kasten öldürme

5237 sayılı türk ceza kanunu*'nun özel hükümler kitabının, kişilere karşı suçlar başlıklı ikinci kısmında, birinci bölüm hayata karşı suçlar başlığı altında tck madde 81'de düzenlenmiş bir suçtur. maddi unsur bakımından, serbest hareketli suçlar'dandır, ihmali yahut icrai hareketle işlenebilir. gerçekleştirilen hareket sonucunda mağdurun ölmesi, maddi unsurun netice kısmını oluşturur. gerçekleştirilen hareket sonucu ölüm neticesi gerçekleşmezse, teşebbüs hükümleri uygulanır. gerçekleştirilen hareket neticeyi meydana getirmeye elverişli değilse, maddi unsur tamam olmadığından suç ortaya çıkmaz.
suçun ihmal suretiyle icraen işlenmesi, tck madde 83'te ayrıca düzenlenmiştir.

yapılan hareketle netice arasında uygun illiyet bağı aranır. failin fiilinin meydana gelen neticeyi gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığına bakılır. eğer fiil, neticeyi doğurmaya hiçbir şekilde elverişli değilse suçun oluştuğunu söylemek mümkün olmaz. örneğin boş bir tabanca ile kişiye ateş edilmeye çalışılması gibi. (elbette bu durumu bilmeyen mağdurun korkarak kalp krizi geçirmesi gibi fiille illiyet bağı içinde olan bir neticede suçun oluşup oluşmadığı, failin silahın boş olduğunu bilip bilmemesi, neticeyi bilerek, isteyerek öngörmesi gibi başka faktörlere bakılacaktır.) öte yandan failin hareketi neticeyi meydana getirmeye kabil olmasına rağmen, illiyet bağı başka bir sebepten ötürü kesilmiş, netice fiille alakasız bir sebepten ortaya çıkmışsa, bu durumda ancak teşebbüs hükümleri uygulanabilecektir. örneğin fail, bir kişiyi öldürmek amacıyla belli bir hareket yapar da kişi bu hareket sebebiyle değil başka bir olağan dışı sebepten ötürü ölürse (örneğin, failin fiiliyle alakası olmaksızın bir hastalık, yahut başka bir mücbir sebep), faile ancak teşebbüs hükümleri uygulanabilir.

kasten öldürme suçunun işlenebilmesi için yapılan fiilin hukuka aykırı olması gerekmektedir. örneğin meşru müdafaa veya ızdırar* gibi hukuka uygunluk sebepleri bulunması durumunda, fiil hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğinden cezalandırılmaz. aynı şekilde farklı özel yasalarda belirlenmiş hukuka uygunluk sebepleri de suçun ortaya çıkmasını engelleyebilir. (örneğin, polis vazife ve salahiyetleri kanunu gibi.)

kasten öldürme suçunun manevi unsuru (kusurluluk) kasttır. failin suçun maddi unsurunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekir. failin kastı, doğrudan kast olabileceği gibi olası kast da olabilir. bu durumda tck madde 21/2 uyarınca cezanın indirilmesi söz konusu olacaktır. failin kastı öldürmek değil de yaralamak iken, ölüm neticesi ortaya çıktığında ise bu durum kasten öldürme içinde değil, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun kapsamında, tck madde 87/4 uyarınca değerlendirmek söz konusu olacaktır.

kanunda kasten öldürme suçunun basit hali için müebbet hapis cezası öngörülmüştür.

suçun nitelikli halleri tck madde 82'de şu şekilde sayılmıştır:

kasten öldürme suçunun,

a) tasarlayarak,
b) canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,
d) üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla,
i) kan gütme saikiyle,
j) töre saikiyle,

işlenmesi halinde kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar