islam felsefesi

felsefecilerin kafayı yemesine sebep olan bütün soruların cevapların vermişŸ olan bir dinde ne felsefesi? cevaplanacak bir soru, araşŸtırılacak bir taraf mı kalmışŸ?! felsefecilerin kıt beyinlerine işŸ kaldıysa o artık islamiyet olmaz...sıradan bir "-izm" olur biter!
devamını gör...
kesinlikle batılı modern felsefecilerin çevirilerinden ya da şerhlerinden okunmaması gerekir islam felsefesinin. özellikle de analitik geleneğe bağlı olanların islam fesefesi ile ilgili olan eserlerinden köşe bucak kaçılmalıdır. zira bu felsefeciler, islam felsefesini, özellikle de ibni sina nın, farabi nin, hatta gazali nin kavramlarına dahi kendilerince, islam akidelerine ters anlamlar yükleyip öyle yorumluyorlar. siz de kafayı yiyorsunuz "ulan gazali bunu nasıl der" diye diye.
devamını gör...
suni islam geleneğinin devletin resmi anlayışı olmaya başlamasıyla sönmeye yüz tutmuştur. hallac-ı mansurların, ibn-i arabilerin kanlarının döküldüğü despont anlayışın saltanıtıyla bitmiştir.
devamını gör...

--- alıntı ---
İslam felsefesini, İslami felsefe ve İslam dünyasında gelişen felsefi akımlar olarak iki gruba ayrılarak değerlendirmek mümkündür.

Temelde özü itibarı ile dogmatik olan din ile felsefenin beraber nasıl değerlendirilebileceği tartışmalı olsa bile, İslam dünyasında felsefe orta çağ batı dünyasından çok daha müsamahalı karşılanmıştır. Bunun bir nedeni İslam dininin temel esaslar dışında ferdi düşünceye serbestlik tanıması, imani esasları alenen zedelememek şartıyla düşünceye verdiği özgürlük, diğer bir nedeni de akli ilimlerin gerek siyasi otoriteler gerekse dini otoriteler tarafından sürekli desteklenmiş olmasıdır.Bu sayede İslam coğrafyasında ve özellikle Arap dünyasında felsefe gelişmiş,gelişen felsefe de formel,doğa ve insani bilimlere de katkılar sağlamıştır.O dönemin Batı dünyasından oldukça üstün bir konuma sahip olan İslam felsefesi 14. yüzyılın sonlarına kadar zirvede tutunmuştur.

İslami Felsefe

İnsanlık tarihi boyunca felsefenin konusu olan insanın kendisini, başkaları ve kainatla olan ilişkisini, ve doğaüstü güçlerin varlığı/yokluğunu, İslamın temel esaslarını zedelemeden, yahut onlardan yola çıkarak akli delillere dayalı ve sistemli bir şekilde yorumlama ve izah etme temelinde gelişmiş İslam ilimlerine İslami felsefe denebilir. İslami felsefe tarihi süreç içerisinde pek çok dal ve okullara ayrılmıştır.

İslam dininin itikadi esaslarının akli deliller esas alınarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve izahi İslami felsefenin onemli bir ruknunu olusturur ki bunun sistemli hale getirilmis haline ilm-i kelam denilmektedir.

İtikada ait meselelerin akıl perspektifinde değerlendirilmesinde zamanla farklı okullar oluşmuştur. Bunlara itikadi mezhepler denilmektedir.

Başlıcaları:

- Selefiyye
- Maturudiyye
- Eş'ariyye

olarak sıralanabilir.

İslam Felsefesinde daha çok tasavvufi konuların ele alındığı ve değerlendirildiği saha, yer yer tasavvuf felsefesi olarak isimlendirilmişse de, tasavvufun tanımı gereği bu tabirin genel kabul gördüğü söylenemez.

İslam Dünyasında Gelişen Felsefî Akımlar

İslamiyetin Hicri 1. asırda hızla gelişmesi ve yayılması ile birlikte önceden Müslümanların kendilerine yabancı olan kültürlerle etkileşimi artmıştır. İslamiyet'in akla verdiği önem ve serbesti, bu yeni kültürlerde mevcut felsefi birikimin tercümeler vasıtası ile hızla Müslüman ilim adamları arasında yaygınlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Henüz sistematik felsefe kültürü gelişmemiş olan Müslüman Arapların Yunan felsefesi ile bu ilk tanışıklıkları daha ziyade edilgen nitelikte ve etkilenme şeklinde olmuştur denebilir.

Her ne kadar, farklı bir kültürde yeni gelişen bu felsefenin içerdiği ekoller İslami temel esaslardan uzaklaşmamaya çalışmış olsalar da, Yunan felsefesi etkili olmuş ve itikadi esaslarla çelişen çeşitli ekoller de ortaya çıkmıştır.Fakat bu ekoller İslami esasları kabul eden ekollere göre azınlıktadırlar. İslam filozofları Yunan felsefesinde özellikle Platon ve Aristo gibi düşünürlerin görüşlerini benimsemişler ve bunu İslam düşüncesiyle birleştirmişlerdir. Geneli itibariyle bu sistemi kuran 2. Öğretmen de denilen "Farabi"dir.Farabi'den sonra İslam'ın Tanrı anlayışıyla rasyonalizmi diğer İslam filozofları da birleştirmişlerdir.

İslami felsefe ile kelam bir süre birlikte yürümüş.Daha sonra genel olarak felsefe ekolü ile kelam ekolü arasında önemli görüş ayrılıkları çıkmış ve İslami ilimlerde felsefeden ayrı bir yere sahip olmuştur. İtikadi konularda felsefe ekolü ile kelam ekolü arasında görüş ayrılıkları mevcuttur. Her ne kadar bu iki farklı grubun düşünceleri diğer grup ve mezheplere oranla daha akli bir bazda olsa da, kelam felsefeye oranla klasik dini itikada ve nakile daha yakındır. İslam filozofları ve felsefi ekoller ise itikadi konularda daha çok aklı baz alırlar ve akıl ile naklin çeliştiği yerlerde aklı tercih eder, çoğu kez nakli tevil ederler.

İslam dünyasında ortaya çıkan felsefi yaklaşımlar ve pek çok hususiyetleri ve özellikle dine bakışları açısından farklılık arz ederler. Fakat Maddeciler hariç tüm ekoller İslam'ın tevhit anlayışı esaslarına çok yakınlardır.Bu ekoller geneli itibariyle Tanrı,ruh,vahiy,peygamber,kutsal kitap vb. dinsel varlık ve kavramları kabul ederler.

Başlıcaları:

- Tabiat felsefesi
. Tabiiyyun (Naturalistler)
. Dehriyyûn (Maddeciler)
. Bâtınîlik
- Meşşâîlik
- İşrakîlik

ve felsefi bir tabanda olsa da felsefi ekolden bağımsız olan kelâm.

İslam Felsefesi tarihinde ekol kurmamış ve bir ekole de bağlanmamış birçok önemli filozof ve felsefe vardır, buna İbn Haldun ve onun tarih felsefesini örnek olarak verebiliriz.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
ilahiyatta "din felsefesi" adı altında alınan ders. ibn-i sina, farabi ve gazali ayrıntılı bir şekilde işlenir. hocaları da, alanları olması hasebiyle, felsefe olmasa dinin anlaşılamayacağını savunurlar.*
devamını gör...
islamı tekellerine almak isteyen fosillerin eseri...
daha anlaşılır kılmak adına ortaya çıktılar, lakin kırıp döktüler...
kuyuya attıkları taşlar peşlerinden gidenleri oyalayıp duruyor...

bir hakikat: kadın, islam toplumunda hayatın her alanında vardı, taki felsefe müslümanlara bulaştırılıncaya kadar...


imam gazali'ye "feylosof" demek, kuyuya atılan taşları çıkarmaya çalışanların, imam gazali'den yardım istemesi demektir...

imam gazali, feylosofları "yapmayın" dedi...

devamını gör...
akıl sahibi müslümanı düşünmekten alıkoymayan islamı derinliğine ve genişliğine anlamak, asıl olanları referans alıp (önce kul olma), olabildiğince düşünmek, sorgulamak, bilmek, bilmek istemek.
tam da felsefenin kelime kökeninde olduğu gibi hakikati sevmek.


devamını gör...
bir kitap ismi, neşet tokuya aittir. gayet ayrıntılı ve bir çok kişisel bakış açısıyla bezeli hoş bir kitap
ayrıca farklı ekoller ve özleri iyi bir şekilde anlatılmış
devamını gör...
son zamanlarda ilgilendiğim dal. ama sonu yine aklın acziyetini anlamaya varıyor ve tek çare sünneti uygulamak, işitmek ve itaat etmektir. yani islam felsefesi öyle çok uzun zaman harcandığında örü yer bitirir.
devamını gör...
islamã® çerçeve içerisinde geliştirilen kuramlar, görüşler ve sistemlerin bulunduğu düşünce birikimidir.felsefenin düşünmeye yönelik bir çaba olmasından ötürü kimi akletmeden itaat edenler için islam ve felsefe yanyana gelemez.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar