leonardo da vinci

resim dışında çokça alanda çalışması olan kimsedir. örneğin ressamlık yaptığı saraya önce kendi yaptığı müzik aletiyle müzisyen olarak girmiş, resim yeteneği keşfedilince saray ressamı olmuştur. istanbul köprüsünün ilk çizimleri, ilk tank ve helikopter tasarımı kendisine aittir.çok işle uğraştığındanmıdır bilinmez aynı şeyle uzun süre meşgul olmazmış, ünlü mona lisa tablosunu 7 senede bitirmiştir.gülükleri resim eğitimi alan kişiler için önemli kaynaklardır. okudum gördühttp://m.değerli kimsedir
devamını gör...
--- alıntı ---
İtalya’da Rönesans döneminin sanat tarihine hiç sönmeyecek bir yıldız niteliğiyle intikal eden ünlü siması Leonardo da Vinci, Piero Antonio da Vinci adındaki bir avukatın gayrı meşru oğlu olarak 1452 yılında doğmuştur. Doğduğu yer,ailesinin adını almış olduğu bir tepenin üzerindeki Vinci köyüydü.

Ünlü ressamların hayatını yazan ve bu konuda tanınmış bir kişi olan Versari, Leonarda da Vincimin ilk öğrenim yılları hakkında şu bilgiyi veriyor :

“Aritmetiği o kadar tez zamanda ve öylesine derin öğrendi ki,sorduğu problemler öğretmenlerini bile şaşırtıyordu. Bir yandan müzik öğrenirken,flavta çalarken, besteler yapmaktan, şarkı söylemekten de geri kalmıyordu.”

Fakat Leonardo’nun çocukluğundan beri en çok ilgilendiği şey resim ve heykeldi. Bu ilgiyi doğru bir yatağa kaydırmak isteyen babası, onu 1470 yılında Floransa’lı ressam Verocchio’nun yanına verdi. Tez zamanda Leonardo da Vinci büyük bir ressam olup çıktı. 1472 yılında, Floransa’lı ressamların listesinde “Lyonardo di Ser Piero da Vinci” adını bağımsız olarak görüyoruz.

Floransa’daki bir tablo hariç, Leonardo’nun bu ilk dönem resimlerinin hemen hepsi kaybolmuştur. Verocchio’nun ” Efendimizin Vaftizi” adını taşıyan ünlü eserindeki melek figürlerinden birini de Leonardo da Vinci’nin yaptığı söylenir. Hayatının bu döneminde, suluboya bir “Sonbahar” ve “Meduza” tablosu yaptığı da bilinmektedir.

Leonardo da Vinci,dünya sanat tarihine armağan ettiği “Mona Liza”,”Son Yemek”,”Kayaların Bakiresi” gibi ünlü tablolar ve diğer resimlerinin dışında bilginin tükenmez kaynaklarına da eğiliyor,türlü bilim dallarıyla büyük ölçüde ilgileniyordu. Gözün nasıl gördüğü,gözün fizyolojisi,ışık ve ses dalgaları konularında gerçekten olumlu çalışmalar yaptı. İnsan ve hayvan anatomilerini inceledi.

Milano’nun ünlü yöneticisi Ludovico Sforza’nın sarayında görevliyken,sarayın törenlerini, şölenleri, eğlence ve şenlikleri o düzenler,hicivler, şiirler, şarkılar yazardı.

1485 yılında Milano’da veba salgını çıkınca,yeni bir şehir kurmak fikrine kapıldı. Sağlık şartları daha geliştirilmiş bir şehrin planlarını çizdi. Ertesi yıl.Sforza’nın kalesi Castello yu daha sağlamlaştırmak,estetik yönden daha değerlendirmek için yeni planlar hazırladı. Boş kalan zamanlarında ,Sforza’nın dev boyutlarda bir heykelini bitirmeğe çalışıyordu.

1502 yılında, Leonardo da Vinci’yi ünlü Cezare ( Sezar ) Borjiya nın yanında, onun başmühendisi olarak görüyoruz. Birlikte yaptıkları gezilerde,son derece başarılı altı harita çizdi.

Leonardo da Vinci erdemleri sınırsız, fizik yapısı kusursuz, güçlü, sevecen, dostluğunda cömert, öğrencileriyle aynı zamanda içten arkadaşlığını esirgemeyen bir adamdı.

Bir ressam olarak, ışık ve gölgenin etkilerini kendinden önce gelenlerden daha iyi kavramıştı. Bu kavrayışının sonuçlarını, büyük bir ustalıkla eserlerine de yansıtmıştır.

Bir yazar olarak İtalyan dilini geliştirme yolunda büyük çabalar harcadı. Sanatta ölmez kurallar, sağlam ilkeler önerdi ve kabul ettirdi. O devirde petrol bilinseydi uçabilecek bir uçağın planını hazırladı. Fotoğrafın esası olan karanlık odayı keşfetti.
--- alıntı ---

http://www.silgitsin.com/bi...
devamını gör...
ab eğitim burslarından biri.


--- alıntı ---
Amaç : Her seviyedeki mesleki eğitimin başlangıcındaki insanların, özellikle gençlerin beceri ve yeterliklerini geliştirmek,
Sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu edinilen beceri ve yeterliklerin geliştirilmesi ve artırılmasından hareketle, özellikle teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirmek için mesleki eğitime girişi ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak

Mesleki eğitimi, yeterlilik ve girişimcilik açısından güçlendirmek ve desteklemek, istihdam imkanlarını desteklemek, mesleki eğitim kurumları (üniversiteler dahil), işletmeler ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeler arasında işbirliğini güçlendirmek

Avrupa çapındaki hareketliliğin kalitesinin ve hacminin arttırılması

Mesleki Eğitim ve Öğretim Alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinin ve bu yeniliklerin bir katılımcı ülkeden diğerler katılımcı ülkelere transferinin kolaylaştırılması.

Resmi ve gayrı resmi öğrenim yoluyla kazanılan nitelik ve yeterliliklerin şeffaflığının ve tanınabilirliğinin sağlanması

Modern yabancı dillerin öğrenilmesinin teşvik edilmesi.

Yaşam boyu öğrenim için BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri ) tabanlı ve yenilikçi içerik, hizmet, pedagoji ve uygulama geliştirilmesi.

Öngörülen Hedef Kitle

Yüksek okul düzeyi dışında mesleki eğitimin her kademesinde yer alan kişiler. İşgücü piyasasındaki kişiler. Leonardo da Vinci Programının kapsadığı alanlarda öğrenim olanakları sağlayan tüm kurumlar. Öğretmenler, eğitmenler ve bu kurum ve kuruluşlardaki diğer personel. Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında yer alan kişilerin (öğretmenler, veliler ve eğitmenler) temsilcileri ve bağlı oldukları dernekler. Ticaret odaları ve örgütleri dahil olmak üzere çalışma hayatında faaliyet gösteren işletmeler, sosyal ortaklar ve diğer temsilciler. Yaşam Boyu Öğrenme alanının herhangi bir yönüyle ilgili rehberlik, danışmanlık ve bilgi hizmeti sağlayan kuruluşlar. Mesleki Eğitim ve Öğretimin herhangi bir yönüyle ilgili sistem veya politikalardan sorumlu yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluşlar Yaşam boyu öğrenim ile ilgili araştırma merkezleri ve kuruluşları Yüksek Öğretim kuruluşları Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar.
Katkısı

Üye ülkelerde mesleki eğitim sistemleri ve tedbirlerinin kalitesi ile yenilik kabiliyetinin iyileştirilmesi ve ulusal mesleki eğitim sistemleri için katma değer sağlanması,
Mesleki eğitim ve meslek danışmanlığında Avrupa boyutunun teşvik olunması,
Ömür boyu öğrenme hususunun güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlama ve teknolojik değişime ayarlamanın teşvik olunması,
Gençler için ilk mesleki eğitimi destekleme ve uygun yeterliliği olmayan yani; uygun okul eğitimi olmayan yetişkinler için özel mesleki eğitim tedbirlerinin desteklenmesinin sağlanması,
Engelliler için, özellikle eğitimsiz gençler ve bedensel ya da zihinsel özürlü ya da başka koşullar nedeniyle eğitimden yararlanmamış şahıslar ve sosyal ve iktisadi dışlanma tehdidi altında kalan kişiler için ilk mesleki eğitime veya müteakip eğitimlere girişin kolaylaştırılmasının sağlanması,
Kadınların fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi (uzun aradan sonra yeni faaliyet alanları ve mesleki olarak tekrar işe girişme imkanının açılması dahil) ,
Göçmen işçilerin ve çocuklarının durumunun iyileştirilmesinin sağlanması,
Avrupa iş piyasası üzerinde iç pazarın yeterlilik talepleri, eğitim ihtiyacı ve gereksinimleri bakımından işbirliğinin güçlendirilmesinin sağlanması,
Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde yüksek okullar, mesleki eğitim tesisleri ve işletmelerin daha fazla karşılıklı etkileşiminin sağlanması,
Mesleki eğitim alanında dil bilgilerinin teşvikinin sağlanması,
Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının temini ve
Bağımsız müteakip eğitim ve açık öğretim yöntemlerinin gelişiminin sürdürülmesi sağlanacaktır.


ÖNEMLİ: 2. aşaması 2006 yılında sona eren ve 2007-2013 yıllarını kapsayan yeni döneme Hayatboyu Öğrenme Programı başlığında işleyen Leonardo da Vinci Programı kapsamında, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hareketliliğini öngören yerleştirme projeleri 2007 yılı itibariyle Hayat Boyu Öğrenme Programı başlığı altında
Erasmus Programı kapsamına geçmiştir.

LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim)

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı; AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını destekleme ve geliştirme adına
işleyen bir programdır.

Katılımcı Ülkeler

27 üye ülke
EFTA ülkeleri
Aday ülke Türkiye


Faaliyet Alanı

I. Hareketlilik Projeleri

a)Temel Mesleki Eğitim (IVT)

Temel mesleki eğitim almakta olan kişilerin başka bir ülkedeki ev sahibi kuruluş bünyesinde aldığı mesleki eğitim veya kazandığı çalışma tecrübesidir.

Katılımcı türü: Temel mesleki eğitim almakta olan meslek lisesi öğrencileri, mesleki
eğitim merkezindeki kursiyerler, çırak ve kalfalar vb.

Ev sahibi kuruluşlar: Mesleki eğitim kuruluşları ve işletmeler.

Yurtdışında Kalış Süresi: 2 hafta – 39 hafta arası

b) İş Gücü Piyasasındaki Kişiler (PLM):


Çalışma hayatındaki kişilerin organize bir faaliyet kapsamında başka bir ülkedeki ev sahibi kuruluş bünyesinde çalışma deneyimi kazanması veya eğitim almasıdır.


Amaç: Eğitim faaliyetleri aracılığıyla bireylerin kişisel gelişiminin, yeterliliklerin, kazanımların, bilgi kullanımının ve istihdamın arttırılması


Katılımcı türü: Liseden ya da üniversiteden henüz yeni mezun olan, iş arayan ya da
henüz işe başlayan ya da yeni işe başlamış olup da mesleki deneyimini artırmak
isteyenler vb.

Ev sahibi kuruluşlar: Mesleki eğitim kuruluşları ve işletmeler

Yurtdışında Kalış Süresi: 2 hafta– 26 hafta arası

Maksimum Proje Süresi: 2 yıl


Ortaklık: En az bir AB üyesi ülke ile ortaklık kurulmalıdır.


Program Desteği: Sigorta, seyahat ve iaşe-ibate giderleri, dil hazırlığı ve kültürel hazırlık, proje yönetim giderleri.


Maksimum Topluluk Desteği: Ulusal Ajans’ın web sitesinde yayınlanacaktır.


Son Başvuru Tarihi: 2007 Teklif Çağrısı kapsamındaki başvurular 30.03.2007 tarihinde sona ermiştir.

c. Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO):


Mesleki eğitimden sorumlu kişilerin veya mesleki eğitim uzmanlarının bir başka ülkedeki ev sahibi kurum bünyesinde bilgi ve deneyim alış-verişinde bulunması veya profesyonel gelişimini ilerletmesidir.


Amaç: Mesleki eğitim alanındaki yeterliliklerin ve/veya yenilikçi metotların ve uygulamaların transfer edilmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesinin yanı sıra kişisel gelişimin desteklenmesi, mesleki eğitim sistemlerine yenilikçiliğin ve kalitenin kazandırılması ve iş dünyası ile mesleki eğitim kurumları arasında işbirliği sağlanmasıdır.


Katılımcılar: Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar, okullar, üniversiteler, KOBİ’ler.


Ev sahibi kuruluş: İşletmelerin, mesleki eğitim organizasyonlarının ve üniversitelerin
bir bileşimi.

Yurtdışında Kalış Süresi: 1 – 6 hafta arası

Maksimum Proje Süresi: 2 yıl


Ortaklık: En az bir AB üyesi ülke ile ortaklık kurulmalıdır.


Program Desteği: Sigorta, seyahat ve iaşe-ibate giderleri, hazırlık ve proje yönetim giderleri.


Maksimum Topluluk Desteği: Ulusal Ajans’ın web sitesinde yayınlanacaktır.
--- alıntı ---

http://www.bursbul.com/foru...
devamını gör...
--alıntı--
Bir alev, fırında bir aydan beri yaşamaktayken yakınında bir yerde bir mum ilişir gözüne, sıçrayıp mumun üstüne oturmayı başarır...
Orada hevesini aldıktan sonra eski hayatına devam etmek üzere tekrar fırına dönmek ister, fakat boşunadır..Çaresizlik ve pişmanlık içinde gözyaşı döker ve sonunda pis kokulu bir dumana dönüşür, fırındaki kardeşlerini uzun ömürlü bir uyum ve muhteşem bir güzellik içinde bırakarak...
--alıntı--
devamını gör...
tam adıyla leonardo di ser piero da vinci 1452 doğumlu italyan ressamı, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, mühendisi ve mimarıdır. en bilinen eseri 'mona lisa' dır.
devamını gör...
süper bir mühendistir kendisi. tasarladığı krank biyer mekanizması 4 kollu mekanizmaların ve tüm makina tasarılarının babasıdır. bu sayede dairesel hareket doğrusal harekete çevrilmiştir. ve o ana kadar at üstünde eğer de yolculuk eden insan oğlu önce gücü tekerleklere ileterek at arabasını sonrada günümüzdeki otomobili yapmıştır. şu anda bunun gibi 2. bir tasarı olsun dünya teknik tarihi yeniden çağ atlar. *

ayrıca tıpçı bir arkadaşımdan duyduğuma göre insan boyunun, 2 kolunu tam olarak açtığında ki boyuna eşit olduğunu ve kafasının ağırlığı vucudunun ağırlığın beşte birine eşit olduğunu ilk olarak kendisi söylemiş. ve çizimleriyle anatomi ilminede çağ atlatmıştır.

ayrıyeten çizdiği asmaköprü projesi ile de inşaat ve mimari alanda

monalisa toblosu ile de simetride devrim yapmıştır.
devamını gör...
15 nisan 1452 tarihinde italya'da doğdu. rönesans dönemi italyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamıdır. en tanınmış yapıtları mona lisa (1503 - 1507) ve son yemek’tir (1495 - 1497). rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapıa değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biridir.

leonardo, genç bir noter olan ser piero da vinci'nin ve muhtemelen bir çiftçi kızı olan caterina'nın evlilik dışı çocuğu olarak vinci kasabası yakınlarındaki anchiano'da dünyaya geldi. avrupa'daki modern isimlendirme kurallarının yerleşmesinden önce dünyaya tam ismi, "vincili piero'nun oğlu leonardo" manasına gelen "leonardo di ser piero da vinci"dir. eserlerini "leonardo" ya da "ıo, leonardo (ben, leonardo)" olarak imzalamıştır.

somut kanıtlar bulunmasa da, leonardo'nun annesi caterina'nın, babası piero'ya ait ortadoğulu bir köle olduğu tahmin ediliyor. babası, leonardo’nun doğduğu yıl, albiera adındaki ilk eşi ile evlendi, caterina ile hiçbir zaman evlenmedi.

leonardo’ya bebekliğinde annesi baktı, ancak birkaç yıl sonra annesi başka biriyle evlendirilerek komşu kasabaya yerleşince, babasının nadiren uğradığı büyükbabasının evinde yaşamaya başladı; arada sırada floransa’ya babasının evine giderdi. babasının ilk eşinden çocuğu olmadığı için aileye kabul edilmişti ama hiçbir zaman meşru bir çocuk olarak görülmedi ve amcası francesco dışında ailedeki kimseden sevgi görmedi.

14 yaşına kadar vinci’de yaşayan leonardo, büyükanne ve büyükbabasının ardı ardına ölmesi üzerine 1466’da babası ile birlikte floransa’ya gitti. evlilik dışı çocukların üniversiteye gitmesi yasak olduğundan üniversite öğrenimi görme şansı yoktu. küçük yaştan itibaren çok güzel çizimler yapan leonardo’nun resimlerini babası, dönemin ünlü ressam ve heykeltıraşı andrea del verrocchio'ya gösterince, verrochio onu çırak olarak yanına aldı. leonardo verrocchio'nun yanında lorenzo di credi ve pietro perugino gibi ünlü sanatçılarla çalışma fırsatı buldu. atölyede sadece resim yapmayı değil, lir çalmayı da öğrendi.

floransa’yı 1482’de terkederek milano dükü sforza’nın hizmetine girdi. dükün hizmetine girebilmek için köprüler, silahlar, gemiler, bronz, mermer ve kilden heykeller yapabileceğini anlattığı ancak göndermediği mektubu bütün zamanların en olağanüstü iş başvurusu sayılır.

leonardo, 1499’da şehir fransızlar tarafından alınıncaya kadar 17 yıl boyunca milano dükü için çalıştı. dük için sadece resim ve heykeller yapmak, festivaller organize etmekle uğraşmadı, aynı zamanda bina, makine ve silah tasarımları yaptı. 1485 - 1490 yıllarında doğa, mekanik, geometri, uçan makinelerin yanısıra, kilise, kale ve kanal yapımı gibi mimari yapılar ile ilgilendi, anatomi çalışmaları yaptı, öğrenciler yetiştirdi. ilgi alanı o kadar genişti ki, başladığı çoğu işi bitiremiyordu. 1490 - 1495 yıllarında çalışmalarını ve çizimlerini deftere kaydetme alışkanlığı geliştirdi. bu çizimler ve defter sayfaları, müzeler ve kişisel koleksiyonlarda toplanmıştır. bu koleksiyonculardan birisi de leonardo’nun hidrolik alanındaki çalışmalarının el yazmalarını toplayan bill gates’dir.

1499’da milano'yu terkeden ve yeni bir koruyucu (hami ) aramaya başlayan leonardo, 16 yıl boyunca italya’da seyahat etti. pek çok kişi için çalıştı, çoğu eserini yarım bıraktı.

insanlık tarihinin en iyi resimlerinden birisi kabul edilen mona lisa için 1503’te çalışmaya başladığı söylenir. bu resmi tamamladıktan sonra hiç yanından ayırmamış, tüm seyahatlerinde yanında taşımıştı. 1504’te babasının ölüm haberi üzerine floransa’ya döndü. miras hakkı için kardeşleri ile mücadele etti ancak çabası sonuçsuz kaldı. ancak çok sevdiği amcası tüm varlığını ona bıraktı.

1506 yılında leonardo, bir lombardiya aristokratının 15 yaşındaki oğlu olan kont francesco melzi'yle tanıştı. melzi, hayatının geri kalanında onun en iyi öğrencisi ve en yakını oldu. 1490’da 10 yaşında iken korumasına aldığı ve salai adını verdiği genç de 30 yıl boyunca onunla beraber olmuş, ancak öğrencisi olarak bilinen bu genç hiçbir sanatsal ürün üretmemişti.

1513 - 1516 arasında roma’da yaşadı ve papa için geliştirilen çeşitli projelerde yer aldı. anatomi ve fizyoloji alanında çalışmaya devam etti ancak papa, kadavralar üzerinde çalışmasını yasakladı.

1516’da koruyucusu giuliano de' medici’nin ölümü üzerine kral 1. francis’ten fransa’nın baş ressam, mühendis ve mimarı olmak üzere davet aldı. paris’in güneybatısında, amboise yakınlarındaki kraliyet sarayı’nın hemen yanında kendisi için hazırlanan konağa yerleşti. leonardo'ya büyük hayranlık duyan kral, sık sık ziyarete gelir ve sohbet ederdi.

sağ koluna felç inen leonardo da vinci, resimden çok bilimsel çalışmalara ağırlık verdi. kendisine dostu melzi yardımcı olmaktaydı. salai ise fransa’ya geldikten sonra onu terketmişti.

leonardo 2 mayıs 1519’da amboise’daki evinde 67 yaşında öldü. kralın kollarında can verdiği rivayet edilir, ancak, 1 mayıs günü kralın bir başka şehirde olduğu ve bir gün içinde oraya gelemeyeceği bilinmektedir. vasiyetinde mirasının esas bölümünü melzi’ye bıraktı. amboise'daki saint florentin kilisesi’nde toprağa verildi.
devamını gör...
fransa'da italyan ressam, bilim adamı ve düşünür leonardo da vinci'ye ait bir el yazması metin bulunmuş.--- alıntı ---

Fransa’nın batısındaki Nantes kentinin bir halk kütüphanesinin deposunda, yaklaşık bir buçuk asır boyunca unutulmuş Rönesans dehası İtalyan ressam, bilim adamı ve düşünür Leonardo da Vinci’ye ait bir el yazması metin bulundu.

Üzerinde, Da Vinci’nin belirgin özelliği olan sağdan sola doğru yazılmış, ayna yazısı olan metin, zengin koleksiyoncu Pierre-Antoine Labouchere’in 1872 yılında Nantes kentine bağışladığı (5 bin belge arasında), daha sonra çürümeye bırakılmış yerel arşivler içinde ortaya çıktı.

Yerel bir gazetecinin Da Vinci’nin bir biyografisinde, el yazısı belgenin izinin en son bulunduğu yere ilişkin bilgiye rastlaması üzerine metnin gün yüzüne çıkarılabildiği belirtiliyor.

Halk kütüphanesinin müdürü de metnin büyük olasılıkla 15’inci yüzyıl İtalyancası ya da aynı dönemin başka dilinde yazılmış olması nedeniyle önce dilinin çözülmesinin gerektiğine işaret etti.

Labouchere’in koleksiyonu arasında 2008 yılında da Wolfgang Amadeus Mozart’ın daha önce hiç görülmemiş nota defteri bulunmuştu.

Rönesansın büyük ressamlarından, heykeltraş, bilim adamı (matematikçi, anatomi uzmanı), müzisyen, mucit ve düşünür olan Leonardo da Vinci’nin (1452-1519), 1486 yılında prototipini çizdiği hareketli kanatlı uçan bir makinenin de günümüz helikopterlerinden farkı bulunmuyor.

--- alıntı ---

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar