyahatname (trc. ramazan şeşen), istanbul 1995, tercüme edenin önsözü, s. 11-16; yâkūt, mu`cemü’l-büldân (nşr. wüstenfeld), tahran 1965, ı, 112-113, 468-469, 723-727; ıı, 436-440, 484-485, 834-840; ıv, 944; a. zeki velidi togan, “der ıslam und die geographische wissenschaft”, hetner’s geographische zeitschrift, heidelberg 1934, s. 361-372; a.mlf., ıbn fadlān’s reisebericht, leipzig 1939 → (ıslamic geography içinde, ed. fuat sezgin), frankfurt 1994, clxvııı; a.mlf., “ibn fadlân”, ia, v/2, s. 730-732; a. p. kovalevski, puteşestvii ıbn-fadlana na volgu, moskva-leningrad 1939; a.mlf., kniga axmeda ıbn-fadlan o ego puteşestvii na volgu v 921-922 gg., kharkov 1956; a. p. smirnov, voljskiye bulgarı, moskva 1951; g. a. federov-davidov, kurganı, idolı, meneti, moskova 1968, s. 60-62; zekî muhammed hasan, er-raĥĥâletü’l-müslimûn fi’l-`uśûri’l-vüsŧâ, beyrut 1401/1981, s. 26-31; abdullah abdülganî gānim, er-ruvvâdü’l-müslimûn, iskenderiye 1410/1990, s. 222-257; studies on the travel accounts of ıbn fađlān and abū dulaf (ıslamic geography içinde, ed. fuat sezgin), frankfurt 1994, clxıx; abdurrahman hamîde, a`lâmü’l-coġrâfiyyîne’l-`arab ve muķteŧafât min âŝârihim, dımaşk 1416/1995, s. 243-254; v. g. tizengauzen (tiesenhausen), “v zashchitu ıbn fadlana”, zapiski voırao, xııı (1900), s. 24-32; v. rozen, “prolegomena k novomu izdanio ıbn-fadlana”, a.e., xv (1904), s. 39-73; w. ıvanow, “a notice on the library attached to the shrine of ımām rızā at mashhad”, jras (1920), s. 535-563; a.e. (1921), s. 248-250, 480; h. ritter, “zum text von ıbn fađlān’s reisebericht”, zdmg, xcvı (1942), s. 98-126; r. p. blake - r. n. frye, “notes on the risala of ıbn fađlān”, byzantina metabyzantina, ı/2, new york 1949, s. 7-37; d. m. dunlop, “zeki validi’s-ıbn fađlān”, wo, sy. 8 (1949), s. 307-312; k. czeglédy, “zur meschheder handschrift von ıbn fađlān’s reisebericht”, aoh, ı/2-3 (1950-51), s. 217-260; a. zajackowski, “deux nouveaux travaux russes sur ıbn fadlan”, prz.or. (1957), s. 203-227; m. canard, “la relation du voyage d’ıbn fađlān chez les bulgares de la volga”, annales de l’ınstitut d’etudes orientales, xvı, algiers 1958, s. 41-146; a.mlf., “ıbn fađlān”, eı² (ing.), ııı, 759; maria kowalska, “ıbn fađlān’s account of his journey to the state of the bulġārs”, fo, xıv (1972-73), s. 219-230; hâlid ziyâde, “riĥletü ibn fađlān”, el-fikrü’l-`arabî, ıx/51, beyrut 1988, s. 107-118; teresa nagrodzka-majchrzyk, “les oghouz dans la relation d’aĥmad ıbn fađlān”, ro, xlıx (1994), s. 165-169; c. e. bosworth, “aĥmad b. fażlān”, eır., ı, 640; inâyetullah rızâ, “ibn fađlân”, dmbi, ıv, 399-405.

aliyev salih muhammedoğlu *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar