1. toplam entry 1123
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 2162
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 14 yıl önce

aziz yıldırım

''fenerbahçe kuva-ı milliye'dir'', ''fenerbahçe laikliğin son kalesidir'' gibilerinden sözler ederek hükümet karşıtı, kemalist, ulusalcı, aşırı sağ milliyetçi kitlenin gözünde hükümet ve cemaatle mücadelede sembol isim olmayı çare olarak görmüş adam.. kendisini savunurken sırf bu yönde cümleler kurduğu, şike ve teşvik yapıp yapmadığıyla ilgili kem küm etmenin ötesinde net şeyler söylemediği de bir gerçek.. haa pardon yaa.. bişeyler söyledi aslında..
(bkz: şike yaptıysam fenerbahçe için yaptım)
git
işin kötüsü fenerbahçeli arkadaşlar bu adamın oyununa fena halde gelerek adeta fenerbahçe'yi değil de aziz yıldırım'ı tutuyorlar, başarı gelsin de kimden, nerden, nasıl gelirse gelsin zihniyetinin bir sonucu olarak..

aşere i mübeşşere

neredeyse herkesin birbirini tekfir etti?i bir ortamda olu?mu? liste..

listede#2051162" title="#2051162">* ismi geçenleri, f?rkalar?n dilinden kurtarmak isteyen insanlar ahmed bin hanbel ve tirmizi'den gelen bir haberi de kendilerine dayanak yaparak bu isimleri ''cennetle müjdelenen on ki?i'' ad? alt?nda toplayarak, bu ki?ilere adeta çelik bir z?rh giydirmi? oldular. böylelikle bir çok insan gereksiz yere sahabeye tan eylemekten al?konmu?, bu güzide insanlar?n isimleri daha fazla sövgüye maruz kalmam??t?r..

e?er hadis-i ?erifler nokta-? nazar?ndan bakacak olursak, hadislerden bu on ki?i d???nda cennetle müjdelenen ba?ka isimler de var.. abdullah bin selam, sabit bin kays, ammar bin yasir ve ailesi, hz. fat?ma, ukka?e, hz. hasan ve hz. hüseyin benim bildiklerim..

asl?nda olaya nas?l bakmam?z gerekti?ine dair en vurucu cümle kuran-? kerim'dedir.. peygamberimize gelece?e/k?yamete dair sorular gelmesi üzerine yüce allah naziat suresi 43'te ''sen kim onu bilmek kim?'' buyuruyor.. a?ere-i mübe??ere olay?na da bu ayet perspektifinden bakanlar yan?lm?yor olsa gerektirler..

fatih terim

ba?ar?l? m?d?r? kesinlikle ba?ar?l?d?r..
fakat isterse yüzlerce kupa kazand?rs?n ?öylegit bir egoya sahip bir adamla ne çal??mak isterim ne de onunla bir yola ç?kmak.
#3759589 no'lu entry'min sonunda da belirtti?im gibi kendisi; ''ben ders almam ders veririm'' diyebilecek kadar egosantrik, tranzonspor ile oynad?klar? jübile maç?nda helikopterle sahaya inecek kadar fantastik, ingilizce bas?n toplant?s? yapacak kadar global, bir kaç ayda italyanca'y? sökebilecek kadar linguistik bir karaktertir...
1 /