1. toplam entry 545
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 1453
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 13 yıl önce

ihl sözlük eski zamanlar fiyat listesi

ortaokul, lise dönemlerinden kalma tozlu ajandalarıma bakasım geldi. nem kokan sayfaları çevirirken gözüme çarptı, satın almayı planladığım ya da istediğim bir takım eşyaların fiyatlarını not almışım, yazmışım bir köşeye.

yıl 1998 yanılmıyorsam;

-kaset(müzik kaseti): 600.000.-TL
-parfüm: 700.000.-TL
-mersin'de dondurmacı halil'in hizasında, ülker'in bayisi idi galiba işte o dükkanda satılan hoşuma giden spor bir çanta vardı, yeşil yuvarlak bişe: 1.000.000.-TL

hey gidi hey...

ihl sözlük yazarlarının şiirleri

şiir içinden gelenleri sana ait olanları yazma sanatıdır. karşı taraf kendine dair bir şeyler buluyor ise ne ala, bana dair bir şeyler sezinleyebiliyorsa deymeyin keyfime, ya bi de beğenmişse...
şiir benciliktir, yazmak benciliktir. insan kendisi için yazar önce, benliği için. varsın beğenmesinler, onun adı üstünde yazar. birazcık değil çok ûkela.

--- garip ---

Dünüm yok, geride kaldı artık,
Gözümü kapadığımda etraf karanlıktı,
Zemherideki nefesim soğuk,
Dünüm yok, yarınıma kaldı,
yarınıma kaldı, dünüm, bugünüm..

Dünler inadına peşimde inadına,
Ellerindeyim kıskıvrak,
Ellerindeyim kıskıvrak...
Bir dolmuştayım üsküdar’dan gelen,
Sıkışık, rahatsız bir hayat,
ruhum sıkışık, dolmuş kalabalık,
rahatsız bir hayat. rahat'sız.
Akşam sigaram, balığım, rakım,
küçük kahvemdeki arkadaşlarım,
denize, martıya, özgürlüğe açım,
bir bakmışım,
Gözüm yeni sabaha açık,
ne zaman geçti zaman,
Kafam karışık ruhum bayat,
Kaç zamandır yok tuzum,
Tadım yok tuzum yok ağzımın,
namlunun ağzındayım.
bir deli fişek.
garip.

the night watch

Rembrandt Harmenszoon van Rijn'in yani rembrandt'ın bir tablosu. 1642 yılında resmedilmiş çok hoş bir tablodur.

yanlarından biraz kırpırtılmıştır. hollanda'nın ulusal simgesi niteliğinde bir tablo. ayrıca bu tablo çeşitli saldırılara maruz kalmış(akli dengesi yerinde olmayan birinin boya atması gibi bişe idi) ve birkaç kez restorasyondan geçmiştir.

git

kahverengi gözlerin

gözlerin güzelliğinden dem vuran bir eser daha. gözler üzerine hep yazıla durdu şarkılar, romanlar, hikayeler, şiirler, resimler, sözler, gözler bakmaktan kör oldu kahrolsun o gözler. yo yo kahrolmasın yaşasınlar. bir çift göz için, yeşil, mavi, kahverengi, ela, hurma, siyah birkaç renkte binbir hayali barındıran gözler. şu an vesikalı yarim adlı yeşilçam klasiğini izliyorum da, türkan şoray gözler deyince akla gelen, ceylan gözler, avcısını avlayan gözler ve arka fonda çalan kahverengi gözler...

evrim teorisi

(bkz: #3279040" class="bkz">#3279040)

Öncelikle eliniz sa?l?k. Dü?ünmeye sevk edici bir yaz? ama en ba?tan bir ele?tirim olacak. Yaz?n?zda â??evrim, tart??mas?z bir gerçektir.â? Demi?siniz. Do?rudur olabilir, tart??mas?z bir gerçek olabilir. Bir itiraz?m yok. Ayn? zamanda "lütfen, Allah r?zas? için sonuna kadar okuyun ve tart??al?m.â? Demi?siniz. ??te bu noktada itiraz ediyorum kendimce :) madem tart??acakt?k, neden tart??mas?z bir gerçek haline getirdiniz hemen :) hemen dedi?ime bakmay?n latife yap?yorum biraz, uzunca bir yaz?ya hemen demek yanl?? olur.
-Adnan oktarâ???n ki?ili?ini sevmem ama sevmedi?im anlatt?klar? her ?eyin yanl?? oldu?u anlam?na gelmez, elbet yaz?lar?nda evrim kar??t? de?indi mant?ki hususlar olabilir. Bu da tart??mak için iyi bir zemin haz?rlad??? kanaatindeyim. Dedi?iniz gibi yzd?klar? H?ristiyan yarat??ç?lar?n fikirlerinden çal?nt? biliyorum ama vars?n çal?nt? olsun bu içerdi?i bilgiyi de?ersiz k?lmaz. Do?ru her zaman do?rudur.
-â??muhte?em evrimi, muhte?em yerçekimini ö?rendikleri gibi ö?renirler ve allah'?n yasalar?n?,â?
iyi niyet ile bir ?eyler anlatmaya çal??t???n?z? inan?yorum ama bu cümleniz biraz abart? duruyor, bak?n kötü bir niyet sezinliyor de?ilim ama biraz abart? sanki. Muhte?em evrim? Tamam belki muhte?emdir size göre ama ben tam olarak kabullenmiyorum ?ahsen var oldu?unu.
ayr?ca evrim tesadüfili?i savunuyor diye bir argüman?m yok. Ama tesadüfen olu?an bir ?eyin pek mant?kl? bir vucud halinde bulumayaca??n? dü?ünüyorum.
-â??evrim vard?r, ve evrimi en iyi aç?klayan teori evrim teorisidir.â?
Bu cümleniz kendi içersinde biraz çeli?iyor gibi, ?öyle deseniz daha bir anlaml? olur benim aç?mdan, canl?lar?n de?i?imi olas?d?r, bunu da en iyi aç?klayan(ben tam olarak aç?klad???na inanm?yorum.) teori evrim teorisidir.
-â??neden bu tip bir geoid biçimini ald???n?n aç?klamas?yla, dünyan?n geoid oldu?u gerçe?inin kabulü ayr? ?eylerdir.â?
Bak?n bu cümlenizle ilgili bir ç?kar?m da bulunmak istiyorum.
Konun ana noktas? bu, fikir burada gizli. Yaz?n?n devam?nda da durmadan bu fikri farkl? formatlarda i?lemi?sin zaten.
Misal ben de laboratuara girdim ara?t?rma yap?yorum. Bir hipotezim var: â?Her ye?il ?ey ilgi çekerâ? dedim. Bu benim hipotezim, hadi teori demiyorum. ?nceliyorum ye?il gözlü k?zlar, erkekler kar?? cinsin ilgisini çekiyor. bak?yorum do?adaki ye?il gözlü va?aklar av?n?n ilgisini çekiyor, bak?yorum çimenler gözümü al?yor. Buraya kadar hipotezim ba?ar? ile gidiyor. Ama bir deney daha yap?yorum, ye?il insan d??k?s? ço?unluk taraf?ndan ilgi çekmiyor. Tiksinç, i?renç bulunuyor. Teorimde bir gedik olu?tu. Ama bu ye?ilin baz? durumlarda ilgi çekmedi?i anlam?na gelmiyor. Bunu demekle ne demek istiyorum. Evrim baz? olgularda durumlarda, atmosfer, geoid ?ekil, uzay, vadi, kanyon, ku? türü vb. ço?u ?eyde geçerli olabilir ama ya insan? Bunlarda evrim var diye illa insanda da m? evrim olacak? Hem bu evrimi yaratan Allah evrimi yaratmaya gücü yetiyor da, ol dedi?inde an?nda insan?n olmayaca?? zann?na kap?labilir miyiz?
Tamam bilimsel veriler üzerinden tart??al?m ama benim ilgimi çeken evrim felsefesi. Yani abart? bir söylem olmas?n. Benim ilgimi alan?m â??do?ruyu bulmakâ?.
- â?kökenlerinin birebir ayn? oldu?unu görüyorsunuz. ama gagalar?, ayaklar? farkl?la?m?? misal. bu k?sa vadede, uzun vadede ise de?i?im çok büyük.â?
Kusura bakma bunu bana kan?tlayacak bilimsel veriler ile gelmelisin. Bak yanl??t?r demiyorum, ama buna benzer fosil kal?nt?lar? var m?d?r? ??in boyutu bilimsel verilere gidiyor gerçi alan?m de?il biyoloji, genetik vb. hususlar ama mant???ma yatan ?eyleri sindiririm. Haz?m sorunum yok.

-â??allah'?n yasalar?yla i?leyen do?an?n fark? ?u, do?a bunu o kadar uzun bir zaman içerisinde gerçekle?tiriyor, o kadar ciddi bir olgunluk ve sab?rla gerçekle?tiriyor ki, türler ciddi ciddi farkl?la??yor, ve özgünle?iyor.â?
Bu cümlenden ?unu söyleyebilirim kendimce. ?nsan?n evrimi varsa allahâ???n kelamlar? ve peygamberin hadisleri ile çeli?ir. Ne âlimim ne profesör ama k?sa bir ara?t?rma yaparsam yarat?l??? destekleyen nice ayet, hadis bulurum. Bu noktadan evrimin yanl??l???na dem vurmuyorum. Benim fikrim bu. ?kisi örtü?mez.

â??bilime göre, atmosferi de allah yaratmad?. sizin dü?üncenize göre, atmosferin milyar y?ll?k süreçler içinde, gazlar?n do?ru oranlarda bir araya gelmesi sonucunda olu?mas? mümkün olmad??? için, atmosfer de pat diye yarat?lmal? öyle de?il mi? â??
yukar?da anlatt?m ama bu örnek üzerinden tekrarl?yorum. Atmosferin kendi kendine olu?tu?u söylemi ile evrim aras?nda paralellik kuruyorsun. ?nsan evrimi sadece basit gazlardan m? olu?tu? ?nsan ba?l? ba??na bir tasar?m harikas?, atmosferle k?yaslamak do?ru olur mu? N.?.a. alt?nda bir do?runun ?artlar? de?i?ti?inde, do?ru olarak kalma zorunlulu?u, kesinli?i var m?d?r? 100 derece kaynama noktas? hesab?.
-â??siz de diyorsunuz ki, hay?r olamaz, sen bu kanyonu do?an?n kendi kendine yaratt???n?/geli?tirdi?ini/olu?turdu?unu söylüyorsun, bu allah'a meydan okumad?r. biz bunu kabul edemeyiz.â?
Å?ahsen ben böyle bir ?ey demiyorum, Allah ol dedi mi olur Allah yava? yava?, süreç halinde geli?, evrim geçir diye emrettiyse o da olur? Madem allah mutlak güç sahibi, istedi?i ve istemedi?i her ?ey olur.
ama olay?n burada dini boyutu önemli. Sen Allah ile evrimi birle?tirirsen. Birle?tirirdin demiyorum, bu ili?kiyi ispatlaman için sadece bilimsel de?il dini de kan?tlar göstermen gerekir.

-â??siz kimsiniz, bu kadar güzel yarat?klarla akraba olmay? kendinize yediremiyorsunuz?â?
Burada bir maymun kibiri sezinliyorum :) iki karde? var biri kötü, katil, h?rsl? yani kabil. di?eri de mülayim, namuslu, iyi; ad? Habil. ?kisi de karde?, ama ben kabili inkâr ediyorum, neden? Kabil benim Karde?im olamaz diye de?il, kabili sevmedi?imden. Ben kimiyim i?te bu soruya daha yan?t bulamad?m tam anlam? ile. Buldu?um da söylerim. Ama kibirli olmamaya çal??an biriyim.
-â??darwin gibi çok çok de?erli bir adama bu kadar dü?manl?k beslemenin manas? ne?â?
Dü?manl?k besleyebilirim -besliyorum demiyorum- ama onu takdir etmeyece?im anlam?na gelmez. Benimle iyi sava?m?? ordunun bir generali ile zevkle sohbet edebilirim ama bu onu öldürmeyece?im anlam?na gelmez. Zevkle de öldürürüm.
â??darwin sizin kadar iddial?, kendinden emin ve küstah bir adam de?ildi, biliyor musunuz?â?
Darwinde yan?labilir bu gerçe?i unutma. Sözlerinden biyoloji okudu?un anla??l?yor, e?er öyle ise dostum bilimdeki en önemli ?eyi unutma â???üphe Watson ?üphe.â?
â??erzurumlu ibrahim hakk?'n?n, "insan maymundan gelmektedir." dedi?ini de bir tarafa yaz?nâ?
Marifetname kitab? evde duruyor, tamam?n? okumad?m. seks yaparken konu?an?n çocu?u dilsiz olur da diyor o kitapta misal. Buna benzer bi kaç yaz?dan sonra kitab? b?rakt?m. Bu onun kötü yanl?? oldu?u anlam?na gelmez bana uymad?. Bi de bana söylersen ki nerde yazm?? maymundan geldi?imiz aç?p okurum. Erzurumlu hakk? dedi diye de insan maymundan geliyor demem bu da bir gerçek ayr?ca. Erzurumlu hakk? ismi gibi ben hakâ???m â??yani hakk?d?r hakka tapan milletimin istiklal dizelerindeki allahâ???mâ? derse ona da m? inanal?m? Makul olmak laz?m.

-â??incil'den yola ç?k?larak yap?lm?? dünyan?n ömrü hesab?, dünyan?n 6000 y?ll?k oldu?unu söylüyordu. bu her ?eye kar?? ç?kan cahil tak?m?, maalesef genelde din cephesinden gelen, y?llard?r maymun ediyor kendini bilim ve gerçekleri kar??s?nda, durmadan rezil oluyor. ders almayacak m?s?n?z?â?
Art?k bilimi perspektiften ç?kt?k. ?ncili suçluyoruz ve ona inanlar?. ?nançlara sayg?.lütfen. Mant?ks?z da olsa inançlara sayg?, kendinden ba?ka birisine zarar vermedi?i sürece.
-â??kur'an'da da bütün canl?lar?n sudan geldi?i, kiminin süründü?ü, kiminin iki ayaküstünde, kiminin dört ayak üstünde yürüdü?ü söylenir.â?
Nerde ayet lütfen? Ve bunu insanlar?n evrimi ile ba?? nedir?
-â??laboratuvarda yap?lan deney gibi, 30 y?ll?k bir süreçte, besi ortam? de?i?en bir bakterinin farkl? bir bakteriye dönü?tü?ünü gözlemliyoruz art?k. en ilkel yap? olan virüsler, her sene mutasyonlar neticesinde, a??lar sonucu dayanmalar? güçle?en ortama uyum sa?lamak ad?na farkl?la??yorlar, gözlerimizin önünde.â?
Yanl?? anlama, ?u anki yazacaklar?m? sana yönelik söylemiyorum. Bu tip bilim adamc?klar?ndan nefret ediyorum ki?ili?im itibariyle. Bilim adamc?klar? evet, evrende dünyada büyük bir ?ey bulmu?ças?na sevinen, sonra so?ukkanl? kimli?ine bürünüp, avam tabakas? i?te ne anlar, anlatsak da anlamazlar, cahil cühela tak?m? diye asap bozan adamlardan nefret ediyorum. Armstrong aya ad?m atarken kendisi için küçük bir ad?m oldu?unu belirtiyordu. Mütevazili?e bakar m?s?n? ??te ben bunu seviyorum.
O küçük laboratuarlar?n?zda yalan yanl?? deneyler yap?lmad? m?, o küçük laboratuarlar?n?zda nice maymunlar, adlar?ndan insandan üstün olarak bahsetti?in, karde?imiz de?din maymunlar denek olarak heba edilmedi mi? ne oldu karde?lerimize nerdeler? biraz duygu sömürüsü gibi duruyor bu söylediklerim. Yok öyle de?il, bu sizin makyevelesit maskeniz. Ben maske tatk?t???m? söylüyorum da sizin ço?unlu?unuz o maskeyi itiraf edemez. ?u insanl???n üzerinizde de?ilsiniz. Bir iki bakterinin bir boka dönü?tü?ünü gördü?ünüzde aman tanr?m evrimi bulduk diye sevinmeniz çocukça ve kibirlice. Ben Evrimi her gün buluyorum hayat?mda. Vücudumda binlerce hücre ölüyor ba?kalar? diriliyor, heyecanland???mda surat?m renk de?i?tiriyor, ya?lan?nca insan saçlar? beyazl?yor, evimin kar??s?ndaki dünkü in?aat ?imdi bina oldu, aman tanr?m do?an?n bir harikas?, evrim var bu binada..demiyorum ne yaz?k kiâ?¦
-â??neandertal akrabalar?m?z mesela, yar? bilinç düzeyine eri?mi?lerdi. mö 30.000 y?llar?nda rastlan?yor son örneklerine. ölülerini çiçeklerle gömerlermi?. alet kullanabilirlermi?, resimler yapm??lar.â?
Çok kesin konu?uyorsun çok, neandertal akrabam?z?n hemencecik nas?l yar? bilinçli oldu?unu anlad?k? ?u an endenezyoâ??da nesli tükenmekte olan bir yamyam kabilesi var. Onlar konu?am?yor, hareketler ile ileti?ime geçiyor, ç?plak halde hayvan sürüsü gibi geziyorlar ama onlardan do?an bir bebe?i al?p yeti?tirsem insandan fark? kalmaz. Neden o akrabalar kendilerini geli?tirememi? birer insan olam?yorlar da evrimin birer kan?t? oluyor. Ben var anlamamak agu mugu..
â??halbuki ayet ne diyordu?â?
Son olarak salt bir ayetten dini perspektifte evrime vard?n ya bu bilimselli?inden ötürü seni tebrik ediyorum, çal??malar?nda ba?ar?lar?n devam?n? dilerim.


bu kez son; evrim teorisi gibi bir tart??maya girmek saçmal?kt?r, ?u an benim yapt???m gibi b?rak do?rular?n senle kals?n, kar?? taraf? ikna edece?ine inanmad???n durumlarda.

yahya menekşe

görmediğimiz, duymadığımız şey bizi ilgilendirmez. kötü anlamda değil acı ama gerçek.

kendi adıma ne bir haber kanalında ne bir gazetede okuduğum bu çocuğu, bilmediğim bir şey için de tepki veremiyorum. tabi bu beni bağlar.

medya denen aygıtın günümüzde amaçlar için ne kadar önemli bir propoganda aracı olduğunu gösteren çocuk.
1 /