1. toplam entry 4345
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 7258
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 14 yıl önce

ihl sözlük

"buraya girdi?imde sinirleniyorum art?k her seferinde. o kadar emek verdik zaman?nda yazd?k ?u bu. y*?a??n teki ç?k?yor kad?nlara dil uzat?yor olimpiyatlarda yar???yor diye, di?er bir y*?ak ç?k?yor, asl? çak?r alptekini izlerken gözleri doldu?unu söyleyen adam? fas?kl?kla suçluyor. bir di?eri kad?n dü?man?.

yemin ediyorum bunlar yüzünden dine ait her ?eyden so?udum. önüne geleni tekfir eden, hayata tamamen yabanc?, gelenek gelenek diye bir z?rva tutturmu? kötü insanlar var burada.

zaten bir zamanlar sahibi olan mechul-x in sözlükteki haklar?n?n ço?unu devretti?ini duydum. ak?l sahibi yazarlar?n %90 ? bu zilletle u?ra?mamak için sözlükte ya hiç yazm?yor ya da çok nadir u?ruyor.

allah insanlar? yobaz müslümanlardan korusun. tek diyece?im bu.
(batiatus, 11.08.2012 20:34)"
git

( #3346383 )

edit: "batiatus" kimdir tan?mam.

mirror

bir crematory parças?. (bkz: #4274400" class="bkz">#4274400)

sözleri:


don't tell me how strong you are
when emotions for you,
is a feeling,
you can describe in two words
don't look at me with closed eyes
as closed like a black hole
the black hole in you
is the black hole in me
don't tell me how strong you are
when emotions for you,
is a feeling,
you can describe in two words
don't look at me with closed eyes
as closed like a black hole
the black hole in you
is the black hole in me

look in the mirror,
and feel what you see
don't close your eyes
and you wanna be free
inside yourself
there's a way we can hide
in an inhibited society
you always collide

don't tell me how strong you are
as strong like a child,
a child with no dreams
don't dream a dream
when you hope to wake up in time
in time you will learn
don't tell me how strong you are
as strong like a child,
a child with no dreams
don't dream a dream
when you hope to wake up in time
in time you will learn

look in the mirror,
and feel what you see
don't close your eyes
and you wanna be free
inside yourself
there's a way we can hide
in an inhibited society
you always collide
look in the mirror,
and feel what you see
don't close your eyes
and you wanna be free
inside yourself
there's a way we can hide
in an inhibited society
you always collide

kimse yok mu

patronuma, üyesi olduğu derneğin kadın kolları başkanın bizzat yaşadığı ve anlattığı olayı aynen aktarıyorum:

"bayramın ikinci günü paketlenmiş kurban etimizi vermek üzere bir evin kapısını çaldık ve açan amca bize ellerini kollarını sallayarak hararetli hararetli bir şeyler anlattı ve içeriye girip kimse yok mu derneğinin geçen yıl dağıttığı etin üstündeki dernek logolu kağıdı getirdi ve ağlayarak anlatmaya devam etti. yanımdaki o dili bilen beylere neler olduğunu sorduğumda bana şunu anlattılar. olaydan bir yıl önce kimse yok mu derneği bayramın birinci günü bu amcamıza yine kurban eti ulaştırmış. o bayram yine kurban eti gelir düşüncesiyle bayramın birinci günü evinden çıkmamış. ama gelen olmamış. "allah'ım günah işledim ve bu sene o nedenle bana et göndermedin" diye gece boyunca ağlamış ve af dilemiş. rüyasında peygamber efendimiz (s.a.v.)'i görmüş. allah resulü adamın bir yıl boyunca sakladığı kimse yok mu derneğinin kurban etleri üzerine iliştirdiği dernek logolu etiketi göstererek, "üzülme bu adamlar yine sana kurban eti getiriyorlar, yoldalar" demiş ve ertesi gün afrikalı amcamız dernek logolu et paketiyle bizi karşısında görünce heyecanla ve ağlayarak bize bunu anlatmaya çalışıyormuş. olayı dinlerken renkleri bembeyaz olan arkadaşlar bana bunu tercüme edince ben de gözyaşlarımı tutamadım."

çöp tanımlar

ömrü boyunca hangi dünya menfaatine talip olduğu bir bir açıklanması gereken adam. kadın? para? şan şöhret?

"ya rabbi, benim vücuduma öyle rahatsızlıklar ver ki, gençlik duygu ve arzularına vakit bulamayayım" diye dua etmiş ve duası da kabul olmuş, genç yaşlarından ihtiyarlık zamanlarına dek sürekli bir hastalık yüzünden ızdırab çekmiş, sıradan biri olabilme adına "estetik ameliyatla yüzün ve şeklinde değiştirilmesine dinimiz müsaade etse, tanınmamak için bunu yaparım" diyebilen birinden bahsediyoruz.

çöp tanımlar

"ilgi anlat?landan kendine yöneldi?i anda çok ciddi bir reaksiyonla tepkisini ortaya koymaktad?r. muharrem kalyoncu bey'in bir hat?ras? bu yönüne bir misal olarak kaydedilebilir:

'kemalpa?a'y? geçince parsa ilçesi vard?r. bir gün hocaefendi oraya vaaza gidiyor. ben de onunla beraber gittim. otobüsle gidiyoruz. parsa'ya gelince millet bekliyor orada. ikindi veya ak?amdan sonra vaaz olacak. tam otobüsten inerken belediye hoparlöründen ilan yap?l?yor. "dikkat dikkat, izmir'in me?hur merkez vaizi fethullah gülen hoca vaaz edecek" diye. bir aral?k hocaefendi kalabal???n aras?ndan s?yr?ld? ve hemen izmir, izmir diye ba??ran arabalar?n birine atlad?. biz de zar zor yeti?tik. tabi ki anlayamam??t?k bunun sebebini. daha sonra anl?yoruz ki hoparlör ilan?n? duyunca çok sinirlenmi?, bundan dolay? oray? terk etmi?. tabi o gün vaaz olmad?.

buna benzer bir hadise de bursa'da cereyan etmi?ti. hocaefendi konu?maya ba?lay?nca bir alk?? tufan? kopunca itiraz etti. bir daha oldu, bu sefer hocaefendi sert bakt? ve devam etti. üçüncü defa alk?? olunca hocaefendi "esselamu aleykum" dedi ve ayr?ld?. konferans bir sinemada oluyordu ve çok da kalabal?k bir cemaat vard?.' " m. fethullah gülen - ertu?rul hikmet, sayfa 71

ekleme: ?imdi bir arkada? bu tan?m?m üzerine gelip benim nick alt?ma ?öyle bir tan?m eklemi?: git e?er hala silmediyse tan?m numaras? da ?u: (#4273097)

benim bir özelli?im var. iyi tan?mad???m kimseye kolay kolay kefil olmam. o nedenle sözlükte kimsenin nick alt?na kolay kolay "?öyle süper yazar, böyle güzel yazar, yazd?klar?na kefilim" demem. çünkü yar?n bir gün hakk?nda bunlar? yazd???m ki?i öyle bir laf söyler ki, o laf? benim ho?uma gitmez. gider daha önce nickalt?na yazm??sam da, o tan?m?m? silerim. yapt?m da konu?uyorum.

ben çocuklu?umdan bu yana, yak?n akrabalar?m vesilesiyle fethullah gülen'i tan?ma f?rsat?m oldu. hakk?nda yaz?lan kitaplar? okudum. vaazlar?n? dinledim. sohbetlerini izledim. birkaç da kitab?n? okudum. kitaplar? genelde vaaz ve sohbetlerinin metne aktar?lmas? ?eklinde oldu?u için kitaplar? okuman?za çok gerek yok. vaazlar?n?, sohbetlerini dinliyorsan?z yani. ben yukar?da yazd???m yaz?ya kefil olmasam gelip buraya böyle bir ?ey yazmazd?m. çünkü fethullah gülen'i, gelip burada hakk?nda ahkam kesen adamlar?n hepsinden, bak?n iddial? konu?uyorum, hepsinden daha iyi tan?d???m? dü?ünüyorum. fethullah gülen'e ele?tirel tav?rla yakla?an müslümanlar?n ekserisi, içinde bulunduklar? ayn? odan?n, farkl? cephelere bakan pencerelerinden bak?p, kendisi o pencerede ne görüyorsa, gülen'in de ayn? manzaray? görmesini isteyen ve bekleyen insanlar. bundan dolay? ben pek önemsemiyorum art?k gülen hakk?nda ileri geri konu?anlar?. fakat bazen dayanamay?p cevap verme ihtiyac? duyuyorum.

daha bugün kendisi ile alakal? yaz?lm?? bir kitab? bitirip öyle girdim ihl sözlük'e. bakt?m, yine esip gürlenmi? ba?l??? alt?nda. e hakk?nda yeni bitirmi?im kitab?. 5 dk olmam??, duygular?m taze. güçlü bir ?ekilde yan?t verme ihtiyac? hissettim. normalde vermiyorum uzun süredir. ama dayanamad?m i?te. oturdum yeni bitirmi? oldu?um kitaptan bir kaç cümleyi aktard?m buraya. biri de ç?km?? bana demi? ki: "sen de bunu yedin". ben ortaya bir ?ahit koyuyorum ismiyle beraber, biri de ç?k?p diyor ki "sen de bunu yedin" o zaman bunu diyenin ortaya konan ?eyin yalan oldu?una dair bir ?ahit getirmesi gerekmez mi? gerekir. ama ben çömez de?ilim, muhataplar?m? tan?yorum. onlar?n ekserisi zannlar?na tâbidir.. ama ben ?ahidimin ismini de, olay?n geçti?i yerlerin ismini de verdim. ?imdi de mezkur olay?n bir benzerinin ses kayd?n? delil olarak ortaya koyuyorum, zahmet edip 700kb'lik ?u ses kayd?n? indirin, 2 dk'da dinleyiverin: git , alternatif link git

platon'un da dedi?i gibi: lütfen nefsimizin ö?retmeni, vicdan?m?z?n ö?rencisi olal?m. ba?kas?na ders vermeye kalkmadan önce de dersimizi iyi çal??al?m.
1 /