1. toplam entry 1305
  2. takipçi 3
  3. takip edilen 51
  4. puan 5626
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 9 yıl önce

piaget vs vygotsky

iki bilişsel gelişim kuramcısının görüşlerinin karşılaştırılması..

piaget zihinsel gelişimi bireysel ve psikolojik bir süreç olarak görürken, vygotsky'e göre bilişsel gelişim sosyal bir süreçtir ve sosyal etkileşimler zihin gelişiminin olmazsa olmazıdır.

piaget'ye göre bilişsel gelişim, zihinsel olgunlaşma ile olurken, vygotsky'e göre kubaşık yani birlikte ya da sosyal öğrenme ile gerçekleşmektedir.

piaget'ye göre düşünce dili belirler. vygotsky ise dilin düşünceyi belirlediğini savunur, çünkü ona göre düşünce, kültür ve sosyal etkileşimler ile şekillenmektedir.

modern tıp

mesele beğenmek beğenmemek meselesi değil. evet geçmişteki pek çok ölümcül hastalığı önlediği doğrudur. ancak bu eksikleri, yanlış yönleri olmadığını göstermez. modern tıbbın tamamen kötü olduğunu aklı başında olan kimse iddia edemez zaten. ama günümüzde maalesef radikal tedavilerin yetersizliği, hastayı bütüncül olarak ele almama, bireysel olmayan tedaviler, koruyucu tedavi eksikliği gibi sorunları mevcut. bu sorunlar da görülmeli ve ona uygun çözüm arayışlarına gidilmeli. insanların bu denli şikayetleri ve başka alternatiflere yönelmeleri boşuna değil. bu durum görmezden gelinmemeli.

modern tıp

gerçek anlamda tedavi etmiyor. ya da tedavi etme, hastayı bütüncül bir şekilde iyileştirme oranı çok çok az. sunduğu tedavi daha çok palyatif yani geçici çözümler üretecek şekilde. diğer tedavi yöntemleri olan radikal tedavi ve koruyucu tedavinin modern tıptaki yeri ise oldukça sınırlı. ve maalesef küresel sistemi ayakta tutmanın ve devamlılığını sağlamanın araçlarından biri olmuş durumda. ilaç endüstrisi şu an dünyadaki en büyük endüstrilerin başında geliyor. tedavi yöntemlerinin bilimsel olması ya da kanıta dayalı olması da yeterli değil, çünkü daha en başından hastalığa ve hastaya olan bakış açısında problem var. hastayı bütüncül olarak tüm yaşam tarzıyla, çevresiyle olan etkileşimleriyle ve geçmişiyle vs. değerlendirmiyor. mevcut olan sorun o âna göre değerlendiriliyor ve çoğu zaman sadece geçici çözümler ortaya konuyor. "hastalık yoktur hasta vardır" anlayışı daha yeni yeni dahil ediliyor modern tıbba. ve mesela, bir hastalıkla ilgili literatürde mevcut olan belirli birkaç profile göre hasta değerlendiriliyor ve hastanın durumu hangi profile en yakınsa yine literatürde önerilen tedavi olduğu gibi uygulanıyor. o hastanın bilinen profillerden çok farklı olabileceği düşüncesine pek gidilmiyor, ki gitmeye gerek dahi duyulmuyor. insanların günümüzde bu denli alternatif ya da tamamlayıcı tıbba yönelmeleri, televizyonda bu tür programların yaygınlaşması ve tutması boşuna değil. insanlar gerçek çözümler arıyor çünkü. esasında alternatif tıp doğru şekilde, işin ehli tarafından ve bilimsel bir sistematiğe oturtularak uygulandığında oldukça yararlı ancak o da maalesef modern tıbbın oluşturduğu boşluk yüzünden bir istismar, kandırma, dolandırma ve kısa yoldan para kazanma kapısı haline gelmiş durumda. ve bu durum fark edilmiş olmalı ki devlet hastanelerinde artık akupunktur, hacamat gibi tedavi yöntemleri uygulanmaya başlandı.

özelden özele akıl yürütme

piaget'ye göre işlem öncesi dönemin en önemli özelliklerinden biridir. bu dönemde çocuklar henüz tümevarım ya da tümden gelim yoluyla akıl yürütme yetisine sahip değildirler. dolayısıyla iki özel durum arasında mantık dışı bir bağlantı kurarak akıl yürütme yoluna giderler. oldukça dar, katı ve yanlış olan bir akıl yürütme şeklidir.

paralel oyun

piaget'ye göre işlem öncesi dönemde görülen özelliklerden biridir. bir arada oturan çocukların birlikte oynuyor gibi görünmelerine rağmen aslında her birinin kendi başına bağımsız bir etkinlikte bulunmasıdır. temelinde, aynı dönemde görülen, odaklanma problemi ya da odaktan uzaklaşamama olarak isimlendirilen özellik yatar.

jean piaget

piaget'ye göre, "sürekli dengede olan bir zihin öğrenmeye açık değildir. bireyin yeni öğrenme yapabilmesi için dengesizlik yaşaması gerekir." yani çevresiyle devamlı uyum halinde olan bir insanın sorgulaması, merak etmesi, zihninin yeni şeylere açık olması mümkün değildir. kafa konforunun bozulması, huzurunun kaçması gereklidir.

*

*

sıbyan mektebi

--- alıntı ---

"fatih; eyüp ve ayasofya medreselerinde, sıbyan mektebi muallimi olacak öğrenciler için, genel medrese derslerinden farklı bir program öngörmüş ve "adab-ı muhadese ve usûl-u tedris" (tartışma kuralları ve öğretim yöntemleri) adında bir derse yer vermiştir. böyle bir dersin ilkokul öğretmen adayları için özel olarak öngörülmesi, o dönem ve çok sonraki dönemler için ciddi ve büyük bir yeniliktir. bu, türk eğitim tarihinde olduğu kadar dünya eğitim tarihinde de son derece ilginç bir buluştur. ayrıca, fatih sultan mehmed, ilkokul öğretmen ve adayları için fıkıh (islam hukuku) dersini yararlı görmemiş ve programa almamıştır."

--- alıntı ---

*

cer uygulaması

osmanlı dönemi medreselerinde yer alan önemli eğitim metotlarından biri. medrese öğrencilerinin recep, şaban ve ramazan aylarında ülkenin dört bir yanına dağılmasıdır. medrese öğrencisi gittiği yerlerde namaz kıldırır, vaazlar verir, halkla kaynaşır ve bu yolla bir tür öğrencilik stajı yapmış olurdu. bu yolla da okulun ya da müderrisin bulunmadığı en uzak köylerde bile yaygın eğitim sağlanırdı. ayrıca öğrencinin tüm ihtiyaçları imece yoluyla köy halkı tarafından karşılanırdı.
*

kanuni sultan süleyman

--- alıntı ---

osmanlı döneminde medreselerin gerilemesi ve alınan tedbirlerle ilgili olarak:

"kanuni sultan süleyman zamanında çıkarılan bir kararnamede; öğrencilerin "pek az kitap ve ders okuyup bir an önce üst makamlara çıkmayı amaçladıkları" eleştirilmiş ve müderrislerin öğrencileri ciddi çalıştırmaları, kitapları eksiksiz okutmaları, süreleri kısaltmamaları istenmektedir." *

--- alıntı ---

bu tarz bozulmalar her yükseliş döneminin, rahatlığın, refahın, bolluğun olduğu her zamanın kaçınılmazlarından ya da getirilerinden veya sonuçlarından biri midir? medeniyetin kendi dönemine göre ulaşabileceği en üst noktaya ulaşması, onun yeni kuşakları tarafından tüketilmeye başlanmasını mı beraberinde getirir her zaman?

soyut işlemler dönemi

piaget'ye göre her birey ya da her toplum somut işlemler dönemine mutlaka geçiş yaparken, herkes soyut işlemler dönemine geçiş yapamaz. ayrıca bir insanın salt soyut kavramlar üzerine düşünebilmesi de her zaman soyut işlemler dönemine geçebilmiş olduğunun bir göstergesi değildir.

bir delinin karalama defteri

sen kalbini o puta mesken kılmışsın, ona her şeyini sunmuşsun.. ve onu orada öyle ağırlayarak, farkında olmadan tamamen teslim etmişsin aslında.. kendini de uzak kılmışsın oradan.. oranın sahibi, oranın kanından, etinden bir parça haline gelmiş.. kalbinle bütünleşmiş.. ondan olmuş.. belki de kalbinin kendisi olmuş.. hal böyleyken, şimdi kalbini ondan arındırmanın, onu oradan uzaklaştırmanın kolay olmasını nasıl bekleyebilirsin ki? oradan uzaklaşırken, kalbine hasar vermemesini nasıl bekleyebilirsin? ve madem ki kalbinle bütünleşmiş, kalbinin bir parçası olmuş; ondan tamamen arınabilmesi için kaçınılmaz olarak kalbinin de tamamen parçalanması, yıkılması gerekiyor.. derin, uzun kökler salmış bir ağacı yerinden sökmek elbette ki küçük zararlı bir otu koparmak gibi olmayacaktır.. kırıldığında parçalarını etrafına saçmayan, bulunduğu yere batırmayan, oraya hasar vermeyen bir put var mıdır ki?
1 /