mübarek makamlar meselesi

kendi kendimize ihdas ettiğimiz makamlardır.

üçler, yediler, kırklar ...tarikatlarda ricâlu’l-gayb (gayb erenleri) olarak bilinen ve üçler, yediler, kırklar olarak da isimlendirilmiş, kimliklerini gizlediğine inanılan ve kutup, gavs, evtâd, revâsî, nukebâ ve nucebâ adı verilen kimselerdir.

kutup, en büyük evliya olarak bilinir. tarikatçılara göre, erenlerin başı ve Allah’ın izniyle kâinatta tasarruf sahibidir. yani evreni yönetmede yetki sahibidir.

gavs, tarikatçıların başı sıkışınca sığındıkları ve yardım istedikleri kutuptur. darda kalan müridler, “yetiş ya gavs!” diye gavsa sığınır­lar. gavs olarak bilinenler, esmâ ve sıfât-ı ilahî mazharı sayılırlar. yani Allah’ın isim ve sıfatlarının onların şahsında ortaya çıktığına inanırlar. abdülkadir geylânî, “gavs-ı azam; en büyük gavs” lakabıyla anılır.

revâsî “dağlar”, evtâd “direkler” anlamına gelir. onlara göre felaket za­manında kullar evtâda, evtâd da revâs­îye yönelir. revâsîyi kutup idare eder.

kutuptan sonra gelen iki kişiye “imâmân” derler. bunlardan birine “imam-ı yemîn”, diğerine “imam-ı yesâr” adı verilir. imam-ı yemîn (sağdaki imam) kutbun hükümle­rine, imam-ı yesâr (soldaki imam) da haki­katine maz­har sayılır. yani biri kutbun kararlarını, diğeri de gerçek yönünü bilir, derler. kutup ölünce yerine imam-ı yesâr geçer. kutup ile iki imam, üçleri oluşturur.

bunlardan başka, sayıları se­kiz veya kırk olan “nücebâ” ile sayıları on veya üç yüz olan “nukebâ” bulunduğu ve onların in­san­ların iç dünyalarından haberdar olduğu kabul edilir.

bunların kur'an ve sünnette bir dayanağı yoktur. eski mistik düşünce ve kültürlerden islam'a sirayet etmiştir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar