1. toplam entry 2318
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 3664
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 13 yıl önce

beyaz_yalan

es veren yazamaz bozuntusudur, ara ara kontrol etmektedir sözlüğü. dostlara imrenmektedir, kafasını boşaltıp tez zamanda dönecek olandır.

kırıklardandır gönül kırgınlıkları klavyesine sirayet etmiş, yara sarmaktadır. dostlarının varlığı mutlu etmekte ve dostlarına hürmete devam etmektedir.

foto ömer

kızılcahamam ilçesi fotoğŸraf stüdyolarının en az imkanı ile en çok işŸ yapan fotoğŸrafçısıdır.

dır dır ederek müşŸterilerini canından bezdiren bu fotoğŸrafçı, halen ticaret hayatını sürdürmesini, sevimlilik, samimiyet ve müşŸterileri ile kurduğŸu sıcak diyaloğŸa bağŸlamaktadır.

en çok kullandığŸı kelimeler ise şŸunlardır.

+ abiii bi dinlee.

+ anıyonnu

+ ben napıyın

+ servis gelecek
- ne zaman ?
+ bu sene kesin gelirmişŸ. en yakın 6 ay dediler.

+ yapma yavv.

+ garanlık çıkmaz o fotoğŸraf. o zaman yanuşŸ ayarlamuşŸuz.

gibi sürekli hale getirdiğŸi diyalogların sahibi kişŸisidir.

ubeyit hatipzade

geldim gordum yazdim isimli star heveslisi genç k?z?m?z?, kiral?k katil olarak m? tuttu. yoksa fakemsi bir durum mu söz konusu?

gölge ile mücadele olmaz ayan ol, kendin ol, ?izofrensen git! tedavi ol! diyerek görü?lerimi iletti?im yüce mürteci sözlü?ün yüce mod'udur.

--- al?nt? ---
zaman?nda bilgi ve tematik entry kast? gören olmad? bu yazar?. kabul görmenin yolu ayar vermekmi? burada. söz veriyorum çok me?hur olucam bu sözlükte. * (geldim gordum yazdim 16/09/2009 13:31)

#2694751

--- al?nt? ---
sözlükte me?hur olmak için ortam olu?turmak isteyen ki?idir, dikkat et k?zca?az?m kötü yolu var bu i?in, çöre?i var, böre?i var... sen kendin ol, ben seni üstüme s?çratmam emin ol...(bkz: #2699963" class="bkz">#2699963) bir müptezel kalkm?? ?ahs?ma, kaynaks?z al?nt?lad? demi?... ve kaynak olarak suyunun, suyunun, suyunu vermi?. komik seni.

kaynak bizzat benim ama gönlün ho? olsun han?m k?z?m, bir kez daha kaynak vereyim.git (bkz: kbrt)sahibinin hatr? tükeniyor, sahip sahipli?ini bilsin.

ubeyit hatipzade

tetikçi tuttu?unu sand???m ki?idir, kiral?k yalakalar? vard?r, her laf?na bir laf her saçmalamas?na bir k?l?f uyduran tazelerin s?rt?n? dayad?klar? ki?idir.

(bkz: #2698416 " class="bkz">#2698416 ) bu entariye mi k?zd?n cicim diyerek k?za ve geline gönderme yapmam? sa?layan ki?idir..--- al?nt? ---
nick alt? baz? showmenler taraf?ndan ego tatmin yeri olarak kulan?lsada sonuna kadar hakl? buldu?um ve destekledi?im yazar.

(bkz: erdal gök ) diye ba?l?k açanlar gelmi? burda popüleriteden bahsediyor. komik x seni. *

(bkz: #2699721" class="bkz">#2699721)
geldim gordum yazdim
--- al?nt? ---

ah evlad?m belli ki trolsün, daha geleli 3 5 entari dö?enmi?sin. belli ki gölgesin, benim gölgelerle i?im olmaz. onun için erdal gök yani ?ahs?m? yazd?m, olaki 3-5 müptezel b?d? b?d? ederse diye.

i?te dedi?im oldu iftirac? diyen iftirac?lar iftiray? ispat etsinler, ki karakterli olduklar?n? anlayal?m.

sanal bir gölge hiç olmad?m, beyaz_yalan sadece formalite oldu her yerde, her demde, bunu anlayabilecek bir ?uur, ak?l, izan ve yalakal???n?n daim olmamas?n? temenni eder, senin nick alt?na yazmama sebebimi ?öyle izah edebilirim...

sahibinin hatr?.... sahibinin...

ubeyit hatipzade

tan?m: tekraren popülaritesine kavu?mak için can çeki?en, çeki?tikçe yanl?? yapan, yapt?kça s?n?rlar? zorlayan, had ve hudut hususunda kendisini uyarmak istedi?im yazard?r.

--- al?nt? ---

some_sun beyaz_yalan'?n iftiralar?n? yazmaya bile gerek yok.

?imdi bu entryi okuyanlar diyeceklerki - ama onlar gitti
onlar gitti ama bu karalamaya ortak olan, göz yuman yönetim hala görevlerinin ba??ndad?r. samimiyetsizlik paçalardan ak?yor yaz?k.


geldim gordum yazdim 13/09/2009 23:31 ~ 15/09/2009 22:17)
#2687051
--- al?nt? ---

(bkz: iftira derken ba?kan?m)

çok olunam?yorsa, az?c?k delikanl? olsak ya... belki o zaman iftira at?yorlar, diye iftira at?lmaz san?r?m. yazm?yorum/ yazm?yoruz diye yok mu bellediniz ve sald?rmay? me?ru gördünüz de?il mi ?

evet feveran?n?z? anl?yorum. akl? ba??nda birisi ubeyit in ve benim hadisemi objektif olarak de?erlendirdi?inde, ayyuka ç?kacaklardan rahats?zs?n?z, bunu anlar?m fakat haddi a?arak sata??lmayacak ki?ilere ve kö?esine çekilmi?lere hudutlar?n?z? ihlal etmeyiniz diyerek ulakl?k ettirdi?im ki?idir.
(bkz: k?z?m sana da söylüyorum gelin sana da)


(bkz: #2578626" class="bkz"> #2578626)

klark meksika dücane ismet karakoç cafcaf

tanım: değersizlerin, algılayamayacakları kadar büyük değerlerdir. köpekler istedi diye atlar ölmez...

gelelim ifratcan ve tefritcan'a, e evladım hiç mi mahallede itidalcan'ı görmediniz. ne kadar güzel eğitilmiş bir çocuk. mahallede herkese yardım eder, okur yazar insanların dertleri ile dertlenir, yardım eder kim olduğuna bakmaksızın.

ama size bakıyorum; her şeye bir kulp, her şeye bir sıkıntıyla bakıyorsunuz, ya çok ifrat ya çok tefrittesiniz. din elden gidiyor, vatan zaten gitti. gibi pamuk ipliklerinde duran bir hayat algınız olmuş, evladım büyük sözü dinleyin, büyük sözü dinleyin.


farklı düşünenlere kafir, dinsiz, cehennemlik, kat-i haram, yandınız olim, o yanuş, bu doğru, ben alim'im, sen cahilsin, ben seni düverüm haa, gibi basma kalıp fikir kırıntılarından, uzaklaşarak belki de rasulullah efendimizin öğrettiği şekilde fikir oluşturabiliriz ve kendimizden olanlara hakir davranmayız, kaldı ki kendimizden olmayanlara da hakir ve hor davranmamak icab eder.

5 para etmez kişileri star diye burunlarımıza dayadılar, bizler o pespayelere tenezzül etmeden, kendi değerlerimizi bulduk. bizler gibi düşünen, bizler gibi giyinen, üzülen, sevinen veeee yerilen. evet evet yerilen muhalefet et meşhur ol sözüne inanan bir kısım ehl i sünnet yobazı tarafından, bu değer verdiklerimize de kem gözlerle bakılır oldu.

kendi değersizliklerine mi yansam, yoksa değersizlikleri ile ağzımı yorduğuma mı?

yandığım tek şey düşünce ayrı, icraat ayrı.

tırnakları olamayacak, fikirleri sadece sokma akıl aldıklarıyla sınırlı kişilerin, beyinlerini kiraya vermiş, mümin ve mümine lerin sevdikleri kişilere çakarak adam olduklarını sanmak. önce tırnakları olunuz, sonra ifrat ya da tefritcanlık oynarsınız, görürseniz itidalcan dan uzak durun.

ehl i sünnet yobazı

her fikrin, her görü??ün, her ideoloji ve her inan??? biçiminin yobaz? vard?r.

asl?nda insan?n patalojik ruhsal sorunlar?ndan dolay?, ortaya ç?kan yobaz, hep kat?, hep olumsuz, sevgisiz, sevimsizdir.
o kadar kat?d?r ki yanl????n? bilemeyecek kadar.

kendisini güya ehl-i sünnet olarak tan?mlayan ki??i, kalkar ebu cehil, ebu leheb tavr? gösterirse, bu insan ki??isi, dikkat ediniz kafir demiyoruz, yobaz olur hem de ehl- i sünnet'in içinde oldu??unu sanan yobaz.

ehl- i sünnet olmak, sünneti bilmek, bildi??ine riayet etmek ve haddi a??mamak demektir. o ??anl? ashaba selam olsun, onlar?n kavgalar?, at???malar? dahi erdemliydi.

(bkz: #2688838 " class="bkz">#2688838 )

türkiye cumhuriyeti anayasası madde 104

(bkz: türkiye cumhuriyeti anayasası dizini)
--- alıntı ---

MADDE 104. – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır :

a) Yasama ile ilgili olanlar :

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,

Kanunları yayımlamak,

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

Genelkurmay Başkanını atamak,

Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,

Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

Kararnameleri imzalamak,

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,

Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,

Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar :

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali

--- alıntı ---

kaynak: ariza
kaynak:git

türkiye cumhuriyeti anayasası madde 106

(bkz: türkiye cumhuriyeti anayasası dizini)
--- alıntı ---

MADDE 106. - CumhurbaşŸkanının hastalık ve yurt dışŸına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başŸka bir sebeple CumhurbaşŸkanlığŸı makamının boşŸalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşŸkanı CumhurbaşŸkanlığŸına vekillik eder ve CumhurbaşŸkanına ait yetkileri kullanır.
--- alıntı ---

kaynak: ariza
kaynak:git
1 /